Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

INVESTIGATION ON USAGE POSSIBILITIES OF GASIFICATION PLANT WOOD WASTE AND SIVAS KANGAL LIGNITE COAL IN DYE ADSORPTION

Year 2020, Volume: 59 Issue: 4, 235 - 245, 01.12.2020
https://doi.org/10.30797/madencilik.843772

Abstract

Bu çalışmada Sivas Kangal linyit kömürü ile Gebze MDF ve Yonga Levha Gazlaştırma Tesisi
ön çalışmalarında elde edilen odun atığının adsorban olarak kullanılma olanakları araştırılmıştır.
Böylelikle hem atıkların değerlendirilmesi hem de daha ucuz ve kolay elde edilen malzemeler ile
çevre kirliliğinin önlenmesi amaçlanmıştır. -75 μm boyutuna kırılıp öğütülen ve adsorban olarak
kullanılan odun atığı ve kömür numunelerin yapı ve yüzey özellikleri XRD, SEM ve BET analizleri
ile incelenmiştir. Ayrıca kül, nem, uçucu madde ve sabit karbon içerikleri ile elementel analizleri
yapılarak numuneler karakterize edilmiştir. Deneylerde boyar madde olarak C16H18CIN3S.xH2O
formülasyonuna sahip metilen mavisi (MM) kullanılmıştır. Sıcaklık, karıştırma süresi ve derişim
parametrelerinin MM adsorpsiyonu üzerine etkileri araştırılmıştır. Optimum konsantrasyonlarda
değişik sıcaklıklar için Langmuir izotermleri oluşturulmuştur. Sonuç olarak mevcut çalışma ile
adsorban olarak tercihen linyit kömürü ve odun atığının kullanılabileceği ortaya konulmuştur.
Linyit kömürü için 10 ppm ve odun atığı için ise 3 ppm MM konsantrasyonlarının adsorpsiyon için
ideal derişimler olduğu belirlenmiştir.

References

 • Abak, H., 2008. Sulu Çözeltilerden Metilen Mavisinin Fındık Kabuğu Yüzeyine Adsorpsiyon ve Adsorpsiyon Kinetiği. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 81 s.
 • ASTM D7582-15, 2015, Standard Test Methods for Proximate Analysis of Coal and Coke by Macro Thermogravimetric Analysis. ASTM International, West Conshohocken, PA, www.astm.org.
 • Bayar, S., 2018. Metilen Mavisinin Doğal Kil Üzerine Adsorpsiyonu. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8 (2), 264-272.
 • Depci, T., Onal, Y., Erdogan, S., Canan, A. B., 2011. Adsorption and Kinetics of Hazardous Dye Rhodamine-B from Aqueous Solutions with Activated Carbon-Based Low-Rank Coal. Fresenius Environmental Bulletin, 20 (2), 303-309.
 • Gülensoy, H., Mahramanlıoğlu, M., 1998. Doğal ve Aktifleştirilmiş Kömürler Kullanarak Triklorasetik Asidin (Tca) Sulu Çözeltilerinden Uzaklaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 4 (1-2), 585- 588.
 • Gündoğdu, A., 2010. Fabrika Çay Atıklarından Aktif Karbon Üretimi, Karakterizasyonu ve Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 198 s.
 • Gündüz, F., Bayrak, B., 2017. Biosorption of Malachite Green from an Aqueous Solution Using Pomegranate Peel: Equilibrium Modelling, Kinetic and Thermodynamic Studies. Journal of Molecular Liquids, 243, 790-798.
 • Han, R., Wang, Y., Sun, Q., Wang, L., Song, J., He, X., Dou, C., 2010. Malachite Green Adsorption onto Natural Zeolite and Reuse by Microwave Irradiation. Journal of Hazardous Materials, 175, 1056–1061.
 • Hernández-Cocoletzi, H., Salinas, R. A., Águila-Almanza E., 2020. Natural Hydroxyapatite from Fishbone Waste for the Rapid Adsorption of Heavy Metals of Aqueous Effluent. Environmental Technology & Innovation, doi: https://doi.org/10.1016/j.eti.2020.101109.
 • Ho, Y. S., McKay, G., 1998. Sorption of Dye from Aqueous Solution by Peat. Chemical Engineering Journal, 70 (2), 115-124.
 • Kaur, B., Gupta, R. K., Bhunia, H., 2019. Chemically Activated Nanoporous Carbon Adsorbents From Waste Plastic for CO2 Capture: Breakthrough Adsorption Study. Microporous and Mesoporous Materials, 282, 146-158.
 • Kayman, E., 2009. Sulu Çözeltilerdeki Kurşun İyonlarının Kestane Kabuğu ve Kayısı Çekirdeğinden Üretilen Aktif Karbonlar ile Adsorpsiyonu. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 77 s.
 • Kocaer, F. O., Alkan, U., 2002. Boyarmadde İçeren Tekstil Atıksularının Arıtım Alternatifleri. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 7, 47-55.
 • Korkmaz, A. A., Dağdeviren, Ç., Özdemir, Ç. S., 2014. Elbistan Uçucu Kül Karakterizasyonu ve Adsorpsiyon Uygulamaları. Türkiye 19. Kömür Kongresi Bildirileri Kitabı, Zonguldak, 303-308.
 • Langmuir, I., 1916. The Constitution and Fundamental Properties of Solids and Liquids. Part I. Solids. Journal of the American Chemical Society, 38 (11), 2221-2295.
 • Mahramanlıoğlu, M., Arkan, B., 2002. Kömürden Elde Edilen Adsorbent ile Boyarmadde Uzaklaştırılması. Türkiye 13. Kömür Kongresi Bildirileri Kitabı, Zonguldak, 29-31.
 • Mahramanlıoğlu, M., Kızılcıklı, İ., Çınarlı, A., Özgen, Ö., 2002. Removal of Astrozon Red from Aqueous Solutıons by the Adsorbents Produced from Lignite Coal. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 8 (1), 53-60.
 • Murathan, A., Koçyiğit, H., 2013. Sulu Çözeltilerden Kadmiyum İyonlarının Dolgulu Yataklarda At Kestanesi ve Meşe Palamudu Kullanılarak Giderilmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 28 (2), 303-306.
 • Santos, S. C., Vilar, V. J., Boaventura, R. A., 2008. Waste Metal Hydroxide Sludge As Adsorbent for a Reactive Dye. Journal of Hazardous Materials, 153 (3), 999-1008.
 • Sriram, G., Kigga, M., Uthappa, U. T., Rego, R. M., Thendral, V., Kumeria, T., Jung, H. Y., Kurkuri, M. D., 2020. Naturally Available Diatomite and Their Surface Modification for the Removal of Hazardous Dye and Metal Ions: A Review. Advances in Colloid and Interface Science, 282, 102198, 1-30.
 • Şener, S., 2008. Use of Solid Wastes of the Soda Ash Plant as an Adsorbent for the Removal of Anionic Dyes: Equilibrium and Kinetic Studies. Chemical Engineering Journal, 138 (3), 207-214.
 • Tahir, S., Rauf, N., 2006. Removal of a Cationic Dye From Aqueous Solutions by Adsorption onto Bentonite Clay. Chemosphere, 63, 1842–1848.
 • Toumi, K. H., Benguerba, Y., Erto, A., Dotto, G. L., Khalfaoui, M., Tiar, C., Nacef, S., Amrane, A., 2018. Molecular Modeling of Cationic Dyes Adsorption on Agricultural Algerian Olive Cake Waste. Journal of Molecular Liquids, 264, 127-133.
 • Tsai, W. T., Huang, P. C., Lin, Y. Q., 2019. Reusing Cow Manure for the Production of Activated Carbon Using Potassium Hydroxide (KOH) Activation Process and Its Liquid-Phase Adsorption Performance. Processes, 7, 737, 1-12.
 • Türker, P., Erdoğan, B., Katnaş, F., Yeğinobalı, A., 2009. Türkiye’deki Uçucu Küllerin Sınıflandırılması ve Özellikleri. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, Fersa Matbaacılık, 112 s.
 • Türkyılmaz, A., 2018. Sulu Çözeltilerden Nano Kil (Halosit) Yüzeyine Metilen Mavisi Adsorpsiyonu ve Kinetiği. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20 (2), 413-424.

GAZLAŞTIRMA TESİSİ ODUN ATIĞI VE SİVAS KANGAL LİNYİT KÖMÜRÜNÜN BOYA ADSORPSİYONUNDA KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

Year 2020, Volume: 59 Issue: 4, 235 - 245, 01.12.2020
https://doi.org/10.30797/madencilik.843772

Abstract

Bu çalışmada Sivas Kangal linyit kömürü ile Gebze MDF ve Yonga Levha Gazlaştırma Tesisi
ön çalışmalarında elde edilen odun atığının adsorban olarak kullanılma olanakları araştırılmıştır.
Böylelikle hem atıkların değerlendirilmesi hem de daha ucuz ve kolay elde edilen malzemeler ile
çevre kirliliğinin önlenmesi amaçlanmıştır. -75 μm boyutuna kırılıp öğütülen ve adsorban olarak
kullanılan odun atığı ve kömür numunelerin yapı ve yüzey özellikleri XRD, SEM ve BET analizleri
ile incelenmiştir. Ayrıca kül, nem, uçucu madde ve sabit karbon içerikleri ile elementel analizleri
yapılarak numuneler karakterize edilmiştir. Deneylerde boyar madde olarak C16H18CIN3S.xH2O
formülasyonuna sahip metilen mavisi (MM) kullanılmıştır. Sıcaklık, karıştırma süresi ve derişim
parametrelerinin MM adsorpsiyonu üzerine etkileri araştırılmıştır. Optimum konsantrasyonlarda
değişik sıcaklıklar için Langmuir izotermleri oluşturulmuştur. Sonuç olarak mevcut çalışma ile
adsorban olarak tercihen linyit kömürü ve odun atığının kullanılabileceği ortaya konulmuştur.
Linyit kömürü için 10 ppm ve odun atığı için ise 3 ppm MM konsantrasyonlarının adsorpsiyon için
ideal derişimler olduğu belirlenmiştir.

References

 • Abak, H., 2008. Sulu Çözeltilerden Metilen Mavisinin Fındık Kabuğu Yüzeyine Adsorpsiyon ve Adsorpsiyon Kinetiği. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 81 s.
 • ASTM D7582-15, 2015, Standard Test Methods for Proximate Analysis of Coal and Coke by Macro Thermogravimetric Analysis. ASTM International, West Conshohocken, PA, www.astm.org.
 • Bayar, S., 2018. Metilen Mavisinin Doğal Kil Üzerine Adsorpsiyonu. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8 (2), 264-272.
 • Depci, T., Onal, Y., Erdogan, S., Canan, A. B., 2011. Adsorption and Kinetics of Hazardous Dye Rhodamine-B from Aqueous Solutions with Activated Carbon-Based Low-Rank Coal. Fresenius Environmental Bulletin, 20 (2), 303-309.
 • Gülensoy, H., Mahramanlıoğlu, M., 1998. Doğal ve Aktifleştirilmiş Kömürler Kullanarak Triklorasetik Asidin (Tca) Sulu Çözeltilerinden Uzaklaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 4 (1-2), 585- 588.
 • Gündoğdu, A., 2010. Fabrika Çay Atıklarından Aktif Karbon Üretimi, Karakterizasyonu ve Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 198 s.
 • Gündüz, F., Bayrak, B., 2017. Biosorption of Malachite Green from an Aqueous Solution Using Pomegranate Peel: Equilibrium Modelling, Kinetic and Thermodynamic Studies. Journal of Molecular Liquids, 243, 790-798.
 • Han, R., Wang, Y., Sun, Q., Wang, L., Song, J., He, X., Dou, C., 2010. Malachite Green Adsorption onto Natural Zeolite and Reuse by Microwave Irradiation. Journal of Hazardous Materials, 175, 1056–1061.
 • Hernández-Cocoletzi, H., Salinas, R. A., Águila-Almanza E., 2020. Natural Hydroxyapatite from Fishbone Waste for the Rapid Adsorption of Heavy Metals of Aqueous Effluent. Environmental Technology & Innovation, doi: https://doi.org/10.1016/j.eti.2020.101109.
 • Ho, Y. S., McKay, G., 1998. Sorption of Dye from Aqueous Solution by Peat. Chemical Engineering Journal, 70 (2), 115-124.
 • Kaur, B., Gupta, R. K., Bhunia, H., 2019. Chemically Activated Nanoporous Carbon Adsorbents From Waste Plastic for CO2 Capture: Breakthrough Adsorption Study. Microporous and Mesoporous Materials, 282, 146-158.
 • Kayman, E., 2009. Sulu Çözeltilerdeki Kurşun İyonlarının Kestane Kabuğu ve Kayısı Çekirdeğinden Üretilen Aktif Karbonlar ile Adsorpsiyonu. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 77 s.
 • Kocaer, F. O., Alkan, U., 2002. Boyarmadde İçeren Tekstil Atıksularının Arıtım Alternatifleri. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 7, 47-55.
 • Korkmaz, A. A., Dağdeviren, Ç., Özdemir, Ç. S., 2014. Elbistan Uçucu Kül Karakterizasyonu ve Adsorpsiyon Uygulamaları. Türkiye 19. Kömür Kongresi Bildirileri Kitabı, Zonguldak, 303-308.
 • Langmuir, I., 1916. The Constitution and Fundamental Properties of Solids and Liquids. Part I. Solids. Journal of the American Chemical Society, 38 (11), 2221-2295.
 • Mahramanlıoğlu, M., Arkan, B., 2002. Kömürden Elde Edilen Adsorbent ile Boyarmadde Uzaklaştırılması. Türkiye 13. Kömür Kongresi Bildirileri Kitabı, Zonguldak, 29-31.
 • Mahramanlıoğlu, M., Kızılcıklı, İ., Çınarlı, A., Özgen, Ö., 2002. Removal of Astrozon Red from Aqueous Solutıons by the Adsorbents Produced from Lignite Coal. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 8 (1), 53-60.
 • Murathan, A., Koçyiğit, H., 2013. Sulu Çözeltilerden Kadmiyum İyonlarının Dolgulu Yataklarda At Kestanesi ve Meşe Palamudu Kullanılarak Giderilmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 28 (2), 303-306.
 • Santos, S. C., Vilar, V. J., Boaventura, R. A., 2008. Waste Metal Hydroxide Sludge As Adsorbent for a Reactive Dye. Journal of Hazardous Materials, 153 (3), 999-1008.
 • Sriram, G., Kigga, M., Uthappa, U. T., Rego, R. M., Thendral, V., Kumeria, T., Jung, H. Y., Kurkuri, M. D., 2020. Naturally Available Diatomite and Their Surface Modification for the Removal of Hazardous Dye and Metal Ions: A Review. Advances in Colloid and Interface Science, 282, 102198, 1-30.
 • Şener, S., 2008. Use of Solid Wastes of the Soda Ash Plant as an Adsorbent for the Removal of Anionic Dyes: Equilibrium and Kinetic Studies. Chemical Engineering Journal, 138 (3), 207-214.
 • Tahir, S., Rauf, N., 2006. Removal of a Cationic Dye From Aqueous Solutions by Adsorption onto Bentonite Clay. Chemosphere, 63, 1842–1848.
 • Toumi, K. H., Benguerba, Y., Erto, A., Dotto, G. L., Khalfaoui, M., Tiar, C., Nacef, S., Amrane, A., 2018. Molecular Modeling of Cationic Dyes Adsorption on Agricultural Algerian Olive Cake Waste. Journal of Molecular Liquids, 264, 127-133.
 • Tsai, W. T., Huang, P. C., Lin, Y. Q., 2019. Reusing Cow Manure for the Production of Activated Carbon Using Potassium Hydroxide (KOH) Activation Process and Its Liquid-Phase Adsorption Performance. Processes, 7, 737, 1-12.
 • Türker, P., Erdoğan, B., Katnaş, F., Yeğinobalı, A., 2009. Türkiye’deki Uçucu Küllerin Sınıflandırılması ve Özellikleri. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, Fersa Matbaacılık, 112 s.
 • Türkyılmaz, A., 2018. Sulu Çözeltilerden Nano Kil (Halosit) Yüzeyine Metilen Mavisi Adsorpsiyonu ve Kinetiği. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20 (2), 413-424.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Ramazan KIRMA
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6116-5824
Türkiye


Musa SARIKAYA
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4942-4472
Türkiye


Soner TOP
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3486-4184
Türkiye


Şükrü UÇKUN
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8798-1398
Türkiye


İrfan TİMÜR
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8289-5108
Türkiye

Publication Date December 1, 2020
Submission Date May 27, 2020
Acceptance Date September 7, 2020
Published in Issue Year 2020Volume: 59 Issue: 4

Cite

Bibtex @research article { madencilik843772, journal = {Scientific Mining Journal}, issn = {2564-7024}, eissn = {2587-2613}, address = {Selanik Cad. No: 19/4 06650 Kızılay-Çankaya / ANKARA - TURKEY}, publisher = {Chamber of Mining Engineers of Turkey}, year = {2020}, volume = {59}, number = {4}, pages = {235 - 245}, doi = {10.30797/madencilik.843772}, title = {GAZLAŞTIRMA TESİSİ ODUN ATIĞI VE SİVAS KANGAL LİNYİT KÖMÜRÜNÜN BOYA ADSORPSİYONUNDA KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Kırma, Ramazan and Sarıkaya, Musa and Top, Soner and Uçkun, Şükrü and Timür, İrfan} }
APA Kırma, R. , Sarıkaya, M. , Top, S. , Uçkun, Ş. & Timür, İ. (2020). GAZLAŞTIRMA TESİSİ ODUN ATIĞI VE SİVAS KANGAL LİNYİT KÖMÜRÜNÜN BOYA ADSORPSİYONUNDA KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI . Scientific Mining Journal , 59 (4) , 235-245 . DOI: 10.30797/madencilik.843772
MLA Kırma, R. , Sarıkaya, M. , Top, S. , Uçkun, Ş. , Timür, İ. "GAZLAŞTIRMA TESİSİ ODUN ATIĞI VE SİVAS KANGAL LİNYİT KÖMÜRÜNÜN BOYA ADSORPSİYONUNDA KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI" . Scientific Mining Journal 59 (2020 ): 235-245 <http://www.mining.org.tr/en/pub/issue/58436/843772>
Chicago Kırma, R. , Sarıkaya, M. , Top, S. , Uçkun, Ş. , Timür, İ. "GAZLAŞTIRMA TESİSİ ODUN ATIĞI VE SİVAS KANGAL LİNYİT KÖMÜRÜNÜN BOYA ADSORPSİYONUNDA KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI". Scientific Mining Journal 59 (2020 ): 235-245
RIS TY - JOUR T1 - INVESTIGATION ON USAGE POSSIBILITIES OF GASIFICATION PLANT WOOD WASTE AND SIVAS KANGAL LIGNITE COAL IN DYE ADSORPTION AU - RamazanKırma, MusaSarıkaya, SonerTop, ŞükrüUçkun, İrfanTimür Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30797/madencilik.843772 DO - 10.30797/madencilik.843772 T2 - Scientific Mining Journal JF - Journal JO - JOR SP - 235 EP - 245 VL - 59 IS - 4 SN - 2564-7024-2587-2613 M3 - doi: 10.30797/madencilik.843772 UR - https://doi.org/10.30797/madencilik.843772 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Scientific Mining Journal GAZLAŞTIRMA TESİSİ ODUN ATIĞI VE SİVAS KANGAL LİNYİT KÖMÜRÜNÜN BOYA ADSORPSİYONUNDA KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI %A Ramazan Kırma , Musa Sarıkaya , Soner Top , Şükrü Uçkun , İrfan Timür %T GAZLAŞTIRMA TESİSİ ODUN ATIĞI VE SİVAS KANGAL LİNYİT KÖMÜRÜNÜN BOYA ADSORPSİYONUNDA KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI %D 2020 %J Scientific Mining Journal %P 2564-7024-2587-2613 %V 59 %N 4 %R doi: 10.30797/madencilik.843772 %U 10.30797/madencilik.843772
ISNAD Kırma, Ramazan , Sarıkaya, Musa , Top, Soner , Uçkun, Şükrü , Timür, İrfan . "GAZLAŞTIRMA TESİSİ ODUN ATIĞI VE SİVAS KANGAL LİNYİT KÖMÜRÜNÜN BOYA ADSORPSİYONUNDA KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI". Scientific Mining Journal 59 / 4 (December 2020): 235-245 . https://doi.org/10.30797/madencilik.843772
AMA Kırma R. , Sarıkaya M. , Top S. , Uçkun Ş. , Timür İ. GAZLAŞTIRMA TESİSİ ODUN ATIĞI VE SİVAS KANGAL LİNYİT KÖMÜRÜNÜN BOYA ADSORPSİYONUNDA KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI. Mining. 2020; 59(4): 235-245.
Vancouver Kırma R. , Sarıkaya M. , Top S. , Uçkun Ş. , Timür İ. GAZLAŞTIRMA TESİSİ ODUN ATIĞI VE SİVAS KANGAL LİNYİT KÖMÜRÜNÜN BOYA ADSORPSİYONUNDA KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI. Scientific Mining Journal. 2020; 59(4): 235-245.
IEEE R. Kırma , M. Sarıkaya , S. Top , Ş. Uçkun and İ. Timür , "GAZLAŞTIRMA TESİSİ ODUN ATIĞI VE SİVAS KANGAL LİNYİT KÖMÜRÜNÜN BOYA ADSORPSİYONUNDA KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI", Scientific Mining Journal, vol. 59, no. 4, pp. 235-245, Dec. 2020, doi:10.30797/madencilik.843772

22562 22561 22560 22590 22558