Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 10 - No 5 (September 1971)
Jalore Madenlerinin % 20 Fe3 O4 Cevheri Halinde Konsantrasyonu ve Pelletlenmesi
DOI 3-12 Prof. L. K. Oliver

Jones and LaughÜn Mining Company Ltd» e ait olup, «Jones and Laughlin Stell (çelik) Corporation» tarafından işletilen «Adams Madeni», Canada‘nın Boston Township Iron Range bölümünde 5 300 acre‘hk özel bîr arazidir. Maden yaklaşık olarak Kirk- !an Lake ile Onatrio‘nun 7 mil güney doğusu ve Toronto‘nun 400 mil kuzeyinde yer alır. Bütün sene boyunca çalışan ve direk yükleme, sevk işlemi yapan Adams Madenî, Ontarİo‘nun başta gelen pellet demir cevheri İhracatçısıdır. Senede 1 100 000 ton yüksek vasıflı pellet, Pittsburgh, Aliquippa, Pennsylvania, Cleveland, ve Ohio‘daki J L demir tesislerine gönderilmektedir. Kırılmış pelletier (chips) ise, «sinter strand» + 2 tesislerinin hammaddesi olarak Aliquippaya sevkedilîr.

Boksitin Bileşimine Giren Kimyasal Elementler ve Bu Elementlerin Teşkil Ettikleri Mineraller s
DOI 13-20 G. Caner

ÖZET

Bu yazı boksitin bileşimine giren künjyasal elementieni ve bu elementlerin teşkS ettikkM yapHa ve aksesuar nitellkdekl mineralleri tanıtmak ve banlar hakkında bügi vermek ama d ile haaarlanmiistar.

 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to show the principal and subordinate chemical elemente observed in composition of bauxite and to give an idea about formative and accessory mineraila whioh form its •composition.

Üçüncü Demir ve Çelik Fabrikalarının Kuruluş Yeri Seçiminde Uygulanan Usûl ve Alınan Sonuç
DOI 21-29 Prof. Dr. M. H. Erten

27 Ekim 1966 günü Sanayi Bakanlığında toplanan ve Türkiye‘nin demir ve çelikle ilgili resmî teşekküllerinin en yetkili temsilcilerini de içine alan bir komisyon, Türkiye‘de kurulacak olan Üçüncü Demir ve Çelik Sanayii için aşağıda İsimleri belirtilen mahallerin etüdünü uygun görmüştür :

1. Bafra - Samsun - Çarşamba sahili

2. Kocaeli - Karasu • Kandıra sahili

3. Bandırma Bölgesi

4. Manavgat Bölgesi

5. Silifke Bölgesi

6. Mersin - İskenderun Bölgesi

7. Sivas - Hekimhan - Divriği Bölgesi.

Bentonitin Petrol Sondajlarına Kullanılması
DOI 30-36 N. Onat

Türkiye‘de rotari metotla ilk petrol sondajı yapılması 1939 yıllarına rastlamaktadır. İkinci Dünya Savaşı ile verilen bir aradan sonra özellikle Güney Doğu Anadolu‘da sondaj çalışmaları tekrar hı^anmıştır. Önce çevreden temin edilen kil, sondaj çamuru yapılmakta kullanılmış İse de, yavaş yavaş daha iyi özellikleri olan bentonit isteği artmış­ tır. 1954 yılındaki petrol kanununun kabul edilişine kadar seyrek olan bentonit ithali bu tarihten sonra hareketlenmiş ve Önemli miktarda bentonit sınırlarımızdan içeri sokulmuştur.

Porfirik Bakır - Molibden Yataklarının Aranmasında Tatbik Edilen Jeolojik Prensipler
DOI 37-46 G. Özbayoğlu

Porfirik bakır-molibden yatağı, dissémine ve stokwerk damarcık sülfür mineralizasyonu ihtiva eden ve hidrotermal solüsyonlar tarafından altère edilerek kabaca konsantrik zonal kalıplara dönüştürülen ana kayaçlara yerleşmiş bir yatak tipi olarak tarif edilir. Bu yatak genellikle geniş, düşük tenörlü ve kabaca her doğrultuda eşit boyutludur. Önemli miktarda pirit; kalkoplrit, molibden, kuvars ve altère olmuş ganga bağlı serîsit ihtiva eden yatakta ayrıca az miktarda kurşun, çinko, altın, gümüş ve rhenium vardır. Yatak düşey-silindir veya basık disk şekillerinde görülür; orijini primer hîdrotermaldir ve daima porfirik kaya ünitelerini kapsayan întrusif kayaçlarla ilgilidir. Mîneralizasyon ya ana İntrusîfte, ya da yan kayaçlarda görülebilir.