Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 17 - No 2 (March 1978)
Kömür Ocaklarındaki Patlamalar
DOI 22-37 Zeynel Ergin

ÖZET

Bugün, yeraltı kömür ocaklarında patlamaların kaynağının gazların birikmesi ve yanması veya patlaması olduğu ve kömür tozu patlaması ile büyük boyutlara ulaştığı bilenmektedir. Yazıda öncelikle metan ve kömür tozu patlamaları, nedenleri ve patlamaları kolaylaştıran faıktörler üzeninde durulmuş daha sonra alınması gerekfii önlemler ile demetanizaısyonun (metandan temizleme) nasıl uygulanacağı anlatılmıştır. Son bölümde ise Zonguldak taşkömürü, havzasında metan drenajı çalışmaları hakkında bilgi a‘ktörılıma‘ktadır.

ABSTRACT 

Today, it is known that the source of explosions In collieries Is the accumulation and ignition of gases or their explosion which Is brought to larger dimensions by following coal-dust explosion. In the paper, the methane and coal-dust explosious, their sources and the factors aiding the explosions ore firstly dealt, then, the necessary precautSons to be taken and Uie application of de - methanization technique are explained. The tast section of the paper covers the methane - dradnage system applied at the Hard - Goal deposits of Zonguldak district.  

Kömürlerin Kükürt İçeriğinin Azaltılması Yöntemleri
DOI 38-45 Dr. Kurt Lemke

 Ö Z E T

Hava fkirtenmesi, artric. üilkem‘izde de önemli bir sorun haline gelmiş bulunrnaiktadur. Yazıda, hava kirlenmesinin başlıca etkenierinden bini olan kömürdeki (kükürt oranının azattı I ması konusunda öneriler getirilmekte ve özellükle cevher hazırlama yöntemleri .He ‘kükürt Içeniğin‘in düşürülmesi incelenerek bir okum şeması geiişttrHmefetedfr.