Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 10 - No 6 (November 1971)
Yeni Kömür Teknolojileri - New Coal Technologies
DOI 3-6 H. Ergun

ÖZET

Kömürden doğrudan doğruya elektrik enerjisi üretimini temin eden rnanyetohidrodinamik (MHD) metod ve kömürün atom reaktörierinin proses ısısından yararlanılarak gazlaştınlması, 1980 lerden. itibaren kömür madenciliğini büyük çapta etkileycek yeni teknolojiler olarak izah edilmektedir.

ZUSAMMENFASSUNG

Die magnetohydrodynamische Direktumwandlung von Kohlenwaerme in elektrischen Strom and die Kahlevergasung mit Prozesswaerme ans Kemreakteren werdgn aïs nene Technologien, die den Kohlenbergban in den achtziger Jahren beeinflussen werden, behandelt

Elektrik Pik Fırınları - Electric Peak Ovens
DOI 7-14 T. N. Mutlu

Türkiye‘nin artan pik ihtiyacının bir kısmını ‘dahilden karşi‘amak ve bu sayede bü­ yük gelir temin etmek maksadıyla bazı müte­ şebbisler elektrik enerjisiyle çalışan ham dem ir Fırınları kurmak üzere teşebbüse geç- mişlersede bu güne kadar fiiliyata intikal eden olmamıştır. Elektrik pik fırınlarının işletmeye alınmas için gerekli yatırım miktarının yüksek fırınlara nazaran çok düşük olması ve bilhassa sanayi kok‘u dışmda karbon ihtiva eden yakıtların kullanılabilmesi bu tip fırınların memleketimizde kurulmasını-cazip durunla getirmektedir. Yanlız elektrik enerjiSfrıin Avrupa memleketlerinde olduğu kadar ucuz ve bol olmamcsı kapital sahiplerini çekirPter bırakmaktadır.

Boksit Yataklarının Orijini ve Genel Karakterleri - Origin and general characteristics of bauxite deposits
DOI 15-28 G. Caner

ÖZET

Yer kabuğunda en çok bulunan metal olan alüminyumu muhtelif silikatlardan, özellikle feldspatoidlerden elde edebilmek için şimdiye kadar pek çok tecrübe yapılmış, fakat bunların hiçbirisi henüz ekonomik bir değer kazanmamıştır. Bugün için en önemli alüminyum kaynağı hailen büyük rezervler halinde bulunan boksit cevherleridir. Bu yazıda muhtelif tiplerdeki boksit yatakları ele alınarak genel karakterleri gözden geçirilmiş, bu yatakların nasıl teşekkül ettikleri, teşekkül esnasında ne gibi safhalar geçirdikleri ve teşekkül ettikten sonra hangi olaylara maruz kaldıkları jeokimya kaidelerine göre izab edilmeye çalışılmıştır.

RÉSUME

On a tenté plusieurs fois L‘extraction d‘aluminium, le metal le plus abondant dans l‘écorce terrestre, à partir de silicates, en particulier de feldspathoïdes. Mais, on ne sait pas encore l‘en extraire économiquement et les bauxites, dont les réserves süit encore considérables, restent l e i sources actuelles d‘aluminium les plus importantes. Le but de cet article est de décrire les gisements de bauxite de types ditffiérente, de donner une idée sur leur caractère général et d‘expliquer leur genèse et les phénomènes qu‘ils subissent pendant leur évolution par des données de géoohimie.

Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesinde Uygulanan Teşvik Primi Sistemleri ve Neticelerine Bir Bakış - A Look at Incentive Bonus Systems and Results of Ereğli Coal Operations
DOI 29-38 A. Demiroğlu

ÖZET 

Bu yazıda Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesinde yeraltı işçileri için uygulanan teş­ vik primleri ve bunların faydalı veya adil olup olmadıkları incelenmiştir. * İstatistik! makamlar, objektif olarak en iadil (sistem olan hesabi prim uygulamalarının astında büyük adaletsizliklere sebep olduğunu Igöstermektedir. ı İşçiye dana fazla iş yaptırmak gayes î ile ortaya çıkmış olan prim sistemlerinin {standart zamanın tam olarak ölçülemiyeceği ve verimliliğin sıkı Ibir iş disiplini ve takibi ile artabileceği bir iş kolu olan madencilikte uygulanmamaları gerekir.

SUMMARY : 

In this article the bonus systems which have been used in Eregü Coal Mine Enterp- ^Itefc. and whejther. they are useful or equitable are studied. The statistical figures have shown that seemingly being most Just, give rise to unjust the application of formulated bonuses, although situations. The bonus systems which have been created in order to make the workers do more work must be stopped for mine operations where the efficiency can only be increased by work discipline -and close work control and it is impossible to measure the standard time ^r a given job.-

Ereğli Kömürleri İşletmesinde verimi Artırıcı ve Maliyeti Düşürücü Çarelere Toplu Bir Bakış - A Collective Look at the Increasing and Reduced Costs in the Eregli Coals Business
DOI 39-48 M. Y. Ethem

ÖZET

Memleketimizin yegane taş kömürü üreticisi ve TKİ Kuruma‘nun 440 milyon sermayeli, varlığı milyarlarla ifade edilen bu en büyük müessesesi, yeraltı kömür işletmeciliğinin hemen her daütnda araştırma yapmaya imkân veren bir yerdir, işte aşağıda, bu müeseseyi kârlı darama getirmek yani h|r yandan yermü‘artırinab, diğer yandan da büyük yatırana gitmeden maliyeti düşürmek maksadıyla hangi konulara ele alınarak araştınlabileceği ve ne gibi tedbirere başvarolabileceği Mratanmahtarirr. 

AUSZUG

Das grösste und einzige Steinkohie fSrdernde* stâatMche Bergwerksonternehmen, «Ereğ­ li Kohlenbergwerk» in Zonguldak, bietet viele Mögiichkeiten an, beinahe jede Forschnngsaıv beiten des Steinkohlen bergbaos durchzuführen. Es sintf anten aufgesteüt, welohe Forschungafcheman zar Hand gen&mmen und welche Massnahmen getroffen werden könmen, om die Bentabiütat bzw. diıe E;rlöse za erhöhen and die Kösten za senken ohne grosse Investitibn za machen.

Batı Almanya Kömür Ocaklarında Ayak Tekniğinin Gelişmesi - Development of Foot Technique in West German Coal Stoves
DOI 49-60 Y. Hodancı

1957 yılından bu yan< Efett»"Âlmanya‘da . kömür satışlarında gerileme başlayarak kö­ mür stoklarında devamlı olarak artma görülmüştür. Bu sebepden dolayı seneden seneye bütün kömür ocaklarında şiddetli bir mekauıİİByon, rasyonalizasyon ve. konsentrasyona gidilme ihtiyacı hissedilmiştir. Bütün bu tedbirlerin gayesi, istihsali satış niikdarına uydurmak, kömür maliyet fiatlarını düşürerek, kömürün diğer enerji kaynakları ile rekabet edebilir bir hale getirmek olmuştur.

Kömürün Kül ve Rutubet Tayini İçin Basit Bir Aparat - A Simple Apparatus for Coking Ash and Moisture Determination
DOI 61-62 M. İ. Güner

Metod kömür numunesinin havada, suda ve herhangi bir ağır nfei içindejir‘aŞlrtjklarının tesbiti üzerine Cfl^QpHKtadir. BÖV ağırlıkların tesbit edilmesi için lüzumlu aparat 1 numaralı krokide gösterilmiştir.