Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 16 - No 3 (May 1977)
Ters Basamaklı Rambleli Diyagonal Ayak İşletme Metodu» Eleştirisi
DOI 1-4 İbrahim Gül

 Temuz 1976 (Cilt XV, Sayı : 4) da Sayın Tacettin Ataman tarafından düzenlenen «Ters Basamaklı Rambleli Diyagonal Ayak İşletme Metodu» başlıklı yazıya karşın görüşlerimi açıklarken yine aynı yazıda sayısal değerlere değinmek istiyorum. Ters basamaklı rambleli diyagonal ayaK işletmeciliğinde aşağıda vurguladığım özelliklerin gözönünde bulundurulması zorunludur.

Asfaltit
DOI 5-9 İlhami Alp

ÖNSÖZ

1964 yılına kadar fiilen ekonomik değeri bulunmayan asfaltit ; bu gün Doğu ve Güney Doğu Anadolu‘nun yakacak gereksinmesine yanıt vermek üzere Yeni Çeltek Asfaltit işletmesince, her yıl artan bir üretim - örtükazı (dekapaj) temposuyla iş­ letilmektedir. Anlatmaya çalışacağım konular M.T.A.‘- nın dokümanlarından ve Yeni Çeltek Asfaltit İşletmesinin çalışmalarından oluş­ maktadır. Bu konuda yardımlarını esirgemiyen M.T.A. daki kıymetli meslektaşlarıma huzurları­ nızda teşekkürü bir borç bilirim.

Turb Yataklarının Değerlendirilmesi ve Türkiye`de Enerji Üretiminde Kullanma Olanakları
DOI 10-21 Gürbüz Fındıkgil

ÖZET

Dünya ülkeleri düzeyinde en büyük gereksinimlerden oian enerji sorununun çözü­ mü için bugün çeşitli ülkeler, çeşitli seçenekler aramakta ve uygulamaktadırlar. Bazı ülkelerde geniş turb yatakları bu cima ç la ele alınmıştır. Bu yazı da sırasıyla turb yataklarının olu­ şumu, kimyasal ve fiziksel özellikleri, dünya turb rezervlerinin ülkelere dağılımı, çe­ şitli ülkelerin bu yataklardaki yıllık üretimleri belirtilmekte, daha sonra turb teknolojisi ve turb kullanım alanları anlatılmaktadır. Son bölümde ise ülkemizdeki turb yatakları hakkında kısa bilgi verilmekte, konunun önemi vurgulanarak bazı öneriler getirilmektedir.

Türkiye Enerji Sorununda Linyitin Yeri
DOI 22-30 Prof. Dr. Cemal Birön

ÖZET

Dünya ve Türkiye‘de enerji birincil kay nakları ve üretim oranları verilmekte, Türkiye taşkömür ve Linyit üretim sahaları ve potansiyeli açıklanmakta ve yapılabilecek hususlar belirtilmektedir. Türkiye‘de kömüre dönük enerjinin geliştirilmesi için öneriler özetlenmektedir.

Türkiye`de Linyit ve Enerji Hammaddeleri ve Ülkenin Enerji Sorunlarındaki Yeri
DOI 31-48 Maden Mühendisleri Odası

GİRİŞ

Bu tebliğ, ülke kömür kaynaklarına toplu bir bakış içeriğindedir. Rezerv, üretim, tü­ ketim ve kullanım alanları açısından getirilen değerlendirmeler yazısının ana bö­ lümlerini oluşturmaktadır. Kömür kaynağı­ mızın dünü ve bugünü, ülkenin ekonomik ve politik yapısından soyutlanmadan verilmeye çalışılmış, gelecek konusunda da belirli yaklaşımlara gidilmiştir. Kömür dışı enerji hammaddelerine de konu ile olan ilişkileri nedeniyle az da olsa yer verilmiş­ tir. Türkiye‘de enerji hammaddeleri ve enerji sorunu incelenirken, kaynak olarak kullanılan maddelerin ülkemizde uygulanış bi­ çimlerini ortaya koymadan önce ikincil enerji türü olan elektrik enerjisiyle ilişkisini ve karşılıklı etkileşimini sergilemek gerekir.