Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 14 - No 5 (September 1975)
Volfram Piyasası
DOI 1-8 Volfram Araştırma Grubu

GİRİŞ

Volfram az bulunan, ağır sanayide önemli olan bir metaldir. Bir diğer İsmi Tungstendir.** Volfram yüksek ergime sıcak lığı, iyi elektrik ve ısı iletkenliği, aşınmaya, ani darbeye ve korozyona dirençli oluşu gibi özelliklerinden dolayı sanayinin vaz geçilmez unsuru haline gelmiştir. Türkiye volfram bakımından şanslı bir ülkedir. Toplam dünya rezervinin %4.6 sının Türkiye‘de bulunduğu bilinmektedir. (3). Şimdilik dünya volfram piyasasında adı sanı geçmeyen Türkiye kurulmakta olan tesislerle bu piyasada sahip olduğu rezerve uygun bir yer alacaktır. Aşağıdaki yazı önümüzdeki yıllarda güncel bir konu olacak volfram piyasası hakkında özet bilgi vermek amacını gütmektedir.

Su ile Sertleşen Malzemeden Yapılan Ramble Duvarının Genişliğinin Statik Bir Modelle Hesaplanması
DOI 9-22 Ergin Arıoğlu

ÖZET

Yazı da, su ile karıştırılınca sertleşen malzemeden imal edilen ramble duvarı­ nın genişliği bir statik model vasıtasıyla : formüle edilmiştir. Genişlik formülü tavan tabakasının a. İdeal-elastik cisim b. Vizkos-elastik cisim olması hali için çıkarılmıştır. (40) ifadesinin neticeleri, hali hazır Almanya kömür ocaklarında kullanılan ramble genişliklerîyle büyük uyuşum içindedir. (1) (40) Eşitliği ile ramble genişliğinin hesabı kolay ve basit olmaktadır. Formülün bu özelliği (40) ifadesini pratik Maden Mühendisliğinde kullanılma imkanını arttırmaktadır.

SUMMARY

In this paper, the width of gateroad side packs made of hydraulically setting material (anhydrite orconcrete) is for mulated by means of a statical model. The width expression is derived for a-pure elastic material b- vickos-elastic material. Results of (40) equation are in close agreement with actual application of dimensions of gateroad side packs in use in West Germany pits. With aid of (40) ex res s ion, dimensioning of gateroad pack is easy and simple. This feature of (40) equation will Increuse possibility of application of (40) equation in design of gateroad side packs.

Açık İşletmecilikte Burgaçla Kömür Üretimi
DOI 23-32 Metin Özdoğan

GİRİŞ:

Kömür işletmeciliğinde burgacın yeri gün geçtikçe önem kazanmakta; bu yöntemle kömür kazısı gittikçe yaygınlaşmaktadır. 1962 yılı verilerine göre dünyada bu yöntemle üretilen kömür yılda 8 milyon tonu bulmaktaydı. Daha yeni verilerin elimizde olmamasına karşın bu miktarın şimdi daha da artmış olduğunu söylemek sanırız yanlış olmaz.

Yeraltı İşletmeleri İçin Ocak Arabası Parkı Hesabına Dair Bir Örnek
DOI 33-41 Mehmet Yaşar Ethem

ÖZET

Bu makalede, ocaklarda optimum araba parkını tesbit etmek için uygulanan basit bir hesaplama tarzından söz edilecek ve bu arada nakliyat ile ilgili bazı problemlerle bunların çözümünden bahsedilecektir.

AUSZUG

In diesem Artikel wird von einer im Bereich der Ermittlung der Forderwagen - Parkgrösse angewandten einfachen Berechnungsğrundlage besprochen und dabei von einigen Förderungsproblemen und deren Lösungen Erlaeuterungen gegeben werden.  

Midi Fayının Kuzeyinde Westfalien - A Yaşlı Kılıç Serisinin Araştırılması
DOI 43-45 Vedat Akyürekli

GİRİŞ

E.K.İ. Üzülmez Bölgesinin toplam 120 milyon tonluk bir rezervi mevcuttur. Bu günkü istihsal ile bu rezerv bölgeye 20 sene yetecek niteliktedir. Endüstrinin taş kömürüne olan ihtiyacı hergün biraz daha artarken; Bölge kömür rezervi biraz daha azalmaktadır. Hergün biraz daha azalan Bölge kömür rezervine karşılık yeni rezervlerin araştırılıp, bulunması. Bölgenin istikbali bakımından gerekmektedir.

Bu bakımdan Midi fayının kuzeyinde muhtemel Westfalien-A yaştı kılıç serilerinin araştırılması aşağıdaki jeolojik bilgi ve kesitlere dayanarak yapılmış olup, yapılması gereken hususlar sonuç kısmında izah edilecektir.