Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 12 - No 3 (May 1973)
Kaya Şevlerinin Stabilitesi ve Stereografik İzdüşüm Yönetimi ile Stabilite Analizi
DOI 1-12 Caner Zanbak

ÖZET Bu makalede açık işletmelerde ve yüksekliği fazla kazılarda, önemli problemlerden biri öten, kaya şevlerinin stabilitesi konusu ve ele alınan kavramlar kısaca özetlenmekte ve kaya şevlerinde, çok görülen bir kayma tipi olan, bir kaya kamasının stereografik izdüşüm yöntemi ile stabilité analizinin esasları bir örnek üzerinde açıklanmaktadır.

SUMMARY The concept of rock slope stability, which is one of the Important problems in the open cast mines and high cuts, is outlined and the principles of stability analyssi of wedge type failure by stereographic projection method are described on an example.

Komputer (Bilgisayar) ve Madencilik
DOI 13-22 Turhan Armutcu

Gün geçtikçe adından daha çok sözedilen çe­ şitli uygulama alanlarında daha çok kullanılan bilgisayarın toplum gözünde her sorunu kendiliğinden çözen olağanüstü, insanı aşan bir yaratık görüntü­ sü vardır. Bu görüntünün nedeni bilgisayarın çalışma ilkelerinin bilinmemesidir. Bu durumda bilgisayarın bir kaç saniyede karmaşık bir sorunu çözdüğünü gören veya duyan bir kimse, onu herhangi Dİr sorunu kendiliğinden çözebilen İnsanüstü bir makina olarak düşünebilmektedir. Bilgisayar herşeyden önce bir bilgi işleme aygıtıdır. Giriş olarak verilen bilgilerin, çeşitli «yalın ya da karmaşık» işlemlerden sonra kullanıcının arzuladığı hususlarda çıkış bilgisi veya sonuç elde edebilen makinadır. Bilgisayarı daha iyi anlamak için her «bilgi iş­ leme aygıtı gibi» bu aletin de İş görüşü [Yönetme, Programlama, Alet, Veriler (Ham madde), Son Ürün ve insanla olan irtibat] hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Aşağıda bu hususlar ayrı ayrı mütalaa edilecektir.

Tozölcer Aygıtlar
DOI 23-32 Seçkin İnceefe

Gelişen teknoloji bir sürü problemleri çözerken, kendi gelişimiyle de birtakım problemleri ortaya çıkarmaktadır. Önceleri madenciler yalmızca yer yüzünde çalışıyorlardı. Ancak, mineral kaynaklarının jeolojik dağılımı ve toplumların çeşitli gereksinmeleri, madencileri yer kabuğunun İç kısımlarına doğru yöneltti Derinlere inmek gereği ve çabaları maden teknolojisinin gelişimini doğurdu. Bugün madenciler 4000 metreye kadar inebilmededirler. Bu, bugünün sı­ nırları İçinde etkin ve hayli gelişmiş bir teknolojinin eseridir. Elbette birçok problemler de gelişen teknoloji ile ortaya çıkmıştır. Bu problemleri burada ayrı ayrı saymayacağız. Ancak konum ile ilgili olan bir problemden; «toz» dan bahsedeceğiz.

Orta Avrupa ve Türkiye`de Metalojeni - Mağmatizma ve Jeotektonik İlişkisi
DOI 33-36 İsmail Seyhan

ÖZET:

Türkiye ve Orta Avrupa‘nın maden yatakları, bulundukları bölgelerin tektonik ve magmatlk özelliklerine sıkı sıkıya bağlıdırlar. Alp-Jeosenkllnaline kuzeyden yaklaşan Orta Avrupa Labll Şelfi, yükselen ara masifleri ve çöken ara basenleri ile Anadolu‘nun Toros Jeosenklinallne kuzeyden yaklaşan labil şelfini andırmaktadır. Her iki labil şelf Rus stabil şelfinin devamı olup cevherleşme özellikleri de birbirlerine paraleldir. Alp-jeosenklinaline güneyden yaklaşan labil şelf ise büyük ölçüde çökerek Akdenizin suları altında kalmıştır. Toros Jeosenklinallne güneyden yaklaşan labil şelf ise doğu Anadolu‘nun bazaltik lavları lie örtülmüştür. Metalik madenler bakımından zengin Bitlis, Pütürge ve Keban masiflerini ve bunların arasındaki çöküntü havzalarını ihtiva eden Doğu Anadolu labll şelfi, Türkiye sınırları içinde fosfat ve petrol bakımından zengin Güneydoğu Anadolu stabil şelfine dönüşmektedir.

ZUSAMMENFASSUNG :

Die Erzlagerstaetten der Türkei und Mitteleuropas zeigen enge Zusammenhaenge zur Geotektonlk und zum Magmatismus jener Geblete, in denen sie auftreten. Der mitteleuropaeische Labllscheif im Norden der Alpen wèlst mit seinen aufsteigenden Massiven und absinkenden Becken, grosse Ahnlichkeiten zu dem anatolischen Labllscheif im Norden der Taurus - Geosyklinale auf. Die belden iabllen Schelfe haben aehnliche Vererzungstypen und stellen die Fortsetzung des russischen Stabllschelfs dar. Der südeuropaeische Labllscheif südiich der Alpen ist grösstenteils unter das Mlttelmeer eingesunken, waehrend der südanatolische Labllscheif südiich des Taurus von postmiosaenen, basaltischen Vulkanlten Ostanatoliens bedeckt ist. Dlese tektonische Einheit mit i h ren erzrelchen, aufsteigenden Massiven von Keban, Pölürge und Bitlis sowle mit ihren absinkenden Becken dazwlschen geht innerhalb der türkischen Grenzen in demerdölund phosphatreichen stabilen Schelf des Südostanatollens über.