Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 17 - No 1 (January 1978)
Düşük Tenörlü Demir Cevherlerinin Zenginleştirilmesinde Köpüklü Yüzdürmenin Yeri ve Konunun Ülkemiz Açısından Önemi
DOI 17-31 İrfan Bayraktar

 Ö Z E T :

Ülkemizin içinde bulunduğu yerli demir cevheri sunumundaki yetersizlik gözönüne alındığında, düşük tenörlü-problemli demir cevherlerinin zenginleştirilmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Düşük tenörlü - problemli demir cevherlerinde zenginleştirme açısından başarı şansı en yüksek olan köpüklü yüzdürme yöntemi, cevher mineralleri (hematit» götit) ile gang minerallerinin (kuvars, kalsit, killer ve diğer silikatlar) yüzey kimyasal özellikleri temel alınarak incelenmiştir.

A B S T R A C T :

Considering insufficient domestic iron ore supply of the country, brings the necessity of the beneficiation of low-grade, iron ores which have problems of processing. In low-grade problematic iron ores, the best result for getting high concentrate could be obtained by using froth flotation methods. For this reason, the froth flotation methods, based upon the surface properties of ore {hematite, goethite) and gangue (quartz, calcite, clays, and the other silicates) minerals, have been reviewed.

Flotasyon Devreleri Düzenlenmesinde Ana İlkeler
DOI 32-40 İsmail Şenel

 ÖZET

Bir flotasyon tesisinin planlanmasında genellikle laboratuvarda elde edilen küçük çaptaki deneylerin sonuçları ile işe ba$ramak gerekir. Bu sonuçların sürekli çalışan bir devreye uygulanmaları zorunluluğu vardır. Günümüze değin bu konuda edinilen deneyimler; yerleştirme, yardımcı makıinalcrın seçimi, maıkinaların düzenlenmesi ve taşıma sistemleri seçimi gibi hususların, sistemden elde edilecek sonuçları belli bir tipte flotasyon makinası seçiminden çok dana fazla etkilediğini ortaya koymuştur. Günümüzde kullanılan flotasyon maıkinalarının hemen hepsi, sistem uygun bir şekilde dengelendiği takdirde, laboratuvar deneylerinde elde edilen sonuçları verebilmekte ve hatta bir çok durumlarda daha iyi sonuçlar eldesi mümkün olmaktadır. Yazıda, flotasyon devrelerinin düzenlenmesi konusundaki bazı fikirler tartışılacak ve özellikle kompleks sülfitli cevherlerin seçimli flotasyonu devreleri üzerinde durulacaktır.

Yürüyen Tahkimat Dizaynlarındaki Gelişmeler
DOI 41-48 Ergin Arıoğlu

 ÖZET

İngiltere‘de, yeraltı işletme yöntemleriyle 1975 yılında yapılan üretim miktarı verilerek, üretimin, kullanılan mokina tiplerine ve İşletme yöntemlerine göre dağılımı verltfp yürüyen tahkimatların üretimin artışındaki önemi vurgulanmıştır. Özellikle 1960 - 1975 yılları arasında yürüyen tahkimatların dizaynrndaki ana değişiklikler ve tekniğin son gelişmeleri tanıtılmıştır.