Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 15 - No 6 (November 1976)
Açık İşletmelerde Kar Maksimizasyonu İçin Çareler
DOI 12-26 Oda Çeviri Komisyonu

 Düşük tenörlü ve büyük rezervli yatakların işletilmesi için çok fazla yatırım yapılması gerekmektedir. Kâr marjları düşük olduğundan, en fazla kâr elde edilmesi için en mükemmel planlamanın yapılması zorunludur. Bu yazının amacı da, ekonomi ve mühendislik kavramlarının birleştirilmesiyle kazanılacak finansiyel çıkarların bazılarını aydınlığa çıkartıp niceliklerini ölç­ mek için, pratik örnekler vermektir. Ann hedef, mühendis zihninin ekonomik bir takım safsatalar ile bulandırılması veya muhasebe bilançosu çıkartılması değil, madencilik işlerinde idari kararlar alınabilmesine yardım etmektir. Buna ulaşılması için de, tekniklerin ardında bulunan teorilere fazla yer verilmemiş, bunun yerine kontrolü çabukça yapılabilecek ve geçerlilikleri mühendis için garanti edilebilecek ileri dönük bazı çalışma örneklerinin verilmesiyle yetinilmiştir.

Taşıma Probleminde (En Uygun) Çözüm Bulunması
DOI 27-36 Tevfik Güyagüler

GİRİŞ

Bu yazıda çeşitli üretim merkezlerinde üretilen malların birden fazla tüketim merkezlerine nakledilmesinde taşıma maliyetini minimum yapan kombinazasyonun nasıl bulunacağı çeşitli metodların aynı örneğe tatbiki ile anlatılacaktır. Nakliye problemi, doğrusal programlama probleminin, taşımada optimum maliyetin bulunmasında kullanılan özel bir halidir. Daha sonra izah edilecek ve problemi çözmede kullanılacak metotlara uygulanacak olan örnek problem şöyle özetlenebilir.

Perlit
DOI 37-44 Hasan Kırımer

 Perlit, yüksek ısı muhtevalı asidik bir volkanik camdır. Granit magmanın yüzeyde donmasıyla meydana gelmiştir. Esas olarak kristal menşeğli olmasına rağmen so­ ğuma İşleminin çabukluğu nedeniyle camsı bir yapı kazanmıştır. İçinde % 2 - 5 oranında kombine halde bağlı su bulunduran perlit eser miktarda bazı metal oksit ve mineraller ihtiva eden yarı kararlı amorf alüminyum silikattır. Spesifik ağırlığı 2,2- 2,4 arasında olup çatlakları nedeniyle kı­ rılgandır.

Bitümlü Şistlerin Değerlendirilmesi Konusu İle İlgili Yeni Gelişmeler
DOI 45-48 maden.org

 Bitümlü şistlerin değerlendirilmesi için yapılan çalışmaların hemen hemen tamamı şistlerden ham petrol elde etme yönünde odaklaşmakta ve bu alandaki çalışmalar da, dünyadaki ve özellikle ortadoğudaki siyasi durumda gözlenen son gelişmeler, bunun sonucunda başlatılan petrol ambargosu ve nihayet OPEC‘in kuruluşu gibi nedenlerin dürtüsü ile, en yoğun olarak ABD yürütülmektedir.