Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 12 - No 4 (July 1973)
Seyitömer Kömürlerinden Sıcak Briketleme ile Dumansız Yakıt İstihsali
DOI 1-13 Mithat Papila

ÖZE T : Laboratuvar çapında elde edilen başarılı sonuçlar nazarı dikkate alınarak kurulan Pilot - Tesis‘te; Seyitömer Bölgesi‘ne ait 2 tip linyitin bir bağlayıcı ilâve edilmeden sıcak usulle biriketlenebileceği yan endüstriyel çapta da gerçekleştirilmiştir. 0 - 5 mm. tane iriliğine öğütülen ham linyitin Fluidized-bed-Oven‘da ve 02 ihtiva etmeyen bir ortamda «düşük temparatür destilâsyonu» ve elde edilen 390 "C‘taki semi kokun «Exter-Press‘te preslenmesi» kademelerini kapsayan proses; Pilot - tesiste takriben 200 Kg/ saat kapasite ile dumansız yakıt evsafında biriketlerin istihsal edilebileceğini göstermiştir. Elde edilen suya ve baskıya dayanıklı, dumansız yakıt evsafında biriketlerin alt ısı değerleri Seyit Ömer parça linyiti kullanılması halinde orijinal kimür oranla % 60, 0-100 mm. kömürü kullanılması halinde % 100 artış göstermiştir.

ABSTRAC T Considering the favorable results obtained on a Laboratory scale for Hot-Briquetting without binders of the two different kinds of lignites from the Seyitömer District, the same had been succesfully carried out on a half industrial scale. The process consist of : first, the low-Temperature-Distillation of the lignite, which has been grinded to a size of 0 - 5 mm., in a fluidized-Ben-Oven without any 02 in its gas content, and then Extrusion-Pressing of the semi-coke product at a temperature of 390 "C and with a capacity of 200 Kg. of fumeless-fuel per hour.

Ultrabazik Masiflerin Tanımı, Yapısal Etüdü Teşekkül Tarzı, Birbiriyle Olan Münasebetleri ve Ultrabazik Masifler İçerisinde Teşekkül Eden Krom Cevherinin Jenezi
DOI 15-24 Musa İskit

ÖZET :

Bu konu bizler için sadece ultrabazikler üzerinde çalışmış olmamız dolayısıyla değil ultrazikler ve bunlara bağlı krom yatakları günümüzün en anteresan konularından birisi olduğu için çok önemlidir. Krom ve ultrabazik kayaçlar hakkında şimdiye kadar pek çok yazı neşredilmiştir. Bugün daha ziyade bu madenin orijini ve teşekkül tarzı üzerinde duracağız. Zira eğer bir madeni aramak veya bulunmuş bir maden üzerinde detaylı bir etüd yapmak istiyorsak o yatağın içersinde bulunduğu sahrelerin özeliklerini iyi bilmek icap eder. Bu bakımdan faiz ilk önce ultrabazik kayaçları inceledikten sonra esas mevzumuzu ele alacağız.

Das Thema «Ultrabazite» ist für uns nient nur deswogen wichtig, weil wir nuch In Chromit - Gebieten gearbeitet haben, sondern es ist eine der interessantesten Arbeitsgeblet der Lagerstattenforschung. Es gibt eine grosse anzahl der Veröffentlichungen über Ultrabisita • und mit ihnen verbundenen chromite. Es wird hier hauptsâchllch die Genèse und Blldungsbedlngungen der chromite behandelt. Die Auffindung neuer Lagerstâtten und die Lâsung der Problame von bekanter chromit* lager ist nur durch gute Kenntnisse über Genèse und charakter der chromite möglich, Da die chromite nur in ultrabasiten vorkommen, hat man zuerst das Nebengestein behandelt :  

Uranyum Teknolojisi ve Türkiye
DOI 25-28 Özer Ayışkan

Uranyum endüstrisi İkinci Cihan Harbini takiben çok büyük bir hızla gelişen yeni bir teknoloji koludur. I960 yıllarındaki önemli oranda fiat düşmesine rağmen halen en kârlı maden endüstrilerinden biridir. * Uranyum metaline hattâ nükleer yakıt imaline kadarki teknolojik sorunların pek göz korkutucu zorlukta olmadığı söylenebilir. Ancak kullanılan metodlar her gün biraz daha değiş­ mekte devamlı bir gelişme halinde bulunmaktadır

Madenlerde Kazalardan Korunma Prensipleri - Principles of accident prevention in mines
DOI 29-32 J. A. Northcott Çeviren: Sabahattin Gazanfer

Madenlerde kazalardan korunma, gerek Türkiye‘de gerekse dış ülkelerde maden işletmecileri tarafından üzerinde birhayli düşünce, teknik inceleme ve para sarfedilmiş bir konudur. Maden endüstrisinde çalışma tekniğinin geliştirilmesine ve görevleri sadece iş güvenliğini sağlamak olanların kişisel gayretlerine rağmen, yaralanma ve ölüm olaylarının yine de yüksek bir oranda cereyan ettiğini görmekteyiz. Bahsedilen yüksek kaza oranının en üzücü yönlerinden birisi de maden endüstrisi ilgililerinden birçoğunun kazaları yeraltı çalışmalarının normal neticesi olarak kabul etmeleri ve kazalara önlenemez gözüyle bakmalarıdır. Bu yazının amacı, mevcut imkân ve koşullar altında bazı ana prensiplerin uygulanmasıyla yaralanmaların önlenebileceği ve hayatların kurtarılabileceği inancını yaratmaktır.

Tungsten Araştırması
DOI 33-37 Y. D. Kitaisky

Kimyaca saf tungsten (W) ateşe dayanıklı gümüş beyazı bir metaldir. Kimyevi olarak hayli mukavim olup pratikman hidrokiorik asit ve sülfirik asitte erimez ve fakat nitrik ve hidroflorik asitte volfram İt asit teşkil etmek suretiyle erir. 1.600 C° da dövülebilir hale gelir ve İnce tel halinde çekilebilir. Tabiatta tungsten sadece diğer elementlerle kimyevi bile­ şik halinde bulunur. Demir, nikel, kobalt ve molibdenle sayısız alaşımlar meydana getirir. Az miktarda tungstenin (% 1 den % 10 a kadar) çeliğe ilâvesiyle (Bilhassa sonuncu nisbetle ilâve), çeliğin, dayanıklılığı ve aside ve ısıya karşı mukavemeti çok artar. Tungstenin, karbonla (Karbid) ve borla (Borid) bileşikleri fevkalâde serttir. Tungstenin bu özellikleri onu en önemli endüstriyel materyal haline getirir.

Haberler - Yurt Dışı. Brezilya Demir Madenlerindeki Gelişmeler
DOI 41-44 Yılpar Kaynak

Cia Vale do Rio Doce (CRVD), 1942 yılında kurulmuş bir Brezilya şirketi olup, sermayesinin yüzde 80‘l Brezilya hükümetine aittir. Bu şirket; «Brezilya Maden ve Demir-Çelik Şirketi» İle «Itabira Madencilik Şirketi» ve «Estrado de Ferro Vitoria a Minas Şirketinin» birleşmesiyle ve İngiltere, ABD ve Brezilya arasındaki üçlü anlaşma sonucu kurulmuştur. Şirketin ilk 10 yıllık hedefi 1,5 milyon ton yıl (mty) a çıkmak olmuştur. Büyük yatırımlar maden ve demir yollarının modernizasyonu üzerinde olmuştur. Şirketin büyük gelişmesi İmzalanan uzun vadeli anlaşmalar sayesinde 1960 ların başında Japon çelik yapıcılarıyla başlatılmıştır. Güçsüz şirket, bu sayede müteakip genişlemeleri ve Tubarao sevkıyat terminalinin genişlemesini başarabilmiştir. Bu tesis bugün dünyanın en büyük arz noktasını teşkil etmektedir.