Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 10 - No 3 (May 1971)
Yeni Bir Kırma Tekniği
DOI 3-9 Erdoğan Yiğit

Su altı arkının oluşu : Bu olay kimyevi infilakın bir benzeridir. Su altındaki iki elektrod arasında kalan kanal şeklindeki su hacmi, çok kısa zamanda meydana gelen yüksek voltajlı elektrik deşarjı İle plazma dediğimiz çok yüksek sıcaklık, basınç ve büyük miktarda iyonize olmuş bir gaz haline geçer. Bu ani hacim genişlemesi çevredeki suyun ataleti dolayısı ile yüksek basınçlı şok dalgalan hasıl eder. Martin ( 1) 5,8 mikrofaradlık bir kapasitörün 25 kî- lovotluk bir akıma deşarjında 30 000° Kelvin sıcaklık ve 8 300 atmosfer basınç müşahede etmiştir.

Bir Çeşit Kıvrımlanma
DOI 10-14 Taştan REVİ

ÖZET

 

Bir türdeş istifte (homogeneous multilayer) katnıanlanmayla 45° den küçük acı yapan yan baskılar etkisinde konsantrik kıvrımlar oluşur. Yan basküarm devam etkileri sonucu kıvrımların sinüs eğrisi gibi olan ilkel şekli, yassdaşıp köşelenerek «kutu kıvrımlara» (box folds) dönüşür. Daha sonraki evrelerde diyapir ve sürUklenİm yapılan oluşur. Doğuşu «taban ayrılma yüzeyine» (basal detachment plane) bağlı konsantrik kıvrımlar bu yüzeyin altmdaki katmanlardan kopmuştur.

ABSTRACT

When an inhomogeneous multilayer is subjected to compressive stresses making an angle of less than 45° with the layering the deformation, macroscopically, takes the form of concentric folds. At further stages of the deformation box folds, diapirs and thrusting take place. The formation of concentric folds depends on the existence of basal shearing planes which inturn form by folding, and is always independent of rocks below.

Deniz Plaserlerinin Ekonomik Jeolojisi
DOI 15-30 Selçuk Demirsoy

ÖZET

Sahil kumlarının ve Sığ - Sahil - Plaserlerinin, Derin - Deniz Mineral Teşekküllerinin ekonomik Jeolojisi; arama metodlıarr, jönetik yapıları ve değerlendirme imkânları genel olarak İzah edilmektedir. INHALT: Die montangeologische Bedeutung der Marinen Seifen und ihre genetischen Typen, die Aufsuchungs- und Untersuchungs Methoden werden in grossen Umrissen dargestellt.

ABSTRACT:

The exploration of on shore and off shore placers and their genesis will be described in general.

Betonarme Maden Galeri Tahkimatının Boyutlandırılması
DOI 31-47 Ergin Arıoğlu

ÖZET

Yaztfa, akrogaj, uzun Ömürlü ka t lağımları ve plâstik formasyonlarda acılan galerilerde tatbik edilen betonarme tahkimatxmn boyutlandirîlmasi anlatümişür. Konu, üç ana bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde, betonarme galeri tahkimatının madencilikte tatbikatı, ikinci bölümde, betonarme galeri tahkimatının boyutiandınlması, ve bu konuda Terzaghi yük tablosunun uygulanması : Üçüncü bölümde, nümerik olarak büyük ekaantrMteIi basınca ve çekmeye maruz galeride kaplama kesitinin statik ve betonarme hesabı yapılmBş demi? teçWzatrômJ yerletemesi galeri kesitinde proje edilmiştir.

ABSTRACT 

The reinforced conctete design of gallery dimensions in long life pit fbottom roads and plastic formations has been fully explained. The subject is dealt in three sections : In first section, in the application of rein forced concrete in mine supports, in second section, the desing of gatery dimensions and application of Terzaghi load table, in third section, a numetrieal texample is made on eocentrlcal tensional loads and amount of steel needed is determined and of ateel needed is determined and placed on the gallery section.

Metalürjide Bakteri Liç`i
DOI 48-51 vedat Altıok

Giriş 

Bundan evvelki yazımızda metalürjide bakteri Mçi genel hatları İle ele alınmıştı. Bu yazımızda laboratuarda  yapılan  bazı  bakteri İİÇİ tecrübeleri anlatılmakta sonuçlan veril­ mektedir.

1   -r-  Uranyum  :  .  Bu   konuda   ilk   labora­ tuar  çalışmaları  perkolasyon  liç  tekniğine da­ yanarak   kolonlarda  yapılmıştır  (2 )   Şekil   1. Laboratuarlarda  kullanılan  perkolasyon  kolo­ nunu   göstermektedir.    1/2   înç   altında   kırı­ lan  cevheı  -f  20  meş  ve —1/ 2  inç  arasında çeşitli       fraksiyonlara   ayrılmıştır

Dairevi ve Eliptik Kesitli Galerinin Yakınındaki Gerilme Dağılımı Hakkında
DOI 62-67 Ivan Trifonov Mıntchev

ÖZET

 

Bu makalede, dik yattmli tabakalardan müteşekkil tabakalı bir kaya kütlesi içinde açılmış, dairevi, elliptik olarak enine kesitli yeraltı koyusu galerilerin yakmmda kaya kütlesinin gerilme durumu inceleniyor. Tabakaların ortotropinin asal doğrultuların yönleri ile ortotropik olduğu farz olunuyor. Çeşitli tabakalar içinde kuyu ve galerinin çevresi üzerindeki noktalar için ve kütlenin keyfi bir noktası için gerilme bUeşenJteriniıı cebrik ifadeleri veriliyor, tzotrop Mr kaya, kütlesi için gerilmelerin ifadeleri özel bir hal olarak çıkarUııuştır. Haya kütlesi yataya nazaran 30° lik bir eğime malik ve iki adet değişik fiziksel ve mekanik özelliklere sahip, alternatif olarak değişen tabakadan müteşekkil olduğu zaman, çevre gerilmelerinin tayini için nümerik bir misâli veriyor.

RÉSUMÉ

Dane cet article on traite l‘état de tension d‘un massif de roche à proximité des galeries, et des puits souterrains à section tranversale elliptique et circulaire, creusées dans un massif de roche straitîflé à pente abrupte des couches. Onsuppose que Des couches sont orthotropes et que lea direction principles de rorthotxopis ont une même orientation. On y donne les expressions algébriques des composants des tensions pour un point orbitraire du massif et pour des points du contour des galeries et des puits dans des couches différentes. Les expressions des tensions pour un massif de roche isotrope sont déduites comme un cas particulier. On y donne encore un exemple numérique de la determination des tensions contour, quand le massif est composé ce couches à double alternance, ayant une inclinaison de 30 degré par rapport a l‘horizon et des propriétés physioo - mécaniques différentes.

Polonya Taş Kömürü Ocaklarında Metan Mücadelesi
DOI 68-72 Musa Şamgul

Polonya taş kömürü havzalarında kısmen «hidrolik ramble» ve kısmen de «Demeta nizasyon» (metandan temizleme) ameliyelerinin tatbiki sayesinde istihsal gelişmiş, kazalar ve hasar tazminatları azalmış ve gazlı ocaklara dahi elektrik enerjisi sokulabilmesiyle ocaklarda istihsal konsantrasyonu sağ­ lanabilmiştir. Aşağıda, memleketimiz için faydalı olur düşüncesiyle arzettiğim ve tuttuğum notlar dan tercüme ettiğim muhtelif broşür ve istatistiki neşriyattan derlenen yazıda bilhassa «Demetanizasyon» üzerinde durulmaktadır.