Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 1 - No 1 (November 1960)
Ereğli Demir - Çelik Fabrikalarının Demir Cevherleri İhtiyacının Giderilmesi
DOI 7-13 Ö. H. Barutoğlu

 ÖZET SYN OPSİ S 

Bu yazıda; 

! — Ereğli tesisleri kömür İhtiyacının bölge kömürlerinin kok imaline elverişsizliğinin Zonguldak kömürleriyle harman yapılarak giderilmesi halinde, Armutçuk‘tan temin edilebileceği; harman nispetinin ise önce laboratuarda bilâhara kok fabrikalarında büyük çaptaki tecrübelerle tayin ve tespit olunacağı; 

II — Ereğli‘ye İÇ Anadolu demir yataklarından cevher temininin Devlet Demiryolları nakliyat durumunun sıkışıklığı yüzünden müşkülât arzedeceği bu itibarla Ege - Karadeniz kıyı bölümü demir yataklarının bu İş İçin ele alınmasının daha makul olacağı belirtilmekte; 

İli — Bilinen birinci derece büyüklükteki yatakların malûm rezervlerinin — azamî hüsnü niyetle hareket olunsa da —ancak (Muhtemel 4- Mümkün) telâkki edilecek durumda oldukları, binaenaleyh eldeki bilgilerin revizyona tâbi kılınarak — etüdler derinleştirmek suretiyle — tamamlanması cihetine gidilmesi tavsiye olunmaktadır. 

This article deals with suggestions about the possibilities of blending Zonguldak Region coking coals with the non-coking coals of Armutçuk Bed as an alternative to meet the needs of Ereğli iron and Steel Works; the proportions of biending has to be determined first by laboratory tests then on a works 

Due to the existing heavy ouraen on the inland railroads, ît İs recommended to investigate the possibilities of providing iron ore to Ereğli plant from the Aegean and Biack Sea coastal regions in preference to inland sources. 

İspite of all the good care exercised, the information on the iron ore reserves of first degree importance may only be considered as (Proballe + Possible). It is advisable, therefore, to revise the existing information on these iron ores by further extending the studies. 

İkinci Demir - Çelik Sanayii -Second Iron and Steel Industry
DOI 14-25 V. Aytekin

 ÖZET 

Bu yazıda, memleketimizde demir-çelik sanayiinin kısa bîr tarihçesi yapıldıktan "sonra, bugünkü istihsal imkânları," kapasite ve mamul cinsleri gözden geçirilmiş; ikinci demir-çelik sanayiinin kuruluşuna esas teşkil edecek mamul cinsleri ve miktarları ile Türkiye‘nin istihlâk hacmi belirtilmiştir. Koppers Company, Inc. adlı Amerikan firmasının Sanayi Vekâleti için yapmış olduğu etüdlere nazaran, ikinci Demir-Çelik sanayiinin kuruluşta yılda 268.000 ton yassı hadde mamulü istihsal etmesi ve bunun II nci kademede 470.000 tona, III ncü kademede ise 1.000.000 tona tevsii kabil olacak şekilde projelenmesi tespit edilmiştir. Karadeniz Ereğlisi‘nde kurulması teklif edilmiş olan İkinci Demir-Çelik sanayii: istihsal metodları, malzeme ve enerjî-su balansları, tesislerin karakteristikleri ve memleket ekonomisine icra edeceği müspet tesirler yönlerinden incelenmiştir. Yazı sahibi, İkinci Demir-Çelik Sanayiinin kurulumu ile ilgili konuda Sanayi Vekâletinin teşkil etmiş oklumu üç kişilik komisyonun bir üyesi olarak bu etüdlere iştirak etmiştir. 

Seramik Senayi ve Müşterek Pazar - Ceramic Industry and Joint Market
DOI 26-30 A. Kösematoğlu

 Avrupa müşterek pazarına dahil edilmemiz hususunda müzakerelerin cereyan ettiği şu sıralarda, henüz kuruluş ve tecrübe imalâtı safhasında bulunan memleketimiz Seramik Sanayiinin durumunu aydınlatmak, gerekli tedbirlerin zamanında alınabilmesi bakımından çok faydalı olacaktır. 

Renk oksitleri ve bazı sır maddeleri gibi çok cüz‘i olan kimyevi eczalar hariç, bütün diğer ham madde ve yardımcı malzemesini memleket dahilinden tedarik ederek istihsal yapan Seramik Tesislerimizin karşılaştığı güçlükler Avrupa ve diğer yabancı memleketlerdekilerle mukayese edilemiyecek kadar fazladır. Seramik Sanayimde kalitenin temininde en mühim rolü ham maddenin oynamış olması sanayicilerimizin karşılaştıkları bu güçlüklerin en başında gelmektedir. Filhakika, bu gün seramik ham madde yatakları memleketimizde arzu edilen bir şekilde tetkik edilememiş ve mevcut, çalışılmakta olan üç, beş ocaktada tatbik edilen istihraç metödları tamamen iptidai olup, hiç bir şekilde mütecanis bir malzeme teminine elverişli değildir. İlâveten, istihraç edilen bu seramik ham maddeleri, fabrikalarda işlenmeden evvel homojenliği sağlamak ve ayni evsafı devamlı olarak temin edebilmek için lüzumlu 

yıkama, karıştırma, dinlendirme ve zenginleştirme v.s. gibi ameliyelerden hiçbirisine tâbi tutulmadıklarından ve ekseriya en basit fizikî ve kimyevî analizler dahi yapılmadığından, kaliteli bir mamulün istihsal edilmesinde emniyet unsuru olmaktan ziyade güçlükler ortaya çıkarmaktadırlar. Bunun aksine olarak Avrupa Seramik Sanayii arzu ettiği ham maddeye bir telefon talebile ve emin olarak kavuşabilmektedir. 

Kalifiye eleman ve imalât çeşitleri bakımından henüz çocukluk devresinde bulunan Seramik Sanayiimizin, bu sanayiin hakikaten uzun tecrübe ve olgunluk zamanı icap ettirmesine ve arzu edilen evsafta ve istikrarlı ham madde temininde güçlüklerle karşılaşmasına rağmen aylara sığdırılabilecek kadar kısa bir tecrübe işletmesinden sonra piyasa tarafından da taleb edilebilen bir mamulü istihsal etmesi takdire şayandır. 

Cevherin Kuyulardan Konveyöre İntikalinde Yeni Usul - New Procedure in Conveying Concrete
DOI 31-32 V. Aytaman

 Yeraltı işletmelerinde tatbik edilen bazı istihsal sistemlerinde cevherin, şakulî veya muayyen bir meyildeki kuyular vasıtasiyle ana nakliye galerisine indirildiği hepimizin malûmudur. Kuyunun dibine, bir kapak yerleştirmeye müsait olacak bir şekil verilir. Muhtelif şekil ve cinste kapaklardan biri kuyu dibine müsait bir şekilde yerleştirilir, ve cevher kısa bir tağdiye konveyörü ile kuyudan esas nakliye konveyörünün alıcı bunkerine boşaltılır. Bu küçük alıcı bunkerin altında bulunan konveyör bandı ise hareket ettiği müddetçe cevheri uzun mesafelere, ihraç kuyusuna kadar, veya doğrudan doğruya yer üstündeki tesislere kadar nakleder. Bu usul, ufak bazı lüzumlu tâdillerle birlikte, kömür nakliyesinde de kullanılmaktadır.

Madencilik ve Jeoloji - Mining and Geology
DOI 33-34 Turgut T. Özpar

 İçinde bulunduğumuz devri karekterize eden en mühim husus, şüphesiz ki, teknik gelişmenin bu gün vasıl olduğu ileri merhaledir. Onbin metre derinlikteki okyanus diplerine mekanik sondaj yapılmasından, fezaya atılan roketlere kadar fizik, kimya, tıp ve bilhassa mühendislik alanlarında yapılan ileri hamleler, daha yakın zamanlara kadar insan idrak ve tasavvurunun dışında kalan hayallerdir. İlerlemenin sürati ve kazanılan başarıların vüsati karşısında, ilk zamanlar büyük bir şaşkınlık ve hayrete düşen insanlık, bu gün artık birbiri arkasına fezaya atı­ lan peyklere alışkan gözlerle bakmakta ve bu başarıları adeta küçümsemektedir.

Sondaj Kuyusunda Mühendislik - Drilling Engineering
DOI 35-40 E. Durucan

 Son senelerde memleketimizde sondaj mevzuunun geniş bir ehemmiyet kazanmakta olduğu görülmüştür. Sondaj mevzuu maden aramları, jeofizik araştırmaları, su ve petrol aramaları ile çok yakından münasebattardır. Önümüzdeki yıllarda bu mevzuun çok daha büyük bir önem kazanacağına muhakkak nazarıyla bakılabilir. Bu düşünce ile bu mevzuda sondaj mühendislerine bir nebze faydalı olacağı ümidiyle bu yazı hazırlanmış­ tır.

Madenlerdeki Lağım Deliği Kutrunun Randıman ve İnfilak Masraflarına Tesiri - Influence on the Costs of Efficiency and Expense of the Drill Stallion in the Mines
DOI 41 E. Z. Aka

 Takriben müsavi sahre şartları altında "Wulfrath, Almanya" mn Kireç taş ocaklarında muhtelif lâğım deliği kuturları ile denemeler yapılmıştır. Kullanılan delik boyu (duvar yüksekliği) 40 m., deliğin duvara mesafesi 3 m., delikler arası mesafe 3,5 m. dir. Aşağıdaki tablo neticeleri göstermektedir.

Eskişehir Krom Yataklarının İşletmecilik Bakımından İncelenmesi - Investigation of Eskişehir Chromium Beds in terms of Business
DOI 43-50 Ö. H. Barutoğlu

 Yurdumuzun değişik mıntıkalarında bulunan krom yataklarının çoğu, 1935-yılmdanberi, M. T. A. tarafından zaman zaman ele alınarak incelenmiş ve her biri için az çok neşriyat yapılmıştır. Şark Kromları, Fethiye, Bursa, İskenderun, Burdur, Antalya, Toros - Karsantı yatakları bu meyanda zikredilebilir. Kastamonu-Devrekâni, Tokat-Sivas, Erzincan Kopdağı yatakları dahi birer rapor konusu olmuşlardır. Bu bakımdan üzerlerinde en az durulup konuşulan Çankırı bölgesi - yatakları ile Eskişehir dolaylarındaki krom teşekkü- lâtıdır.