Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 14 - No 4 (July 1975)
Arına Paralel Ahşap Ayak Tahkimatından Sarma Tüketiminin Minimuma İndirilmesi
DOI 1-10 Ergin Arıoğlu

 Pratik çalışmalardan bilindiği gibi anna pa rafei teşkil edilen ayak tahkimatının tatbikatı oldukça yaygındır. Tavan şartlarına bağlı olarak değişen sarma tüketiminin ayak başı maliyeti üzerinde önemli bir etkisi vardır. Aşağıda verilen genel değerler alınır ve basit, bir maliyet hesabı yapılırsa, tek bir sarmanın kömür maliyeti üzerindeki etkisi kolaylıkla görülebilir.

Karagedik Lavvar Tesisleri
DOI 11-25 Hüseyin Sarıçimen

ÖZET

Gravite prensibinden yararlanarak krom cevherlerinin zenginleştirdiği Karagedik Lavvarında yıkanan cevherlerin özelliklerinden, lavvarın akım şemasından, ünitelerin özelliklerinden ve kuruluşundan günümüze kadar lavvarda yapılan değişikliklerden bahsedilmiştir.

ABSTRACT

Properties of chromite ores which are treated at Karagedik Mill by gravity concentration, the flow chart of the process, properties of the machinery and the alterations taken place at the Mill to the date have been outlined.

Zamantı Havzası Oksitli Çinko Cevherlerinin Değerlendirilmesi Waelz Projesi
DOI 26-42 Dr. Erdoğan Yiğit

OKSİTLİ ÇİNKO CEVHERLERİ DEYİMİ VE MEVZUBAHİS MİNERALLER 

Rotasyonu kolay olan Sfalerit (ZnS) haricindeki hemen hemen bütün çinko mineralleri söz konusudur. Bu mineraller daha ziyade seconder mineraller olup başlı­ ca lan aşağıdadır :

Smitsonit Hİdrozinkit Willemit Hemimorfit Kalamin Zinkit ZnC03 2ZnC03 . 3Zn(OH)2 Zn2SiO. Zn«(SlaOJ (OH)».H*0 H.Zn»SiOs ZnO

Kömürden Petrol : Güney Afrikadaki Sasol Kömür Dönüştürme Tesisi
DOI 43-45 Tayfun Öz Uslu

Kömürden sentetik doğal gaz, kömürden yağ, kömürden benzin, v,s. derken kö­ mür gerçekten; doğal gazın arz ve talebi arasındaki gittikçe genişleyen açığı kapatan ve ayrıca ikmal güvensizliği ile maliyeti artan petrolün de artık yerini alabilecek olan bir kurtarıcı olmuştur. Kömür dönüşüm proseslerini inceleyen şirketlerin sayıst gittikçe artmakta ve hernekadar bunların büyük çoğunluğu daha pilot tesis çapında ise de, bugün endüstriyel çapta çalışarak senede 2 milyon ton kö­ mürü 160 milyon galon benzine ve ayrıca önemli niceliklerde gaz yakıtlara, petrokimyasai maddelere ve diğer yan ürünlere dönüştüren bir tesis vardır. Bu da Gü­ ney Afrika Cumhuriyetinde Sasolburg‘da ki Sasol Tesisi‘dir.

Seramik Sanayinde Kurutma Maliyetini % 90 Düşüren Hızlı Kurutma
DOI 46-49 Güner Sümer

ÖZET 

50.000 Dolarlık bir dielektirk kurutucu yerine 5.000 Dolarlık akıcı buharlı kurutucu konulması, 40% yer tasarrufu sağlamaktadır. Ani kurutmalar süratlenmekte ve ameliye devamlılık arzetmektedir.