Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 11 - No 5 (September 1972)
Kolemanit Cevherlerinin Dekrepitasyon Yolu ile Zenginleştirilmesi
DOI 1-6 R. Tolun

ÖZET:

ihracatlarımızda önemli bir yer tutan Bor cevherlerinin düşük tenörlü artıklarının zenginleştirilmesi bu çalışmada etüd edilmiş ve dekrepitasyon (sıcakta patlıyarak dağılma) yolu ile zenginleştirme, Bigadiç, Kolemaniç, Kolemanit altıkları için uygun bir metod olarak seçilmiştir. Deneysel araştırma sonucu olarak, büyük kristallerin küçük kristallere (birkaç mm. çapında) nazaran daha çabuk dağıldıkları ve dağılan parçacıkların 35 meş (0,417 mm) lik bir elekle, dagılmıy anlardan ayrılarak konsantre edilebileceği gözlenmiş, bu yolla, 500° C da % 39 B2 0 3 ihtiva eden Bigadiç cevherlerinden % 86 randımanla, % 60 B2Oa tenörlü konsantreler elde edilmiştir. Elde edilen bulgulara dayanarak, Bigadiç yıkama artıkları için bir zenginleştirme tesisatı akış diagramı hazırlanmıştır.

Grizu ve Doğal Yayılımını Etkileyen Parametreler
DOI 7-26 M. Güney

Kömürün üretilmesi operasyonlarının her aşamasında açığa çıkan grizunun yarattığı soruna henüz bilinçli bir çözüm bulunamamış­ tır. Metan gazının oluşturduğu tehlikeleri! , bir dereceye kadar, en alt düzeye indirilmesin de metan drenaj yöntemine yer verilmesi önem kazanmaktadır. Metodun plânlanmas ve yürütümünde gnzu yayılımmı etkileyep parametrelerin bilinmesinde faydalar vardır.

Kızılkaya - Espiye Bakırlı Pirit Yataklarının Mineral Yapısı
DOI 27-35 C. Unan

ÖZET 

Başlıca cevher mineralleri kalkopirit ve tenantit olan yatakta, cevherleşme muhtemelen dasit veya riyolit içinde hidrotermal aktivite neticesinde oluşmuştur. Yatak içinde önemli yüzdelerde bulunan pirit de az miktarda Cu taşımaktadır. Yatağın galen ve marmatit muhtevası bazı seviyelerde artıyorsada, ekseriya Pb ve Zn bakımından ekonomik kıymete sahip değildir. Kompleks mineralizasyonlu zonlarda nadir olarak kovelit, pirotin ve bornit mevcuttur. Gang minerali olarak kuvars iki jenerasyon olarak mevcuttur. 2. jenerasyon kuvars kısmen hidrotermal eriyikler vasıtasıyla ve kısmende 1. jenerasyon kuvarsın rekristalleşmesi neticesinde meydana gelmiştir. Kil mineralleri, klorit orijinal kayaçtaki feldspat ve mikaların genellikle kalıntı bırakmadan bozulması neticesi oluşmuştur. Pirit ve kalkopirit yan element olarak ekonomik değere sahip Te ve Ag ihtiva etmektedir.

ABSTRACT

The prodominent ore minerals of the ore deposit are chalcopyrite and tenantite which were formed by hydrothermal process probably in dacite or ryolite. Pyrites are in a considerable percent in the deposit and contain small amount of! copper. There are several zones enriched in galena and marmatite, but economical value seems tobe unimportant, Covellite. pyrrhotite and bornite are in negligible amounts in complex mineralized zones. Quartz is the main gang mineral and distinguished in two generations. The second generation quartz was formed partly by the hydrothermal solutions and partly by recrystallizatlon of the first generation quartz. Feldspars and micas were completely replaced and altered to clay minerals, sericite and chlorite, usually without leaving any remenant of the primary minerals. Te and Ag content pyrite and chalcopyrite as a minor element is of economical value.

Açık İşletmelerde Kazı ve Yükleme Teçhizatının Seçimi
DOI 36-73 T. Atkinson

ÖZET

Açık işletmelerde detaylı planlama ve projelendirmede kazı teçhizatının seçimi, çoğu zaman açık işletme projelendirmesinde başlangıç noktasıdır. Ancak, teçhizat seçimi bir çok değişkene tabi olduğundan, seçim bağımsız bir şekilde düşünülemez. Makalede takdim edilen bir çok teknik değerler imalatçıların katalok değerleri ile uyuşmamakla birlikte, yazar tarafından tedarik edilen hakiki değerler imalatçı sayılarına yaklaşık bir durum gösterdiği durumlarda imalat­ çı literatürüne atıf yapılmıştır. Tedarik edilen verileri kullanımda dikkatli olmak gerekir. Burada irdelenen açık işletme makinalan yazarın bilgi ve tecrübesi dahilinde elan teçhizattır. Makinaların mekanik ve elektrik yönleri ele alınmamıştır. Verilen bilgilerin büyük bir kısmı son onbeş seneden beri Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Kuzey Afrika ve Uzak Doğudaki çeşitli madencilik faaliyetlerinden derlenmiş olup, tam olarak şümullü olduğu iddia edilemez. Maden projecisi ve plancısı mühendislerin bu makalede verilen doneleri kendi faaliyetlerindeki hakiki değerlerle değerlendirmeleri tavsiye edilir.