Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 13 - No 4 (May 1974)
Dünya Hammadde Sorunu
DOI 1-10 Dr. İsmet Uzkut

Dünya nüfusu 2000 yılında hemen hemen bugünkünün İki misline çıkarak 6,338 milyara ulaşacaktır. {Kahn ve Wiener 1969). Nüfus artışı İle İnsan toplumunun çeşitli ve karmaşık sorunlarla karşılaşacağı tabiidir. Bunların en başında besin maddesi İhtiyacı, endüstileşme, çevre kirlenmesi ve hammadde sorunu gelir.

Öğütme Hesaplarında Bond Formülleri
DOI 11-19 İrfan Bayraktar

Boyut indirgeme İle ilgili olan teorilerin, ortaya koymaya çalıştıkları bağıntı, belli bir boyuta kırılan ya da öğütülen cevherin bu iş İçin ne kadar enerji harcadığıdır. Kırma ve öğütme İle maddede oluşan fiziksel değişimin fonksiyonu kuşkusuz bir enerji girdisidir. Enerji girdisi İle üretilen tane boyları arasındaki ilgi, İlk kez 1867 de RITTINGER tarafından ortaya atılmıştır. RITTINGER‘e göre faydalı fş girdisi, kırma veya öğütmede oluşan yeni yüzey alanları ile dolaysız orantılıdır. Bir ton parçacığın yüzey alanı, parçacıkların hepsinin çapı d İse 1/d İle orantılıdır. Bununla birlikte ticari anlamda kırma ve öğütmede üretilen yeni yüzeylerin enerjilerinin ölçümü enerji girdisinin ancak çok küçük bir parçasının bu işe harcandığı­ nı göstermiştir. Hemen hemen enerji girdisinin hepsi parça kırıldıktan sonra ısıya dö­ nüşmektedir.

Reaktifler Üzerine Temel Bilgiler
DOI 20-34 Mehmet Yaşar Ethem

ÖZET

Bu makalede, günümüzde flotasyonda kullanılan reaktlflerin sınıflandırılmasından, tariflerinden, kimyasal yapılardan, kullanıldıktan yerlerden, spesifik sarfiyatlarından, bahsedilmekte ve bazı modern konsantratör I erdeki uygulamalardan örnekler verilmektedir.

AUSZUG

In diesem Artikel wird über die heute In der Flotation Verendung findenden Reagenzien, Ihre Klassifikation, Definition, chemischen Aufbau, spezifische Verbrauch, Vor- und Nachteile und dieneuzeltllchen Forschungsergebnisse über die zweckmaessfgste Verwendung der Reagenzien berichtet und einige Beispiele über die Verwendung In manchen modernen Aufbereitungsanlageng gegeben.

İngiltere`de Tuz Üretim ve Tüketimi
DOI 45-53 Zeki M. Doğan

ÖZET:

Tuz veya sodyum klorür (NaCI), doğada katı olarak kaya tuzu veya eriyik halde tuzlu su (brine) olarak bulunur. Tuz, İnorganik ağır kimya endüstrisinin ana hammaddesi olup, klor, sodyum hidroksit ve soda üretiminde kullanılır. Tuz, gıda teknolojisinde, kara yollarında buz ve karda koruyucu ve ayrıca gübre olarak sarfedifir. ingiltere‘­ de tuz üretimi Romalılar zamanında başlamış olup 18. yüzyılda büyük bir endüstri olarak gelişmiştir. İngiltere‘de halen üretimin % 90 dan fazlası «Cheshire» tuz sahasından yapılmaktadır. ingiltere‘de kaya tuzu geniş bir bölgeye yayılmış olup Üst Permiyen veya «Keuper» marn‘ında (Üst Trlyas) tezahür etmekte olup yatakların kalınlığı birkaç santimetre ile birkaç yüz metre arasında değişmektedir. Rezervler çok büyük olup «Cheshire» -Shropshire- havzasında 400 mftyon tona ulaşmaktadır. İngiltere‘de tuz, kaya tuzu ihtiva eden formasyonlara su vermek suretiyle meydana gelen tuzlu suların kontrollü pompalanmasından; yeraltı sularının kaya tuzunu eritmesi ile husule gelen tuzların suları pompalanmasından, kaya tuzunun yeraltı İşletme metödiarıyla ve çok küçük çapta da deniz suyunun buharlaştırılmışından elde edilir.

Dünyadaki Bazı Konsantre Tesisleri Üzerine Kısa Derlemeler
DOI 54-62 Oktay YALGIN

 Chibougamau bölgesinde 5. kuruluş olan «Bakır Rand Chibougamau Mâdenleri, Ltd., Quebec» 1959 yılı sonlarında kendi tesislerinde cevher işlemeye başlamıştır. Bu tesis bakır Rand madeninden tedarik etmekte olduğu cevherin yanında Jaculet ve Portage madenlertndende gelen cevherleri İşlemektedir. Yeni Rand tesisi adı ge­ çen bu üç kaynaktan gelen to lam cevherle günde 1650 ton cevher İşleyebil inektedir.