Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 15 - No 4 (July 1976)
Sub Level Caving» (Tali Etajla Göçertme) Yeraltı İşletme Metodu`nun Türkiye`deki Tatbikatı
DOI 1-19 Kudret Sarıcan

ÖZET

Türkiyemizde ilk defa, Karadeniz Bakır işletmeleri A.Ş.‘ne ait-Küre Bakibaba bakirli pirit cevher yatağı üzerinde Şubat - !975 tarihinden itibaren uygulanan ve T ürkçe olarak «tali etajla göcertme» diye isimlendirebileceğimiz «Sub Level Caving» yer altı işletme metodu, bilineceği gibi bugün başta İsveç olmak üzere pek çok ülkede uygulanmaktadır. Madenciliğin gerektirdiği şart ve imkânlar açısından oldukça ileri bir safhada bulunan bu ülkelerin tatbikatlarını litaratürden İzlemek ve bu metod hakkında teorik bilgiye sahip olmak şüphesiz mümkündür. Yazımızda bu metodun Türkiye‘de ki tatbikatına yer verilmiştir. Gayemiz bilhassa adese tipli metalik cevher yataklarında tatbik kabiliyeti olan bu yeraltı işletme metodunun, Türkiye‘deki uygulaması ve sonuçları hakkında meslektaşlarımıza bilgi sunarak, ileride bu metoda yönelmeleri halinde kendilerine yardımcı olmaktır. "Yeraltı hazırlık çalışmalarının hemen hemen tamamının cevher kitlesi içinde yü­ rütülmesi, belirli bir devreden sonra hazırlık ve istihsal çalışmalarının müştereken yapılabilmesi, istihsal katında tahkimat ve ramble çalışmalarına ihtiyaç hissedilmemesi, randımanların diğer yeraltı metalik madenlere göre yüksek olması bu metodun avantajlı yanlarını; göçertilen tavan ve yantaşın belirli oranda cevhere karışma mecburiyeti ve dolayısiyle cevher zaiyatının diğer metodlara göre % 0-10 oranında daha yüksek olması ise, bu metodun mahsurlu yanını teşkil etmektedir. Metod mekanize bir çalışmaya yöneliktir. İş randımanı ve iş emniyeti yönünden di­ ğer metodlara göre daha avantajlı olan bu yeraltı işletme metodu ile, yüksek oranda ve daha düşük maliyette cevher İstihsaline yönelmenin mümkün olabilece­ ği kanaatindeyiz.

Türkiye`de Otojen Öğütme Uygulaması
DOI 20-25 Zeki M. Doğan

GiRİŞ

Cevher hazırlamada öğütme, mineral tanelerinin serbestleşmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Öğütme ortamı ve enerji tüketiminden dolayı öğütme pahalı bir iştemdir. Öğütme ortamı olarak kullanı­ lan çelik bilya ve çubuk sarfiyatı bazı hallerde toplam öğütme masrafının yarı­ sını geçmektedir.

Ters Basamaklı Rambleli Diyagonal Ayak İşletme Metodu
DOI 26-29 Tacettin Ataman

Dik meyilli kalın kömür damarlarının işletilmesi

Meyli 45° den büyük olan ve kalınlığı 2 metreden çok bulunan kömür damarları­ nın çalıştırılmasında (2— 4 m, kalın) kullanılacak emniyetli ve ekonomik bir metodun araştırılması ve bulunması ancak bazı hareket noktalarının saptanması ile mümkün olacaktır

Kırma ve Öğütmede Tane Dağılımı Formülleri ve Grafiksel İfadeleri
DOI 30-34 Çetin Hoşten

ÖZET

Bu yazı bazt tane dağılımı formüllerini ve tane dağılımı analizlerinin grafiksel sunulmaları ile ilgili yöntemleri özetlemektedir. Formüllerin kullanilmalanndaki sınırlamalar ve eğri uyumlaması acısından iyilik dereceleri de yer yer tartışılmıştır.

ABSTRACT

This article summarizes some common size distribution equations and the graphical presentation of size distribution data. The limitations of the equations and their degree of goodness as a curve - fitting agent have been also discussed.