Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 15 - No 3 (May 1976)
Tavan Saplamaları ve G.L.İ. Müessesesi Yeraltı İşletmelerine Uygulama Olanakları
DOI 1-13 Sebahattin Gazanfer

 Ö Z E T

Yeraltı madencilik operasyonlarının doğal bir gereği olarak yapılan kazılar sonucunda crtaya çıkardan yeni gerilim dağılımı, çatlaklı, orta sertlikte veya yumuşak arazide kazı geometrisine göre değişen tabaka hareketlerinin doğmasına sebebiyet verir. Üretimin ve diğer faaliyetlerin çalışma güvenliği içerisinde gerçekleştirilmesi, söz konusu tabaka harekeüerinm denetim ve asgarde tntnlmasiyle mümkündür. Bilinen diğer snn‘i tahkimat türlerine kıyasla tavan saplamaları, ülkemiz madenciliğine henüz yerleşmemiştir. Yazıda tavan saplamaları konuşa, önce kaya mekaniği açısından incelenmekte, tar van saplama türleri açıklanmakta, türler, arasmda kıyaslama yapılmakta ve GLÎ Müessesesi yeraltı ocaldarmda tavan saplamalannm kollanılma olan aklan üzerinde bazı düşün çeler işlenmeğe çalışılmaktadır.

Ani Gaz ve Kayaç Püskürmelerinin Oluşumu
DOI 14-18 Gündüz Ökten, Orhan Kural

 Ani Gaz ve Kayaç Püskürmeleri son zumanlarda Zonguldak Kömür Havzasında ölümle sonuçlanan kazalarda önemli rol oynamaktadır. Sadece E.K.İ. Karadon Bölgesine bağlı Ka radon, Gelik, Kilimli bölümlerinde 16.11.1969 - 14,4.1974 tarihleri arasında meyda na gelen ani gaz ve kayaç püskürmeleri sonucu 14 kişi vefat etmiştir. Bu makalede ani püskürme olaylarının nedenini belirten eski ve yeni hipotezler a- çıkkmacaktır.

Karagedik Lavvar Tesislerinde Kapasite Arttırma Çalışmaları
DOI 19-32 Hüseyin Sarıçimen

ÖZET 

Karagedik Lavvar Tesislerinde kapasiteyi etkileyen faktörler, 1972 -1974 yıllarındaki istihsal doruma belirtilmiş, bn süre içinde lavlara) ku-ma-öğütme, konsantrasyon devrelerinde ve numune alma usulündeki aksaklıkları gidermek için yapılan çalışmalar, anlatılmıştır.

ABSTRACT

The factors that control the capacity at Karagedik Milling Plant and the production during the period of 1972 -1974 have been explained. The works done in this period for improving the performence at Comminution concentration circuits and sampling techni que have been outlined.

Oksitli Kurşun Çinko Minerallerinin Flotasyonu
DOI 33-36 Erdoğan Yiğit

ÖZET : Aşağıdaki yazıda oksitli karşım çinko cevherlerinin flotasyonu hakkında genel bilgiler Terilmetcte olup dünyada bn çeşit flotasyonlara alt bazı önemli uygulamalar kisaca» özetlenmektedir.

ABSTRACT : General information concerning flotation of oxidized lead and zinc ores are given below. Further some important applications of these flotations in the world are described also briefly in this paper.

Seramik Sanayiinde Üretim Teknolojisi
DOI 37-43 Güner Sümer

SERAMİĞE GİRİŞ

SERAMİĞİN TARİHİ: Seramiğin tarihçesi tahkik edildiğinde, birbirinden bağımsız ve farklı olarak gelişmiş iki ayrı bölgesi görülür. Birincisi Güneydoğu Asyada, 8 -13 ncü asırlarda gelişmiş Pers Çinisi adı verilen yumuşak (Düşük Derecede) pişmiş seramik olup. Kuzey Afrikadan rberik Yarımadasına oradanda İtalya ve Avrupaya yayılmıştır. Pers Çinisi adı veeriien bu yumuşak pişmiş seramik Avrupa Seramiğinin temelini teşkil etmiştir. Di­ ğeri; sert, yüksek deercede pişmiş seramik olup Tangve Sung (8 -12. asır) devirlerinde Cinde gelişmiş oradan Japonya‘ya ve daha sonrada Avrupaya geçmiştir. Bu sert - pişmiş seramik Avrupada Porselen adını almıştır.

Yeraltı Madenciliğinde Suatım Sorunları
DOI 44-47 M. Greenslade

Madenlerde Suatım Sorununun Önemi Sadende çalışma ilerledikçe, yeraltında açılan boşluğa sızan suların dışarı atımı sorunu bilinen, çoğu kez çözümlenebilen bir iştir. Ancak önemini küçümsememek gerekir, hele giderek daha derme inme gereksinmeleri su sorunlarını daha da önemli bir duruma getirmiştir. Derinlere indikçe artan maliyet, güvenlik kuralları­ na uyma gereği, suatım sorunlarına daha da ayrıcalıklı bir önem getirmiştir. Özellikfizibilite aşamasında.