Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 10 - No 4 (July 1971)
Kuyu Emniyet Topuklarının Çizilmesi ve Topuklar İçinde Kalan Kömür Miktarının Hesabı
DOI 3-8 Yakup Hodancı

Bu yazıda genel olarak; muhtelif yatımlarına, örtü tabakalarının cinslerine göre kuyularda bırakılacak emniyet toupklarına ve kı­ rılma açılarına temas edilmiştir. Ayrıca kuyu emniyet topuklarının muhtelif katlarda ve kuyu topuğuna isabet eden kömür damarlarındaki hudutlarının tesbiti ve çizilmesi izah edilmiştir.

Yakıt Davamız ve Bir Yakıt İnceleme Değerlendirme Enstitüsünün Kurulması Zorunluluğu
DOI 4-23 Ömer H Barutoğlu

Bugün yurdumuzda artan nüfusumuzla birlikte irili ufaklı endüstri de günden güne çoğalıp gelişmektedir. Bu yüzden toplumun yaşantısı ile ilgili nesnelerin ele geçirilmesi günden güne zorlaşmaktadır. Sıkıntıların tü­ ketime uygun üretim sağlanamamasından doğduğu kanısındayız. Özellikle son yıllarda toplumun karşılaştığı yakıt sıkıntısı buna en iyi örnektir. Bir yönden günbegün gelişen endüstri öbür yönden halkın maden kömürünü yakma alışkanlığına, geçmişte olduğundan çok, bağlanmış bulunmuş son yıllarda taş kömür yakıt tüketimini üretimin kat kat üstüne çıkarmıştır.

Yürüyen Tahkimat ve Uzunayaklarda Tahkimat İhtiyacının Tesbiti İçin Basit Bir Metod
DOI 24-33 Ömer Ünver

ÖZET : Makalenin gayesi hidrolik tahkimat spesifikasyonları konusunda aydınlatıcı bilgi ve tahkim ihtiyacının tesbiti mevzuunda bir metod takdim ederek, emniyetli ve randımanlı Abstract : The objectives of this paper are to provide a better understanding of hydraulic powered roof support specifications and methods for estimating support requirements which are essential preliminary steps -in de

Keban Kuvars Siyenit Porfirinin Kimyası ve Jeokimyası
DOI 34-48 Dr. Tuncay Kineş

ÖZET 

Keban metamorflk masifi Alpin orojenik kuşağın devamı olan Doğu Toridlerin kuzey uzantısını teşkü eder. Masif, {halk -. »ist, dolomit mermer, füUt ve mermer metasediman ünitelerinden ibarettir. Bu Üniteler Pateosen yaşh küçük kuvars siyenit porfiri kütleleri tamundan kesilmiştir. Esas element kimya ve tali element jeokimya analizleri, kristalen kayacın granite nazaran dana az diferansiye (olmuş bir magma mahsulü olduğunu, bazı tali elementlerde görülen anormal değerlerin sekondez1 zenginleşmeler neticesinde meydana geldiğini ortaya koymuştur.

Rize Çayeli Bölgesinde Bakır - Çinko Kurşun İmkânları ve Bu Sahanın Gelişen Doğu Karadeniz Maden Aramalarındaki Yeri
DOI 45-50 Kâmil Turhan

Bu yazı 1967 ekim ayından 1970 ekim ayına kadar, yapmış olduğum çalışmaların bir sonucudur. Burada bahsettiğim hususlar, daha önce ön raporlar ve raporlar halinde M.T.A. Enstitüsüne intikal eden yazılarımın bir özetinden ibarettir. Doğu Karadeniz bölgesinde Rize/ÇayeliMadenköy, eski ismi ile Latum maden yata­ ğı tipinde; daha birçok yataklar bulunabileceğinden, burasının bütün derinliklerine kadar bilinmesi lâzımdır. Bu yazıda; Çayeli bölgesinde ve Doğu Karadeniz sahil şeridinde daha önce ve yakın zamanda, çalışmış olan araştırmacılarla mutabık olduğum konulardan ziyade, mutabık olmadığım hususlar ve yeni görüşler yer alacaktır.

Dünya Kükürt Yataklarına Toplu Bir Bakış
DOI 51-56 Muammer Öcal

Arz kabuğunun yaklaşık olarak % 0.1 ini teşkil eden kükürt, tabiatta serbest halde, sülfür ve sülfat^ mineralleri ile ve hidrokarbonlarla birlikte bulunur. Dünyanın çeşitli yerlerinde mevcut kükürt yatakları içerisinde en önemlisi Amerika‘da Meksika Körfezi kıyısındaki yataklardır. Dünya üretiminin 1/3 ü bu yataklardan elde edilir. 1961 Yılında 24,7 milyon ton ve 1965 yılında 30 milyon ton olan dünya kükürt üretimi başta A.B.D. olmak üzere Meksika, Rusya (Türkistan), Fransa Kanada, İtalya (Sicilya), Japonya, Şili, Peru, Polonya, Türkiye, Kıbrıs tarafından karşılanmıştır. Dünya kükürt üretiminin 1975 yılında 44 milyon tonu aşacağı ve bu miktarın 32-34 milyon tonunun Batı bloku ülkeleri tarafından karşı­ lanacağı tahmin edilmektedir.

Jeoelektrik (Saunding) Metodunda Yükseltgenmiş Kernel Fonksiyonundan Faydalanarak Tabaka Dağılımını Tayin İçin Süratli Bir Metod
DOI 57-61 Prof. O. Koefoed

ÖZET: Prof. Koefoed ‘a ait 1968 tarihli bir neşriyatta «Yükseltgenmiş KERNEL fonksiyona» diye adlandırdığı bi|r fonksiyon takdim edilmiştir. Bu fonksiyon; Beziztivite data interpretasyonu ile, zahiri reziztivite fonksiyonuna bağb yükseltgenmiş KERNEL fonksiyonlarından tabaka dağı­ lımı tayininde kullanılan metodlar arasında bir geçittir. - Bu yazıda anlatılan usûlle, bu interprepretasyon metodunun ikinci adımı (Yükseltgenmiş KERNEL fonksiyonundan tabaka dağılkmr tayini) makul bir ölçüde hızlandırılmıştır. En alt sı­ nır düzlemine indirgenmiş «Yükseltgenmiş KERNEL fonksiyonu» için kullanılan standart grafiklerle bu interpretasyon süratine erişilir.

1970 Yılı Çelik Piyasası ve Mini Çelik Fabrikaları
DOI 62-70 Çeviren: Yıldırım Öztürk

Çelik Fabrikalarında ağır yatırım masraflarını ve yüksek sabit masraflar oranını düşürme eğilimi devamlı olarak fabrikaların optimal imâlat kapasitesini ve boyutlarını arttırdı. 15 sene önce, bunun 1-3 milyon ton/yıl olduğu kabul edilmiş iken bugün bu kapasite, yatırım masrafları ve işletme masrafları yönünden 10 milyon ton civarındadır. Büyük üretim kapasitelerindeki ekonomiden tam yararlanmak için sadece bü­ yük fabrikaların kurulması kâfi değildir, asıl istenen, kapasitenin yüksek hızla kullanılmasıdır.