Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 13 - No 6 (September 1974)
A.B.D.`Nin Madensel Hammadde Temin Politikası
DOI 7-12 Hüseyin Özlütaş

DÜNYA konjüktüründe sanayileşme sü­reci  insanlığa ters bir biçimde hızlanırken, ham maddelere olan ihtiyaç da artmıştır. Ge lisen teknolojik dönemde dünya uluslarının bir çoklarında açlık, sefalet ve yıkıntıların kol gezmesi en garip bir çelişki olarak ortadadır. Uluslararası çıkar çatışmalarında yoksul ülke halklarının çoğu kez feda edildiği görülürken, kimi zaman gelişmelerin insanlık yararına olduğu teraneleri çalınmaktadır. Her şeye karşın insanlığın tek mutlu yaşantısının bağımsız bir ekonomik ve politik düzen olduğudur. Günümüzde aralarında bir uzlaşma da olsa dünyanın dev metropolleri korkunç bir rekabetin içerisin dedirler. Şimdilik savaş sanayisi başta gü­ reştiğinden bu alandaki ham maddeler uluslar arası politikayı giriftleştirmiştir.

Toz
DOI 13-18 Tevfik Güyagüler

Toz, genel anlamda, çapı 1 mm den küçük, hava içinde asılı kalabilen veya zamanla çökelen parçacıklardır. Bir havanın tozluluğu iki şekilde ifade edilebilir. 1. Bir m3 hava içindeki tozun mg olarak ağırlığı (gravimetrik metot.) 2. Bir cm3 hava içindeki toz (tane adedi) sayısı, (Toz sayma metodu) Toz, tane iriliğine göre üç sınıfa ayrılabilir.

Numune Alma Teorisi ve Uygulaması
DOI 19-31 Hüseyin Sarıçimen

Özet

Bu makalede mineral dünyasında, rezerv tayinlerinden laboratuar tahlillerine kadar, her safhada karşılaşılan numune alma problemi üzerinde durulmuştur. Laboratuar tahlillerine tesir eden hataların niteliklerinden bahisle, bu hataların asgarî olması için alınması gerekli tedbirlere değinerek, numune almada halihazırda en geçerli ve gü­ venilir Gy denklemi izah edilmiştir. Denklemin uygulanışını izah etmek için, krom cevheriyle ilgili çeşitli problemler çözümlenerek, denklemden nasıl faydalanılacağı gösterilmiştir. Son olarak denklemin dayandığı ön kabuller ve denklemin uygulanmasındaki limitlerden bahsedilmiştir. Farklı özellikteki materyallerden numune alma üzerinde durarak, numune almada kullanılan aletler, numune alma usul ve sistemleri ve numune alırken dikkat edilmesi gerekli hususlar izaha çalışılmıştır.

Abstract

In this article the problem of sampling which is being met in every stage in the mineral world, from estimation of mineral reserves to assay analysis in laboratory, has been considered. Discussing the kinds of errors which affect the assay results the precautions to be taken to render these errors minimum have been mentioned. Gy‘s sampling equation, the most commonly used and reliable formulae at the present, has been explained. To explain the aplication of the equation various problems connected with chromite ore have been solved and thus how to make use of the equation have been shown. Finally the assumptions on which the equation is based and its limitations have been discussed. Discussing sampling of materials of different physical properties, kinds of samplers, sampling systems and the points to be considered in sampling have been explained.

Türkiye`nin Ege Denizi ve Akdeniz Kıta - Sahanlıklarında Petrol ve Metalik Maden Bulma Olanakları
DOI 32-40 Süleyman Türkünal

Kıtasal - temel (Sosle - Continental) hakkında genel açıklamalar.

Kıtasal-temel, karaların deniz altında kalan kısmı diye tanımlanabilir. Kıtasal - te- mel‘in deniz yüzeyinden derinlikleri z önüne alındığında üç kısımdan oluştuğu ­ rülür  :

1   Kıta - sahanlığı (Plate - forme continentale),

2   Kıtasal yamaç (Talus - Continen­

tal),

3   —Okyanosal taban (Fond - Océani que).

Aşağıda sırasıyle bu üç kısmın ayrı ayrı tanımları yapılacaktır.

Kıta - Sahanlığı (Plate - Forme Conti­ nentale).

Kıta- sahanlığının; denizin derinliği, de­ niz biolojisi ve sedimantasyon yönünden birçok tanımı yapılabilir.
Adese Tipi Cevher Yatakları İçin Bir İşletme Sistemi
DOI 41-50 Rıfat Sarı

ÖZET

Memleketimizdeki adese tipi cevher yataklarının işletilmesi için rambleli Veya ramblesiz muhtelif işletme metodları tatbik edilmektedir. Bahsini edeceğimiz sistem Türkiyedeki adese tipi metal yataklarında henüz tatbik edilmemektedir. Ancak bir veya; birkaç maden işletmesinde hazırlık çalışmaları ‘sürdürülmektedir, örneğin Karadeniz Bakir İşletmeleri A.Ş. Küre (KASTAMONU) Bakibaba maden yatağı gösterilebilir. Detaya inmek için bu maden yatağında yapılmakta olan çalışmalardan da bahsedilecektir. > Yazıda sistemin anahatları, maliyet ve diğer metodlara nazaran fayda ve mahzurları eleştirilmektedir. i

SYPNOSIS 

Cut and Fill and other methods are in current practice for the mining of lenstype deposits in our country. The method which we will discuss is not being used for lens type metallic deposits yet. Only in few mining ventures development work are under proceeding. Bakibaba orebody of Karadeniz Copper Works A.Ş. Küre (KASTAMONU) could be shown as an example. To go ‘into details, development works in this orebody will be discussedi. Main features of this method, its economy, advantages and disadvantages of it compared to other methods will be discussed.

Düşük Tenörlü Altın Cevherlerine Uygulanan Liç Yöntemi
DOI 51-56 Gülhan Özbayoğlu

GİRİŞ 

Son yıllarda altın fiatlarında görülen - sırı derecedeki artmalar, gerek Amerika‘ da, gerekse bütün dünyada altın madenlerine olan ilgiyi yeniden arttırmıştır. Eski altın madenleri yeniden işletmeye açılmış, yeni yatakların keşfi için de yoğun çalışmalara girişilmiştir. Bilhassa eskiden işletilmesi ekonomik olmayan düşük tenöriü cevherler, bugün önem kazanmışlardır. Aşağı­ daki tablo altın fiatlarında görülen bu hızlı değişmeyi göstermektedir.