Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 16 - No 6 (November 1977)
Muğla Yatağan Linyitlerinde Uranyum Değerlendirilmesi
DOI 1-19 Tuncer Hepşen

ÖZET

Türkiye‘de 1980‘lerden itibaren Nükleer Güç Santrallerinin kurulması düşünülmektedir. Bu santralar için gerekli tabii uranyumun Türkiye kaynaklarından sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı ülkemiz uranyum cevherlerinin proses araştırması ve uranyum üretim çalışmalarına bir katkı mahiyetindedir. Muğla Yatağan bölgesindeki 200 milyon ton rezervli linyitlerin küllerinde uranyumun varlığı saptanmıştır. Bölgede 1978 terden itibaren bir termik santral kurulması öngörülmektedir. Amerika, İspanya gibi ülkelerde linyit ve küllerinden uranyum üretimini sürdüren ekonomik tesisler vardır. Bu tez çalışmasıyla ortaya konan laboratuvar bulguları, Yatağan bölgesi linyitlerinin küllerinden uranyumun elde edilebilmesi konusunda araştırmaların gerekliliğini göstermektedir Pilot tesis kademesinde çalışılarak endüstriyel bir tesise işletme parametreleri hazırlanmak ve ekonomi hesaplarını yapmak doğru bir yaklaşım olacaktır.

Afşin Elbistan Linyit Projesi
DOI 20-26 Ömer Ünver

ÖZET

ÜÎkemiz linyit yatoklan İçinde en büyük potansiyele sahip Afşin - Elbistan Linyitleri, oldukça düşük kalitesine rağmen Türk Ekonomisinin en önemli ham madde kaynağından biridir. Hızla artan elektrik enerjisi tüketiminin karşılanması bu büyük potansiyelden beklenen önemli görevdir. Bu kaynağın geliştirilmesi yolunda ilk adımda 4x340 (1360) MW İrk elektrik santralı ile bu santralı besliyecek kömür işletmesini kapsayan projeye 1973 yılında baş­ lanmıştır. Kfôaca, Afşin - Elbistan Linyit havzası kö­ müre dayalı enerji gereksiniminin önemli boyutlara ulaştığı günümüz Türkiye‘sinde endüstriyel gelişmenin ana unsurlarını ta­ şımaktadır.

G.L.İ. Müessesesinde Linyit Üretim Faaliyetleri
DOI 27-40 Sebahattin Gazanfer

ÖZET

Birkaç yıl önce uluslararası düzeyde ortaya çıkan petrol bunalımı ve genel anlamda enerji sorunu, o zamana kadar önemini gittikçe kaybetmekte olan kömüre dikkat ve çabaların tekrar yöneltilmesini gerektirmiştir. Yazıda, gerek halk yakıtı olarak, gerekse termik santralları ve diğer endüstriyel tesislerin ihtiyacı olara‘k kullanılan linyit kö­ mürü üretiminde önemli payı olan Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi‘ne bağlı ü- retim bölgelerindeki madencilik faaliyetleri kısaca açıklanmaktadır.

Güneydoğu Anadolu Asfaltik Madde Zuhurları
DOI 41-51 Eran Nakoman

ÖZET 

Bu çalışmaaa, Güneydoğu Anadolu‘da bulunan asfaltfk madde zuhurları, oluşumları ve sınıflandırılmaları yönünden ele alınmıştır. Zuhurların yayıldığı alanın genel jeolojisi, asfaltik maddelerin kimyasal nitelikleri, ekonomik potansiyelleri kreaca gözden geçirilmiş, bilinen titanların özelliklerine ve asfaltik maddelerle ilgili laboratuvar çapında yapılan teknolojik deneylere değinilmiştir.