Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 12 - No 1 (January 1973)
Açık İşletmelerde Patlamalar
DOI 1-12 T. Ataman

 Cevher yataklarının açık işletme ile istihsalinde, örtü taşlarının alınması ve cevherin kazısında kullanılan basamakların patlatılması, bilhassa örtü taşlarının ve cevherin sert olması hallerimde çok önemli ve kaçınılmaz bir iştir. Bu işin emniyetle ve ekonomik olarak yapılması gerekir.

Açık İşletmelerde Yıllık Dekapaj Miktarının Ekonomik Yönden İncelenmesi
DOI 13-18 M. Pakel

 Madencilikte programların daima uzun vadeli olarak hazırlanması ve hesapların genellikle ileri seneler düşünülerek yapılması gerekmektedir, bu nedenle işletmeci bütün hesaplarını, plân hazırlık ve yatırımlarını çok dikkatle ve hassasiyetle tesbit etmek zorundadır. Bilhassa madencilikte yatırılan sermayenin çok uzun bir geri ödeme devresi olduğu hatırlanırsa, yatırımlar üzerinde hassasiyetle durmanın nedeni anlaşılır. Bu nedenle dekapaj yatırımının en ekonomik şekilde yapılma olanakları araştırılmıştır. Daha açık bir sözle, toplam örtü tabakası ve yantaşın kaldırılmasında tutulacak yol nedir? Program her sene artan, her sene azalan veya her sene eşit yatırımlar halinde hazırlanırsa bunlar içinde ekonomik durum hangisi olmaktadır?

Galeri Tahkimatlarının Boyunlandırılması İçin Pratik Yol
DOI 19-24 E. Pekdemir

 Konu, Kari Terzaghi‘nin kurduğu teori üzerinde T.L. White ve R.V. Proctor tarafından geliştirilmiş ve Amerikan tipi dairesel bağların boyutlandırılması geniş şekilde ele alınmıştır. Burada, bu yöntem bizde kullanılan parabolik bağlara uygulandı. Bu yazı adı geçen yazarlardan bir derlemedir. İhtiyaca göre seçilecek galeri kesitleri standartlaştırılmtştır. B8, B10, B14 gibi. Bu kesitlerde, ancak bağlar arası (fırça boyu), jeolojik ko­ şullara göre her bağa gelen yükü ayarlamak amacı ile (azaltmak veya yükseltmek) seçilecektir.

Ekonomi ve Emniyet Yönünden Maden Tesislerinin En Uygun Yerleşme Mevkilerinin Tayini
DOI 25-30 K. K. Humphreys

 Maden tesislerinin en uygun yerleşme mekiinin seçimine dair metotlar hakkında geçmişte pek çok yazı yazıldı. Bu takdim edilen usuller, bir hayli yüksek matematiğe yönelmiş olup ekseri bilgilerin gelişmesinde güçlükler çıkardığı gibi .genellikle komputer cihazı kullanmaksızın tatbik imkânı da yoktur. Bu tekniğin tatbikinde karşılaşılan güçlükten dolayı en uygun yer seçimine ilişkin metot çalışmaları Kömür Araştırma Bürosunca yürütülmüş­ tür. Bu yazı gösterişli matematik usullerini kullanmayı gerektirmeyen ve yüksek derecede doğrulukla kullanılabilen daha kolay bir tekniği tarif etmektedir.

Yer Tabakaları Arasında Elektromağnetik Dalga Yayılımı
DOI 31-38 A. Oktay

 ÖZET: Bu yazıda, tabakalı yeraltı ortamında elektromagnetik dalga yayılımı incelenmektedir. Birinci kısımda, elektromagnetik dalga yayılımmın matematiksel analizi yapılmakta ve Hertz potansiyelinin ifadesi çıkarılmaktadır. İkinci kısımda ise çıkarılan matematiksel ifadelerin tatbikatta uygulanması ve bunun için yapı­ lan kabuller anlatılmaktadır. SUMMARY In this paper, the propagation of electromagne-tio radiation in the layer-formig ground is being investigated. In the first part, the mathematicalanalysis of the electromagnetic propagation is carried out and the Hertz - potential expreslon is de-rived. The second part, concerns the application of the derived expresions and some assumptions in order to get simplicity in this applications.

Rezervlerin Sınıflandırılması ve Kesit Metoduyla Rezerv Hesapları Üzerine Not
DOI 39-46 İ. Mollamustafaoğlu

 Bir maden yatağının değeri, öncelikle ihtiva ettiği cevher rezervi ve kalitesi ile ölçülür. Bu neden- İ3 rezerv hesaplarının yapılması çok titiz çalışmayı gerektiren bir iştir. Maden yatağının rezervi şahıslara göre değişen rakamlar değildir. Rezerv kategorilerine göre kabul edilen hata nispeti belirlidir ve iki değişik hesap arasındaki fark, bu hata nispetinin üzerinde ise hesaplardan biri mutlaka yanlıştır.