Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 15 - No 1 (January 1976)
Türkiye Madenciliğinde Gelişen Bir Dal : Barit
DOI 1-7 Barit Araştırma Gurubu

 GİRİŞ : Barit; petrol ve tabii gaz aranması, kimya, cam, boya ve dolgu endüstrilerinde geniş olarak kullanılan endüstriyel hammaddelerden biridir. Türkiye‘de barit madenciliği I960 lardan sonra önem kazanmış, 1974 ve 1975 yıllarında hükümetlerin bu piyasaya direkt müdahalesi ile güncel bir konu da olmuştur. Aşağıdaki yazıda barit piyasası ve Türkiye‘nin bu piyasadaki konumu değerlendirilirken barit hakkında çıkan yazıların azlığı da dikkate alınarak konunun biraz dışına çıkılmış ve baritin teknik ve ekonomik özelliklerinden de kısaca bahsedilmiştir.

G.L.İ. Müessesesi Açık İşletmelerindeki Makinaların Performans Değerlendirmesi ve Bilgisayar Yöntemlerinden Yararlanma Olanakları
DOI 8-21 Sebahattin Gazanfer

ÖZET

İş hacmi gittikçe genişleyen açık iş­ letmelerde, mekanizasyonu oluşturan araçların performans değerlendirmelerinin yapılmasının, makina seçiminde, tamir ve bakımlarında, yeni açık işletme projelendirmelerinde yararlar sağlayacağı kuşkusuzdur. Yazıda, makina performans değerlendirme tanımları açıklanmakta, günlük ve aylık iş makinası faaliyet rapor formları gösterilmekte, gelişen bilgisayar yöntemlerinin açık İşletme operasyonlarına uygulama türleri anlatılmakta ve GLİ Müessesesi merkezinde bulunan bilgisayardan bu konularda yararlanma olanakları araş­ tırılmaktadır.

T.K.İ. Oal. İşletmesinde Toz Problemi
DOI 22-34 Şefik Akkoyunlu

GİRİŞ

Henüz, Türkiye‘de kömür ve metal ocaklarında teneffüs edilebilir toz kontrolü yapılmamaktadır. Bu alandaki çalışmaların önemi gün geçtikçe daha iyi anla­ şılmaktadır. Bu açıdan hareket ederek Orta Anadolu linyitleri işletmesinde toz çalışması yapılmıştır. Kullanılan cihazlarla mg/m3 ve tane/cm3 cinsinden toz konsantrasyonunun tehlikeli limiti tayin edilebiir. Ülkemizde belli bir toz standardı olmadığı için elde ettiğimiz neticeleri bazı ülkelerin kabul ettiklerini maksimum konsantrasyonlarla karşılaştırıp, yapabileceği kötü etkiyi tahmin edebiliriz.a

Türkiye Perlit Endüstrisi
DOI 35-43 M. Kemal Öncül

ÖZET

Türkiye‘de, perlit oluşumları belli baş­ lı üc bölgede toplanmıştır. Ancak, elveriş­ li madencilik ve nakliye koşullan sağlaması açısından, Batı Anadolu oluşumları diğerlerine göre daha önemlidir. Perlit ve perlit ürünleri ile ilgili yaygın bir reklâmcılık faaliyetinden ve perlit kırma-eleme, genleştirme ve ürün tesislerinin kurulmasından sonra, Türkiye‘de bu endüstrinin hızlı bir biçimde artacağı söylenebilir. Bu tebliğin amacı; ülkemizde perlit maden endüstrisi açısından, günümüze kadar yapılan ve önümüzdeki yıllarda yapılması öngörülen faaliyetleri açıklamaya çalışmaktır.

ABSTRACT

In Turkey, perlite deposits are concentrated in three regions, however, from the point of view of mining and transportation facilities, the West-Anatolian occurences have primary importance. After having a dense advertisement of related industry and the construction of foreseen preparation, expanding and perlite product plants, it may be expected that the usage of perlite will, rapidly, increase and reach to a quite high value in this country. The aim of.this article is to explain up to date and planned activities of perlite mining industry in Turkey in order to answer the question of Turkey‘s position in this industry.  

Yeni Alüminyum Üretim Yöntemleri
DOI 44-49 Hulusi Berk

GİRİŞ 

Boksitten Alümina üretmek için kullanılmakta olan Bayer yöntemi 19. yüzyı­ lın son 10 yılında kullanılmaya başlandı. Alüminadan elektrolitik yol İle alüminyumun Hail - Heroult yöntemine uygun olarak üretilmesine başlanması ise bundan sadece birkaç 10 yıl daha sonradır. İçinde yaşadığımız yüzyılın başında, bu iki yöntemin birleştirilmesi ile alüminyum üretiminde, diğer yöntemlere oranla bir üstünlük görülmüş ve diğer yöntemler bir kenara bırakılmıştır. Sadece batı ülkeleri, diğer bileşimlerdeki hammaddelerim işlemek için bazı özel yöntemler kullanmışlardır.

Lağım Deliği Sondaj Ekonomisi
DOI 50-54 Barbaros T. Şatırlar

ÖNSÖZ:

Lağım deliği sondaj ekonomisi diğer işletme ekonomileri ile farksız olup bir çok kişi sondaj matkap, tamirat v.b. gibi bazı giderler hakkında bir yargıya varamamaktadır. Gerçek bir maliyet/saat ve sonuç olarak maliyet/metre hesabını yapabilmek için bütün bu giderlerin sondaj ve sonuç olarak lağım deliklerine uygulanması gerekir. Bu makale lağım sondajı ile İlgili bü­ tün giderlerin bir fiyat analizi İle ilgilidir. Lağım sondajı maliyetini etkileyen bir çok değişkenler vardır. Bu değerlerin vergi, ktymetten düşme (aşınma) v.b. gibi bir kısmı işletmede dolaysız kontrolümüz altında değildir. Bununla beraber diğer de­ ğişkenler dolaysız olarak sondaj, lağım atma ve diğer madencilik fonksiyonları ile İlgili olup maden yöneticilerinin (işletmecilerin) kontrolü altındadır.