Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 15 - No 5 (September 1976)
Ülkemizde Isınma Sorunu ve Sömürüne Bir Yaklaşım
DOI 1-21 Ender Pekdemir

Giriş

Büyük çoğunluğunun karasal iklim ortamında yaşadığı ülkemiz İnsanları için ısınmanın önemi açıktır. Konuya eğilindiğinde, sorunun, özellikle kırsal alanlarda çağ dışı bir biçimde sürdürüldüğü, büyük kentlerde ise daha iyi bir ısınmaya doğru gidildiği açıkça görülebiliyor. Burada, çağı­ mız için normal ısınma yakıtı olması gereken linyitin hızla termik santrallara yö­ neltilmesi, üretilen elektrikten hiç denecek bir pay alabilecek oian yoksul halk kitlelerinin, elektrik enerjisine zorunlu olan sermaye sınıfı tarafından sömürüsü belirir. Benzer olarak kısıtlı olan orman varlığımızın da sanayiye aktarılma çabaları aynı olguyu pekiştirir. Bunun sonucu olarak ise köylerimiz kapalı bir devre oluş­ turarak kendi olanakları ile kendi sorununa gene kendisi çözüm bulmuştur: Tezek ve kaçak ağaç kesimi.

Maden İşletmeciliğinde Yeraltısuyu Sorunları ve Hidrojeolojik Yaklaşım
DOI 22-30 Dr. Vedat Doyuran

ÖZET 

Laboratuvar çapında elde edilen başarılı sonuçlar nazarı dikkate alınarak kurulan Pilot - Tesis‘te; Seyitömer Bölgesi‘ne ait 2 tip linyitin bir bağlayıcı ilâve edilmeden sıcak usulle biriketlenebileceği yan endüstriyel çapta da gerçekleştirilmiştir. 0 - 5 mm. tane iriliğine öğütülen ham linyitin Fluidized-bed-Oven‘da ve 02 ihtiva etmeyen bir ortamda «düşük temparatür destilâsyonu» ve elde edilen 390 "C‘taki semi kokun «Exter-Press‘te preslenmesi» kademelerini kapsayan proses; Pilot - tesiste takriben 200 Kg/ saat kapasite ile dumansız yakıt evsafında biriketlerin istihsal edilebileceğini göstermiştir. Elde edilen suya ve baskıya dayanıklı, dumansız yakıt evsafında biriketlerin alt ısı değerleri Seyit Ömer parça linyiti kullanılması halinde orijinal kimür oranla % 60, 0-100 mm. kömürü kullanılması halinde % 100 artış göstermiştir.

ABSTRACT

Considering the favorable results obtained on a Laboratory scale for Hot-Briquetting without binders of the two different kinds of lignites from the Seyitömer District, the same had been succesfully carried out on a half industrial scale. The process consist of : first, the low-Temperature-Distillation of the lignite, which has been grinded to a size of 0 - 5 mm., in a fluidized-Ben-Oven without any 02 in its gas content, and then Extrusion-Pressing of the semi-coke product at a temperature of 390 "C and with a capacity of 200 Kg. of fumeless-fuel per hour. • The fumeless - fuel quality briquettes produced are moisture and pressure resistant, and the net calorific value of the briquettes is 160 % of the Original lump lignite and 200 % of the Original lignite with a size consist of 0 - 100 mm.

Diatomit Jeolojisi ve Yararlanma Olanakları
DOI 31-38 Ali Uygun

Diatomit, diatome adı verilen silisli alglerin kavkılarının yığışması sonucu oluşan bir cökeldir. Almanca ve Fransızca literatürde «Kieselgur - kieselguhr», İngilizce literatürde ise «diatomaceous earth veya diatom ite» adları kullanılır. Danimarka‘nın kil ve tüfle karışık diatomitlerine ise «Moler, Molerde veya moler earth» adı verilir. Yine bu gruba sayılan tripolit ise çok İnce taneli, anorganik kökenli kuvars pelitlerden oluşan bir cökeldir.

Demir Cevherinin İşletmesi ve Sünger Demir Üretiminde Son Gelişmeler
DOI 39-47 Çeviren : Mehmet Kayadelen

GİRİŞ

Demir cevheri, kendisinden ekonomik olarak demir elde edilebilen bir doğa! mineral topluluğudur. Ekonomisi büyük ölçüde, zenginleştirme ve hazırlama teknikleriyle kazanılan verimlilik artışlarına ve maliyet azaltılmasına bağlıdır. Bunlar, genellikle yüksek demir içeriği, uygun fiziksel ve kimyasal özellikleriyle karakter ize edilen yüksek fırın şarjını oluşturacak olan eldeki en uygun hammaddelerin en iyi kullanımını, cevherin işlenmesini ve harmanlanmasını kapsar.