Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 10 - No 1 (January 1971)
Madencilik ve Yabancı Sermaye
DOI 7-33 Kadri Yersel

1927 yılında, kendi ülkemde yabancıların ortasında madenciliğe atıldım. Kısa bir süre sonra çevrem, bir avuç yurt severin çabasıyla bilim ve teknoloji alanında hizmetli olanlar dışındaki yabancılardan arındı. Aynı dönemde, Zonguldak‘taki dağınık ve perişan yapılı kömür ocaklarının, tek işletme halinde bütünleştirilmesi, en çetin koşullar altında teknik yönden de başanlarak çapı küçük ama bizim için önemi büyük olan KÖMÜR HAVZAMIZIN, israftan korunması ve ulusal çıkarlara uygun biçimde değerlendirilmesi sağlandı. Bakırlarımız dünya pazarlarına akar oldu. Demir ve kükürt yurt hizmetine girdi. Linyitlerimiz önemli görevler yüklendi. Krom önemli bir ekonomi gücü haline geldi. Petrol da bulunarak üretime geçirildi. Türk ulusu, bütün bu biribirini destekliyerek izleyen başarılı atılımları, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüyle Etibank‘ı kurarak salt kendi gücüyle gerçekleştirdi. Bundan kısa bir süre sonra da, kan ve ateş pahasına siyasal bağımsızlık kazanarak kurduğu Türkiye. Cumhuriyeti Devletine, Osmanlılardan kalan dış borçları da (koyu bir yoksulluğa katlanarak) kökten temizleyip, 1946 yılında ekonomik bağımsızlığa giden yolları da açtı. Fakat, 1946 yılını izleyen günlerde, kendi çıkarlarından başka hiçbir şey önem vermeyen yabancılara, kapılarımızı yeniden ardına kadar açtık. Osmanlı imparatorluğunu yıkan SOSYO-EKONOMİK koşulları değiştirmeye çalışacağımıza, bunların güçlenmesine seyirci kaldık. Hattâ yardımcı olduk. Böylece, ekonomik bağımsızlığa kavuşma umudu yerine de, siyasal bağımsızlığı tekrar kaybetme kuşkusu geldi oturdu. Yabancı eli ve parası olmadan maden kaynaklarımızı değerlendirenleyiz biçimindeki ön yargı, kitleleri şartlandırmak için yabancılar ve hizmetlerindeki yerliler tarafından yayılmaya başlandı. Amerikasız yaşayamayız‘ın paralelinde yürütülen bu kampanya; özellikle madencilik ve ticaret Konunlarınm YABANCİ DEVLET memur ve Uzmanlarına hazırlattırılması şeklindeki (Ulusal Onurdan Yoksun) davranışları, kurtuluş savaşı kahramanlarına bile hazmettirecek kadar etkenliğe ulaştı. 1960 yılında, bilimin güçlü sesine ve parlak ışığına açılan aralıklardan geçip süzgecine giren tartışmalardan öğrendik ki, Emperyalizm, kendi ulusunu ve öteki ulusları silah gücüyle sömürmek biçimindeki soygunculuğu bırakmış ve yerine, mazlum uluslara güler yüzle yanaşıp, borç vererek kandırıp, para şıkırtısı ile şaşırtıp, içlerindeki hainleri de küçük çıkarlarla bağlayıp gerçek niteliklerinin tam tersi olan şirin ve iyilik sever bir görü­ nüşle yeni ve kapalı soygun yöntemleri koy^ muştur. NEOEMPERYALİSTLER, artık gücüne gü­ venerek saldıran bir kartal değil, zehirler salarak uyuttuktan sonra avının kanını emen bir YARASA dır. Bundan ötürü, yabancıların telkinlerini bilim ve mantığın kantarlarına vurmadan, kı­ lı kırk yararcasına inceleyip yarar ve zararlarının tümünü açıklığa kavuşturmadan benimsememek zorunludur. Böyle bir tutum, gavur deyiminde özleşerek halk‘a yayılmış olan yabancı düşmanlığının (Xenophobia) zararlı ifratlarından korunmak için de gereklidir.

Türkiye Demir Potansiyelinin Ortaya Çıkarılmasında Jeofizik Alanda Yapılan Çalışmalar
DOI 34-46 Ahmet Acar

 Türkiye yeraltı zenginliklerinin meydana çıkarılmasında kendini ilgilendiren alanlarda daima yoğun faaliyetler gösteren M.T.A. Enstitüsü plânlı devrede, bilhassa demir, bakır, fosfat kömür, jeotermik enerji, petrol mevzularında, jeoloji, Foto-Jeoloji, jeofizik, jeoşimi ve sondajlarla étudier, tenor tayinleri, zenginleştirme etüdleri, rezerv tesbitleri hususlarında plânlı, detaylı hızlı çalışmalara girmiş bulunmaktadır. Memleketin demir potansiyelini ortaya koymak için jedfizik sahasında yapılmakta olan çeşitli çalışmalar aşağıda izah olunmaktadır.

Kapalı Kömür Madenciliğinde Teknolojik Gelişme
DOI 47-48 Dr. Erol İmre

Teknolojik gelişme, son on yıldır, özellikle kalkınmış ülkelerde, iktisadi kalkınmanın en önemli faktörü olmuştur. Muhtelif sanayi dallarındaki farkı teknolojik gelişme hızları günümüzde, sanayi yatırımlarının sektörler arası dağılımını optimize etmeye yarı- yan başlıca göstergedir. Sanayide marjinai yatırım artışları geniş ölçüde Kimya, Mekanik, Elektrik-Elektronik gibi, hızlı teknolojik gelişme olanağına sahip sanayilere yönelmektedir.

Yatırım Projeleri ve Belirsizlik
DOI 49-52 Dr. Turgut Var

Birçok yazarlar riziko ile belirsizlik arasında bir ayırım yaparlar.* Belli bir projenin sonuçları için bir olasılık dağılımı verilebiliyor ise o zaman rizikodan söz edilmektedir. Eğer, olasılık dağılımı verebilecek kadar elde yeterli bilgi yoksa o durumda belirsizlik söz konusudur. Buradaki amacımız için böyle bir ayırıma gidilmemiş ve riziko ile belirsizlik eş anlamda kullanılmıştır. Yalnız şurası hemen belirtilmelidir ki, olasılık dağılımlarının tahmin edilmesi çeşitli derecelerde yapılabilir. Bazı durumlarda olasılık dağılımı istatistiki yöntemler kullanmak suretiyle objektif olarak tahmin edilebilir. Örneğin, büyük, bir petrol şirketi geçmişteki tecrübelerine dayanarak belli bir alanda petrole rastlama ola siliğinin dağılımını tahmin edebilir. İstatistiki yöntemler kullanıldığında rizikonun objektif olasılık dağılımı ile ölçüldüğü söylenebilir.

Mal ve Can Emniyeti Hakkında Düşünce ve Temenniler
DOI 53-57 Osman Böke

Batı memleketlerinin hukuk ilkelerinin tatbikatında şahıslar bir eylemde bulunduğu veya suç işledikleri zaman yasa karşısına, yargıcın huzuruna genellikle tutuksuz zanlı olarak çıkarılırlar. Devletin imkânları, gücü ve yasaları o şahsı suçsuz gibi kabul ederek hakikatlerin meydana çıkmasını ispata çalışır ve bu gibi işler o ellerde aksamadan yürütülür. Böylece çok titiz ve hassas davranılarak yürütülen yargı sonunda arzu edilen doğru netice alı­ nır. Doğu memleketlerinde ve bilhassa bizde ise fertler bir eylemde bulunduğu veya suç işlediği takdirde zanlı ve sabıkalı şahıslar ekseriya tutuklu ve suçlu olarak yasanın kar­ şısına, yargıcın huzuruna çıkar ve bu şahıs kendi imkânları ve gücü ile suçsuzluğunu ispat etmeye çalışır, bu şekilde böyle bir ya­ şantı düzeyi ekseri halde inişli, yokuşlu olur. Neticede pek arzu edildiği gibi sonuçlanmaz.

Dinamitle Sondaj Kuyusunun Geliştirilmesi
DOI 58-61 İbrahim Aydın

Yerüstü sulaması olmayan memleketimizin bazı kesimlerinde son zamanlarda yeraltı suyundan faydalanılarak kuyular açılmakta, derin kuyu pompaları kurulmakta ve elektirik şebekeleri getirilmekte; netice olara kuru ziraattaki verimin 2-3 misli mahsul alınmaktadır.