Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 14 - No 1 (January 1975)
Ege Denizi Kıta Sahanlığı Sorunu
DOI 1-20 Dr. Selçuk Demirsoy

Muhterem Okurlar, 1974 yılının içe ve dışa dönük sorunlarımız içinde şüphesiz, Türkiye ve Yunanistan arasındaki Ege Denizi Kıta Sahanlığı ile ilgili anlaşmazlık büyük bir ağırlık kazanmıştır. Bilhassa, 1974‘ün ilk yarısında Türk ve Yunan Bası­ nındaki tartışmalar ve Hükümetler arasındaki nota teatileri zannederim hepinizin hatırındadır.

1974 yılının ikinci yarısında ortaya çı­ kan olaylar, Kıbrıs‘ta Ordumuzun zaferle sonuçlanan Barış Harekâtı Yunanistan‘daki rejim değişikliği, İki ülke arasında devam edegelen çeşitli anlaşmazlıkların ağırlık noktalarının değiştirmiştir. Fakat bu demek değildir ki ikinci plâna itilmiş gözüken sorunları tekrar alevlenmiyecektîr.

Bu nedenlerdir ki sizlere, bir sonraki sayfadan itibaren, yabancı bir yazarın, taraf tutmadan yazdığı, Ege Kıta Sahanlığı konusundaki hukukî-politik ve tarihsel olayları aksettiren makelenfn tarafımdan yapıl- Ön Söz mış tercümesini takdim etmek istiyorum. Bu arada Yayın Kurulunun gösterdiği yakın ilgiye de teşekkürlerimi belirtmek isterim. Makalesinde yazar, olayları. Kıbrıs ve Yunanistandaki son durumlar hariç, kronolojik bir sırada ve araya kendi görüşlerini de koruyarak Milletlerarası Adalet Divanı‘- nın Kararlarını ve Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmenin Maddelerini de belirterek sorunu analiz etmeğe çalışmıştır. Şahsen, 1971-74 yılları arasında bu konuyla yakında ilgilenmiş bir meslektaşı­ nız olarak, sizlere kendi kalemimden de gö­ rüş ve gelmişleri aksettirmem zamanı gelecektir; fakat 1975 yılında toplanacak olan Birleşmiş Milletler Üçüncü Deniz Hukuku konferanslarından doğacak sonuçları, TürkYunan Hükümetleri arasındaki ilişkilerin gelişmesin! beklemekte yarar görmekteyim! Yukardaki başlık altında Herde yayımlayacağım kişisel makalemi bir müddet daha beklemenizi istirham ederim.

Deniz Dibi Kaynakları
DOI 21-23 Dr. Saldıray İleri

 İçinde bulunduğumuz 1975 yılı içinde gelişecek iki önemli olay ya bir patlama ile, ya da tüm dünya ekonomisini etkileyecek yeni bir aşama İle sonuçlanacaktır. Sorun hammadde sorunudur. Ve okyanusların tabanında işletilmeyi bekleyen sonsuz zenginlikteki kaynakların, kimin tarafından, nasıl işletilebileceğinin saptanması : 1) Birleşmiş Milletler‘in Nisan ayı içinde Cenevre‘de alacağı kararlara, 2) ABD mineral endüstrisinin sundukları «Deniz Yasası Tasarısj‘nın ABD kongresi tarafından onaylanıp onaylanmamasına bağlıdır. Bugün deniz diplerinin en çok üzerinde durulan mineral kaynakları okyanusların tabanını kaplayan, çeşitli metallerce zengin, patates büyüklüğündeki yumrulardır. Jeolojik çalışmalar, Büyük Okyanus‘un kuzey yarısında, 4 milyon km2 lik bir alanda, dünya bakır, nikel, kobalt, manganez, vanadyum ve molibden tüketimin! binlerce yıl karşılayabilecek nitelikte yatakların varlığını ortaya koymuştur.

Krom Cevherinin Sanayideki Yeri
DOI 24-35 Dr. Hüseyin Sarıçimen

Özet 

Krom cevherlerinin ham madde olarak kullanıldığı metallurji, refrakter ve kimya sanayii kollarından bahsedilmiştir. Bu sanayii kollarında kullanılan cevherlerin özelliklerine ve kroma bağlı olarak üretilen maddelere değinilmiştir. Memleketimizdeki sanayii tesislerinden örnekler verilmiştir. Metalik kromyumun özelliklerine, üretim metodlanna ve önemli bileşiklerine de kısaca yer verilmiştir.

Abstract 

Metallurgical, chemical and refractory-material industries where chrome ore Is consumed as main raw material have been broadly discussed. The specifications for the ores acceptable to these industries and the products made from them have been mentioned. Examples from the chrome - ore - based - industries in Turkey have been given. Properties, and important compounds of metallic chromium and its methods of preparation have been briefly autlined.