Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 14 - No 6 (November 1975)
Bor Mineralleri Piyasası
DOI 1-10 Bor Mineralleri Araştırma Grubu

GİRİŞ

Bor Mineralleri 1950‘lerden beri güncelli­ ğini koruyan ve üzerinde çeşitli haber, yorum ve tartışmanın eksik olmadığı bir konudur. Son senelerde koalisyon protokollerinde özel bfr madde olarak yeralmayı bile başaran bu konuda kamuoyunun baskısı üretim ve mülkiyet sorununda birçok olumlu sonuca yoloçmıştır. Bu yazıda önü­ müzdeki senelerde pazarlama ve fiyatlandırma konularında yoğunlaşması beklenen tartışmalara malzeme temini acısından mevcut bilgi birikimine yeni bir tasnif denenmiştir.

Su ile Sertleşen Ramble Duvarlarının Tatbikatı
DOI 11-22 R. K. Dunham, Ergin Arıoğlu

OZET

Yazıda, Batı Almanya, İngiltere ocaklarında basan ile tatbik edilen anhdrıte‘- den İmal edilmiş galeri dolgu sisteminin pratik ana hatları çizilmiştir. Sistemin detay bir maliyet analizi yapılmış, ve muhtelif galeri dolgu çeşitlerinin maliyetleri ile mukayese edilmiştir. Bu analize göre toplam anhydrite maliyeti 2426 TL/m (60.65 £/m) bulunmuştur. Sistemin uygulanmasıyla, ilgili olarak önemli pratik tavsiyeler yapılmıştır.

SUMMARY

This article gives in brief the application of anhydrite packing newly adopted at Easington Colliery in England The costper a metre of advance of the pack is calculated to be £ 60,65 (2426 TL), wheras the costof pack made of wood amounts to £ 80 The anhydrite packing system thas affects a saving of nearly £ 20 per meter. In the last chapter of the article, some important recommendations regarding the application of anhydrite packing are made to increase effectiveness of the system.  

Alümina Prosesinin Genel Tanımı ve Labutin Metodu ile Alunitlerden Alumina Elde Edilmesi
DOI 23-30 Sami Özdemir

GİRİŞ 

Dünyada ilk metalik alüminyum 1825 yılında elde edilmiştir. Uzun yıllar basit ve ucuz bir metod bulunamadığı İçin alü­ minyum sanayide fazla inkişaf etmemiş­ tir. Ancak 1886 yılı modern alüminyum sanayinin başlangıcı sayıldı. Bu yılda elektroltîik yolla ucuz alüminyum elde edildi. Bundan sonra kısa zaman içinde sü­ ratle teknik ve sanayi alanına girdi ve di­ ğer bir çok metalleri geçti. Alüminyumun çok iyi özellikleri vardır : Hafifliği, iyi elektriği iletkenliği, gü­ zel harici görünüşü, mekan iki Sağlamlığı. Bu gün için hiç bir sanayi sahası yokki alüminyum orada bulunmasın. Alüminyum kimyevi aktifliği sebebi ile yerkabuğunda serbest halde bulunmaz. Bileşikler halinde buunur ve yer kabuğunda 02 ve Si‘dan sonra 3 üncü sırayı teşkil eder. 02 ve Si İle birlikte yerkabuğunun % 82,6 sini teşkil eder. Esas itibarıyla yerkabuğunun üst katlarında bulunur. 250 çeşit alü­ minyum minerali vardır. Bunların % 40 alüminyum silikatlardır. Nefelin, Lösit, Labradorit, alünit, andalüzit, feldispat, kriyolit ve kaolinler gibi. Sanayide alüminyum elde etmede en ucuz ve en çok kullanılanı ise boksit‘tir. Alüminyum silikatlara asitli sıcak suların tesiri neticesinde bileşimindeki C02 ve serbest haldeki H2S04 ile alüminyum sülfat meydana gelirki bu da alünit‘tir.

Xı. Uluslararası Cevher Zenginleştirme Kongresi
DOI 31-38 Zeki M. Doğan

GİRİŞ 

XI. Uluslararası Cevher Zenginleş­ tirme Kongresi 21-26 Nisan 1975 tarihleri arasında İtalya-Sardinya adasında bulunan Cagliari şehrinde yapılmıştır. Memleketimizin üç delegeyle katıldı­ ğı bu kongreye çeşitli uluslardan 787 delege iştirak etmiştir. Delegelerin uluslara dağılımını gösteren bir liste yayınlanmav masına rağmen. Rusların (başlarında Dış Ticaret Bakanı olmak üzere) 80, Yugoslavian 40. Bulgarların 15, Yunanlıların 10 ve Romenlerin 8 delege ile bu Kongrede temsil edilmiş oldukları, gayri resmi olarck öğrenilmiş bulunmaktadır.

İş Kazaları ve Beslenme Biçimi
DOI 39-44 Osman Nuri Koçtürk

Zonguldak Kömür Havzasında sık sık görülen iş kazaları nedeniyle, Maden Mühendisleri Odası‘nca hazırlanarak 21 Kasım 1975 günlü Birlik Haberieri‘nde yayınlanan ve kazaların en aza indirilmesi için öneriler getiren raporda, üretim zorlamaları ile göçüklerin neden olduğu ölüm sayısı arasındaki ilişkiler ve paralellik açıkça gösterilmiştir (1). Araştırıcılar getirdikleri öneriler arasında, işçilerin beslenme sorununun da önemle ele alınması gerektiğini hatırlatıyorlar.

SSK‘na tabi işyerlerinde çalışan 1 milyon 800 bin kadar işçinin, almakta oldukları cari ücretler ortalamasının, üç çocuktu ve beş nüfuslu bir ailenin yalnız yiyecek ihtiyacını güçlükle karşıladığı, asgari ücretlerin ise, İşçinin alması gerekenücretin dörtte birine yaklaştığı, daha önce İnşaat Mühendisleri Odası adına verilen bir konferansta, resmi verlere dayanılarak ayrıntılı biçimde anlatılmış, bu konferansın özeti aynı dergide yayınlan- . mıştı. İş kazalarının yalnız Zonguldak Havzasında değil, tüm işyerlerinde ve işkollarında yadırganacak kadar yüksek olduğu herkesin bildiği ve birçok vesileyle açıklanmış bir gerçektir Durumun böyle oluşunda, her mahallede bir milyarder yardtma amacıyle yola çıkmış, bunu gerçekleştirmek için herşeyden çok besin maddeleri fiyatları üzerinde oynayan ticaret ve endüstri burjuvazisi ile bu kadroların emrine girmiş siyasal gurupların önemli rolleri ve sorumlulukları olduğu unutulmamalıdır.

Kendiliğinden Yanmanın Önlenmesi
DOI 45-54 M. Emin Hoşgit

Kendiliğinden ısınmanın ve oksidasyon reaksiyonlarının özelliklerini ele almak; bunîarih ön venmfr pnTeyidf Ölçüleri almada bîr‘ iŞaret olmasr bakımından faydalıdır. Isınmanın gerçek sebebi kömürün oksidasyonudur ve bu, kömür ile.hayanın teması ile başlar. Oksidasyonun oluşma mekanizması basit olmadığı gibi, henüz tcmamiyle anlaşılamamaktadır. Fakat ortada iyice tanınabilen kademeler vardır. Oksijenin emilmesini takiben kömür-oksi|en bileşikleri oluşur ve bunlar bozularak gazlar açığa çıkar. İngiltere kömür işletmeleri laboratuarlarında yapılan araştırmalarda, kömü­ rün yüzeyinde aktif merkezlerin olduğu, bunların hava ile temaslarında hemen oksitlendikleri gösterilmiştir. Bu merkezlerin oksldasyonu hava ile temas - kesildiğinde önlenmiştir.