Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 11 - No 3 (May 1972)
Elektrohidrolik Kırmanın Ayırıcılığı
DOI 3-10 E. Yiğit

ÖZET

Su altı arkının iki elektrot arasında mevcut katı cisimlerin yüzeyini takip ettiği bulunmuştur. Ayrıca iki elektrot arasında muhtelif kata cisimler varsa, tercih daha fazla geçirgenlik gösteren ve veya düz satıhlar içindir. Muhtelif karekterli katı cisimlerden meydana gelen bir karığım elektrohidrolik olarak kırmaya tabi tutulursa, bu tercihli satıh takibi dolayısiyle öğütmede ayırıeılık göze çarpar. Çakmaktagı (flint) ve Piroüt, BTint ve Granit, Kalker ve Pelsit karışımları özel şekilde yapıtaüş bir kırıcıda öğütülmüşler ve neticede öğütme mahsulünün hemen hemen Pirit ve Plintten ibaret olduğu ve Miyük bir kalker zenginlegmesl gösterdiği gö­ rülmüştür.

SUMMARY

The discharge path of an underwater Spark was found to follow the surface of solids between the electrodes. If there are various solids between the electrodes, preference is for surfaces of greater conductivity and or smoothness. If a mixture consisting of solid of different charecter is subjected to electrohydrauiic comminution, this preferential surface tracking result in selective breakage. Mixtures of Pyrrhottne with Flint, with Granite and Limestone with Felsite fed to an electrohydrauiic crusher of special design gave crushed products consisting almost exclusively of Pyrrhotine and Flint and mostly of Limestone respectively.

Kosova (Yugoslavya) Linyitleri ile Yapılmış Bazı Enteresan Teknolojik Araştırmalar ve Bunların Türk Linyitlerinin Optimal Olarak Değerlendirilmesi Açısından Önemli Sonuçları
DOI 11-22 H. Ergun

ÖZET

Kosova linyitleri ile yapılan kurutma, karbonizasyon, briketleştirme denemeleri ve bunların neticeleri İzah edüerek, Türk linyitleri ile mukayes© edilmektedir. Briketlestirmede humik asidin rolü ve linyitlerin FLEISSNER metoduna göre kurutulması hakkında da malûmat verilmektedir.

ZUSAMMENFASSUNG

Die‘ mit der Braunkohle des Kosovo-Feldes (SFR. Jugoslawien) durchgeführten Versuche hinsichtlich Trocknung, Schwelung und Brikettierung sowie deren Ergebnisse iwerden erlaeutert und mit den türkischen Braunkohlen verglichen. Ferner werden die Bedeutung der Huminsaeuren bei der Brikettierung und die Trocknung der Braunkohlen nach dem FLEISSNER - Verfahren behandelt.

İndüksiyon Polarizasyon Ölçü Sistemlerinin ve Ortamlarının Meydana Getirdiği Bozucu Tesirler
DOI 23-28 A. Keçeli

ÖZET 

Yayınlanan idüksiyon polarizasyon (İP) ölçülerinde her araştırıcının farklı frekans bandı, ve farklı akım yoğunluğu kullanmasından dolayı farkl» ölçü değerleri görülmektedir. Bunun için normallestiriimiş ortalama bir Metal Faktör (MF) parametresi tarif edilmiş ve belirli bir akım yoğunluğunda çalışılması teklifi yapılmıştır. Ayrıca bu zikredilen hususlarlada ilgili olarak İP de bozucu tesirler ve ölçülerde dikkat edilmesi gereken şartların detayları incelenmiştir.

SUMMARY

Different values in published induced polarization (IP) measurements are shown because not all authors use the same frequency band and current density. To this end, a normalized average Metal Factor (MF) parameter was defined with definite current density and suggestions made in relation to the above mentioned subjects in IP, the coupling effects and details of careful measurement conditions was studied.

Uzun Ayak Uzunluğuna Tesir Eden Faktörler ve Uzunluğun Hesabı
DOI 29-48 E. Arıoğlu

ÖZET :

Yasada, ayak uzunluğuna tesir eden ana faktörlerin neler olduğu belirtilmiş, ve bilinen donelerle ayak uzunluğunu hesaplamaya yarayan basit, teorik formüller verilmiştir.

Açık İşletmelerde Tekerlekli Yükleyicilerle Diğer Yükleyicilerin Ekonomik Bakımdan Karşılaştırılması
DOI 49-54 J. C. Zemp

Son yıllarda madenlerin, tekerlekli yükleyicilerin imkan ve faydalarını yakından tanımaları sonucunda, bu makinelerin kullanılmasında büyük bir artış olmuştur. Kullanılma şekillerine bağlı olarak kesin ekonomik faydalar sağladığı görülmüştür. Bugün bir çok operatörler kullandıkları makineden yükleme işleminin yanında en düşük maliyetle diğef başka işleri de yapabilmesini isterler. Bu sebeble çok1 zaman tekerlekli yükleyici paletli yükleyici ile kar­ şılaştırılmakta ve bu bir çok tartışmalara konu olmaktadır. Örneğin: 2 1/2 yarda küplükten 5 yarda küplüğe kadar olan paletli yükleyici (= ekskavatör, bager) istihsal ve yarda küp başına maliyet esas alınarak 5 veya 7 yarda küplük tekerlekli yükleyicilerle karşılaştırıldığında durum nedir? Ger­ çek maliyeti yarda küp başına her ikisi de benzer şekilde nasıl etkilemektedir? Her iki makine için ortalama yıllık yatırım miktarı ve bu yatırımın geri ödeme miktarı ne kadardır?

Kanada Nın İngiliz Kolombiya`sındaki Bakır - Molibden Açık İşletmesi (Lornex)
DOI 55-60 G. O. Argall, Jr.

Kanada‘nın   İngiliz   Kolombiya‘sı  eyaletin de Highland Valley‘de bulunan  Lornex Mining Corporation  Ltd. Şirketinin  1972 yılının ikin ci  yarısı  sonunda,  ilk  bakır-molibden  cevhe rini,  flotasyon  tesislerinde  başarılı  bir şekilde  konsantre etmeyebaşlaması   beklenmek tedir.  Şirket  bu  proje  için   1  Temmuz  1971 tarihine  kadar  75.000.000  Dolarlık  (yaklaşık olarak  1.050.000.000  TL.)   yatırım  yapmıştır ve  halen de  madene  her  ay  7.000.000  Dolar (yaklaşık olarak 98.000.000 TL.)  ile 8.000.000   „ Dolar  (yaklaşık  olarak  112.000.000  TL.)  ara sında  harcama  yapılmaktadır.