Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 10 - No 2 (March 1971)
Lateritik Alterasyonda Yıkanma ve Drenajın Rolü
DOI 7-14 Güneş Caner

ÖZET :

Bu yazıda feldspatların alterasyon mekanizması ile alterasyon sırasında cereyan eden yıkanma ve dvenaj olaylarının Laterit, kaolen ve boksit teşekkülündeki mühim rolü izah edilmiye çalışılmıştır.

RÉSUMÉ

Le but de «et article est de donner une idée sur le mécanisme de L‘altération des feldspaths et d‘expliquer surtout le rôle important du lessivage et du cirainage, dans la formation des sol llatéritiques, des gisements de kaolin et de bauxites, pendant cette altération.

Tantalyum Nedir?
DOI 15-19 Yılpar Kaynak

 Tantalyum, binlerce aktif kimyasal etken içinde aşınmaya mukavemeti bakımından fevkalade dikkati çeken bir metaldir. Öte yandan oksitinin özelliği ve ergime ısısının yükseklği yönlerinden yüksek maliyetine rağ­ men kullanılış yeri bulmakta ve rağbet kazanmaktadır.

Cevher Yataklarının İşletme Metodlarına Tesir Eden Faktörler ve Rasyonel İşletme Metodunun Seçimi
DOI 20-27 Ergin Arıoğlu

ÖZET 

Tazıda, cevher yataklarının işletme metodlarma tesir eden önemli‘ faktörleri izah edilmiş vie bu faktörler çerçevesinde rasyonel işletme metodunun seçim usulleri belirtilmiştir.

ABSTRACT 

The paper describes the most important factors affecting the mining- methods of ore deposits, and in the light of these factors the selection of the most suitable method is explained.

Alkali Karbonatlı Kaya Reaksiyonu
DOI 28-36 Kemal Güleç

Bugün bütün mühendislik işlerinin temel elemanı ve ana maddelerinden birisi olan betonların Teknolojisi ve yapıda emniyetle kullanılmaları için bünyelerindeki elemanların detayları araştırılmakta ve normlariı yapılmaktadır. Beton içinde kullanılan agregalar % 9 dan fazla opal, tridimit ve kalseduvan gibi aktif silis veya bunları bulunduran dasit gibi asit volkanik kayaçlar ihtiva ederse, Alkali-Silis reaksiyonu olmakta ve bunun neticesinde betonlarda kırık ve çatlaklar oluş­ maktadır (Şekil 1 ). kırık sebebi kaba agrega olarak kullanılan fillit ile çimento arasındaki kimyasal reaksiyonlardı. 1940 yılında T. E. STANTON tarafından bu kısımda ilk yayın yapılmıştı (1). Bu ilk araştırmalar göstermiştir ki, opal fillit, dasit ve diğer asit volkanik kayalardaki aktif silis Portland çimentosundaki alkalilerle birleşerek bir jel meydana getirmekte, bu da çatlamalara sebep olmaktadır. Bilhassa çimento içindeki Alkaliler (NaaO + K 2 0 ) toplamı % 0,6 dan fazla ise, meydana gelen jel zarar meydana getirir. Tabii burada daha pek çok faktörler de vardır

Bir Mıknatıs Alanına İzole Edilmiş Bir Kutup Girince Bu Mıknatıs Alanının Kuvvet Çizgilerinin Denklemi ve Bunun Bir Model Üzerine Teorik Olarak Tatbikatının Düşünülüşü
DOI 37-41 Ergun Temiz

ÖZET

Herhangi bir kuvvet alanına, izole edilmiş bir kutup gireırse, bu alan içinde bu kutuba km " vetler tesir etler (çekme ve itme). Alan dolayisıyle kuvvet çizgileri mevcuttur. İşte böyle bir alanda izole edilmiş bir kutup vasîtasayla, bu alanın kuvvet çizgilerinin denklemi elde ediliı. Bunun denklemi elde edilir. Bunun doğruluğunu da teorik bir modele tatbiki düşünülerek, teorisi burada incelenmiştir.

ZUSAMMENFASSUNG

Fais ein isolierter Pol in irgendwelches Feld gebradı wird, werden zwei Krâfte auf dem Pol (anzteheni, abstossen) in diesem FeM einwirken. Duroh, dieses Feld, gibt Kraftlinien. Man kann duran dlesen Pal İn soilöheim Feld die GleJchung der Kraftlinien foestimmen. The Richticgheit dieser Gleichung zur Anwendung auf ein Model als Théorie ist hier üfoerlegt iwerden.

Su ile Karıştırılınca Sertleşen Malzemeden Yapılan Galeri Refakat Barajları
DOI 42-52 Dr. Manfred Genthe

 İleriye doğru çalışılan ayak göçertme metodunda, ayak başı ve ayak dibi galerileri, galeri tavanlarının göçükten etkilenmemesi için emniyete alınmış olmalıdırlar. Bu talebe uygun, yeterli bir galeri emniyet olarak, galeri sürmede veya ayıklama ameliyesinde elde edilen taşlardan ve ramble taşlarından 6 m genişliğinde yapılan mûtad galeri kuru taş duavrlarından başka, çift sıra ahşap domuz damlarından veya içlerine taş doldurulmuş domuz damlarından da istifade edilebilir. Müsait jeolojik ve çalışma şartlarında, galeri tavanının emniyeti için, göçük alanı­ nın galeriler tarafındaki kenarlarında tek sı­ ra ahşap veya içine taş doldurulmuş domuz damları kurulmasına da çalışma planı açı­ sından müsaade edilebilir. Domuz damları için münhasıran uçları düzeltilmiş yuvarlak ağaçlar veya köşeli ağaçlar kullanılır ve domuz damında ağaç uzunluğu muayyen bir öl­ çüyü geçmez. Bu uzunluk 2 m‘ye kadar olan damar-kalınlıklarında 1,2 m ve kalın damarlarda damar kalınlığının 0,6 katına baliğ olmalıdır.

Daire Kesitli Kuyuların Derinleştirilmesi İçin Yeni Bir Metod
DOI 63-66 Dipl. Kurt Hage

Son yıllarda İsveç‘deki Kurşun-Çinko maden ocaklarında kuyu derinleştirme için, kısaca «Spiral metodu» denilen yeni bir usûl geliştirilmiş ve başarı ile uygulanmıştır. Bu usûlde kuyu tabanına spiral formu verilir. Spiralin kademe yüksekliği, kuyu çapına ve derinleştirme yapılan arazinin şekline bağlı­ dır. Genellikle kuyu çapının lağım deliği uzunluğuna oranı 1,7 olmalıdır.

Huni Kapların En Uygun Hesabı
DOI 57-64 Mehmet Akyurt

ÖZET

Taneli maimeze dolu huni biçimindeki kaplar iğin bir değer bağıntısı bulundu. Huni duvarındaki gerilimler hesaplanarak sınır fonksiyonları çıkarıldı. Side edilen denklem takımları­ nın bir hesaplayan marifetiyle çözülebileceğine işaret edildikten sonra ortaya konan teoıi maliyetin asgari tutulduğu iki misalle izah edildi.

ABSTRACT

A merit function is given for the optimum design of conical hoppers containing granular media. Stress field in the bin wall is formulated, and regional and functional constraints of the problem are discussed. Possibility of to illustrate the theory developed.

Metallürjide Bakteri Liç`i
DOI 65-69 vedat Altıok

ÖZET 

 

iyon değiştiricileri, «solvent extraction», metal indirgenmesi V.s. j gibi metodlar dtşında hidrometoturjide son gelişmelerden biride bakteriler vasıtasıyla liç yapma usulüdür. Bu metod her ne kadar mznn zaman alırsa da yine de sok ekonomiktir. Memleketimizin zengin sülfürü} cevherlerilndeki metaller, işletmelerdeki cüruf ve artıklarda bulunan kıymetli metaUer bakteri İlci (sayesinde kazanilaMWr. ı

SUMMABR

One of the recent developments in the hydrometallurgy, after solvent extraction, ion ex c hangers, metal precipitation etc., is course the teaching by bacteria. Although it is a time consuming process, its economic advantages are considerable. The sulphide ores, stages and various tailings can be subjected to bacterial leaching to recover the metals.