Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 12 - No 5 (September 1973)
Mazıdağ Bölgesindeki Kalkerli Fosfatların Flotasyon ile Zenginleştirilmesi
DOI 1-8 Güven Önal

 ÖZET: Mazıdağ Bölgesindeki taşıt fosfat cevherifii zenginleştirmek üzere yapılan ve kalkeri yüzdürüp fosfatı bastırmayı hedefleyen flotasyon deneylerinde, tane boyutu, kollektör cinsi, pH değeri, püipte katı oranı ve pülp ısısının etkileri incelenmiş, optimum koşullarda, % 29,75 P205 tenörlü ve % 84,6 randımanlı fosfat konsantresi elde edilmiştir. Ayrıca, pülp pH‘sını 4.8 yapacak miktarda fosforik asit kullanılması halinde, fosfat minerallerinin çok iyi bastırıldığı saptanmıştır.

Göçertmeli Uzun Ayakta Arına Dik Sarmanın Uygulanışı
DOI 9-16 Maden.org

ÖZET

Göçertmeli uzun ayakta, en önemli ve temel tahkimat, domuzdamı tahkimatıdır. Domuzdamı, tavan basıncını karşılar ve ayak arkası göçüğünün arına ve açılmış olan havaya yayılmasını önler. Bunun yanı sıra ayakta geçici bir tahkimat yapılır. Bu geçici tahkimatın görevi, bulunduğu yere domuzdamı gelinceye kadar, tavandan kavlak düşmesini ve posta akıntısını önlemektedir. En önemli unsurları sarma ve kamalardır. Ağaçtan yapılan geçici ayak tahkimatında iki sistem uygulanır. Bunlar:

 

1 — Arına paralel sarma ve dik kamalama sistemi ve

2 — Arına dik sarma ve paralel kamalama sistemidir. Havzada genellikle geçici tahkimat olarak arına paralel sarma ve dik kamalama sistemi uygulanır. Aralık 1972‘den itibaren E.K.İ. Kozlu Bölgesi Hacımemiş ayağında arına dik sarma ve paralel kamalama sistemi uygulanmaya baş­ landı. Bu yazının amacı, her iki sistemin özelliklerinden kısaca bahsettikten sonra karşılaştırmasını yapmak ve bir sonuca varmaktır.

Büyük Boyutlu Kömür Numunelerinin Yerinde Mukavemet Deneyleri
DOI 17-25 Z. T. Bieniawski Çeviren: Sabahattin Gazanfer

 ÖZET : Kömür topukları mukavemet ve deformasyon karakteristiklerinin tesbitinde, yerinde yapılan (in-situ) deneylerin güvenilir neticeler verdiği düşünülmektedir. Oda-topuk metodu ile kömür çıkarmada emniyetli ve ekonomik çalışmalar için bu neticelere çok ihtiyaç vardır. Yazıda kenar uzunluğu 2 m. olan kare kesitli ve değişik yükseklikte kömür numuneleri üzerine uygulanan deneyler açıklanmıştır. Elde edilen değerlere göre, bir topuk mukavemet formülü teklif edilmiş ve tam boyutlu topukların durumlarıyla kıyaslama yapılmıştır.

1968 - 1970 Altın Piyasası
DOI 27-35 David Wıllıams Çeviren: Alev Damalı

Altın, ileri bir teknoloji düzeyine ulaşmış ülkelerde tıbbî ve diğer sınaî amaçlar için giderek artan miktarlarda kullanılan bir maldır; gerçek gelir düzeyinin artması ile mücevherat ve şahsî süs eşyası yapımı fçln de altın talebi giderek artmaktadır; bunlara ek olarak, altın önemli bir tasarruf şekli olmuştur. Gümüş hariç diğer bütün metallerin aksine, altının para yerine kulandan bir madde oiarak uzun bir geçmişi vardır. Altın, önceleri millî sınırlar içinde para yerine kullanılmış, daha sonra ülkelerarası ödemelerin yapılması için bir tedavül aracı olmuştur. Altın, aynı zamanda, resmî amaçlar için önemli bir değer muhafaza aracı olarak kabul edildiğinden, ülkelerin milletlerarası rezerv varlığının önemli bir unsuru olmuştur. Altın, çeşitli para ünitelerinin değerini ifade etmek için milletlerarası para sisteminin müşterek bir ölçeği olarak da kullanılmakta, böylece bir para ünitesinin değerinin diğer bir para ünitesi ile ifadesini kolaylaştırmaktadır. Özel çekme hakkının değeri de altına bağ­ lı olarak tanımlanmakta, Milletlerarası Para Fonu‘nun varlıkları da altın cinsinden muhafaza edilmektedir.

Fransız Kömür Havzaları 1971 Senesi İşletme İstatistikleri
DOI 37-45 Çeviren: Tayfun Evergen

 Verilen rakamlar bütün havzaların ortalamasıdır. Belirli bir havzayı karakterize etmemektedir. 1971 senesinde, 12.443.000 adet yeraltı, 7.166.000 adet yerüstü ve 33.000 adet aramalarda çalışan işçi vardiyası tesbit edilmiştir. İş çeşitlerine göre vardiyaların dağılımı verilen tabloda belirtilmiştir.

Japonya`nın Ham Madde Temin Politikası
DOI 47-48 Yalçın Tok

 Son yıllarda büyük ekonomik gelişmesiyle dikkatleri çeken Japonya, ekonominin ihtiyacı olan mineral hammaddelerini iç ve dış maden yataklarından en iyi şekilde temin için devlet ve endüstri arasında sıkı bir işbirliği kurmuş­ tur. İç kaynaklardan hammadde teminini canlandırmak için devlet kontrolünde «Metallic Minerals Exploration Agency of Japon» kurulmuş ve bu kuruluşa bakır, kurşun, çinko gibi ö- nemli cevher yataklarının aranması ve diğer maden aramalarının hızlandırılması vazifesi verilmiştir.