Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 13 - No 7 (November 1974)
Dünya Madenciliğindeki Son Gelişmeler
DOI 14-22 Saldıray ileri, İrfan Bayraktar

ÖZET

Her yılın ilk aylarında dünya madencilik yayın organları, gecen yılların irdelemesini yaparak gelecek yıllarda maden endüstrisinin yönelimini saptamaya çalı­ şırlar. Dünya madenciliğindeki gelişmelerin, ülkemizde yeni yeni canlanmaya başlayan maden endüstrisini büyük ölçüde etkileyeceği şüphesizdir. Bu nedenle dünyadaki madencilik gelişmelerinin yurdumuzda da ilgiyle izleneceği ve değerlendirilmesinin ülke madenciliğine yansıyacağı kanısındayız. Bu yazıda, dünya madenciliğinin ağırlık verdiği ve madencilik endüstrisine yenilik getiren konulara daha fazla önem vererek, açık işletme madenciliği, cevher hazırlama, hidrometalurji, çözelti madenciliği ye aramalarla ilgili gelişmeleri toplamaya çalıştık.

Şev Açısının Hesaplanmasında Yeni Bir Yöntemin Kırka Sodyum Tuzu Sahasına Uygulanışı
DOI 23-32 A. Günhan Paşamehmetoğlu, M. Kemal Öncül

ÖZET

Açık işletmelerde şev açılarının hesaplanması ile ilgili, son yıllarda geliştirilen yeni bir yöntemin, Etibank Kırka Sodyum Tuzu Açık İşletme Sahasına uygulanışı gösterilmiştir. 

Dünya Fosfat Sorunu
DOI 33-38 İbrahim Şükrü Kallioğlu

ÖZET

Dünyamızda 1973 yılında petrol fiyatlarında artış ile başlıyan sıkıntılı hal, fosfat fiyatlarının yükselmesi ile bir kat daha artmıştır. A.B.D.‘nin bugün Orta Doğu memleketlerine, gıda maddelerinin petrole karşı bir silah olarak kullanma düşüncesinde oluşu önümüzdeki senelerde bilhassa Afrika ve Asya memleketlerinin güç durumlara düşmesine neden olar çaktır. ispanya Sahrası, Fas‘ın iç işlerindeki kaynaşma, Cezayir, Libya‘nın diken üzerede dur rur gibi halleri Fransız ve ingiliz Devletlerinin bu memleketlerdeki menfaatleri ile ilgilidir. Kuzey Afrika Devletlerinin devamlı istikrarsız oluşları, yukarıda adı geçen Devletlerin isteğidir. Kuzey Afrika‘nın Türkiye‘ye karşı sempatisi bu iki devleti gocundurmakta ve diplomatik yönden Devletimizin zayıf kalmasını İster girişimlerde bulunmalarına olanak sağlamaktadır. Yakında fosfat konusunda İngiltere ile Fransa arasında bir rekabet doğarsa buna şaşmamak icabeder. Ortak Pazar Devletleri olarak gidilecek yol Dünya‘ya karşı A.B.D.‘nin tutmakta olduğu politika olacaktır. Bu devletler de ellerindeki gı­ da stoku ile Dünyayı tehdit etmek İsteyeceklerdir. Bu da Avrupa‘da devletler arasında petrol ve fosfat yatakları sahip olma rekabeti doğuracak, bu rekabet Dünya Açlık Sorununu krizden kurtarmıyacak ve belkide krizi körükleyecektir, ilk kriz Habeşlstanda görülmüş Birleşmiş Milletler bu konuda aciz kalmıştır. Petrol ve fosfatda doğan gelişimler gelecekteki açlık krizini önleyebilecek mi? bilmem ama, ufukta iyi bir işaretin olmayışı ilk görüntülerdir.

Mazıdağı Bölgesindeki Kalkerli Fosfatların Elektro - Statik Ayırma Yöntemi ile Zenginleştirilmesi
DOI 39-44 Güven Önal

ÖZET

Mazıdağ Bölgesindeki, kalker çimentolu taşıt fosfat cevherini zenginleştirmek Çizere yapılan, özellikle kalker ile fosfatın elektro - statik ayırma yöntemi ile ayrılma olanaklarının araştırılmasını hedef alan çalışmada, tane boyutu, ısı ve elektriki gerilimin etkileri deneylerle incelenmiştir. 60°C ısı ve 9000 volt gerilim tatbiki ile 0.1 mm altındaki malzemeden, % 27 P205 tenörlü ve % 64 randımanlı bir fosfat konsantresi sağlanabileceği saptanmıştır.

Metallerde Yorulma
DOI 45-52 Tacettin Ataman

ÖZET

Şiddeti ve/veya yönü değişen gerilmelere maruz kalan metal parçalarının dayanımını bilmek çok önemli bir husustur. Üst üste tekrarlanan yükleme ve yü­ kün kaldırılmasının veya yönü değişen gerilmelere maruz kalmanın metallerde meydana getirdirdiği dâyanim azalması bir neyi yorulma olarak nitelendirilmektedir. Gerçekten, bu yüklemelerin ve yükün azaltılması veya kaldırılmasının uygulanmış olduğu metalin, statik deneylerde elde edilen en büyük dayanıma ulaşılmadan, kopması yorulmasının yani fatlğih şöylece tarif edilmesini kolaylaştırır : Yorulma, değişen- gërtlmèlérm uygulandığı btf maddede dayanımın azalrrtäsi^ olayıdır. Yoruhto-tfëtfèyl {Wöhler deneyi) ise bir maddenin değişen gerilmelere tâbi. tutul; ması deneyidir. 2 — Tarifler ye Simgeler Sekil : 1 de görüldüğü üzre : en büyük gerilme = gerilme devresinde, en büyük gerilmenin aljébrik değeridir.