Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 17 - No 3 (September 1978)
Ocak Emniyet Lambası
DOI 5-10 Zeynel Ergin

ÖZET

Ocak atmosferinde metan varlığı ve etkilerinin bilinme»i çok önemlidir. DAVY lambasının Kullanı­ ma girdiği 1816 yılından beri gazlı ocaklarda ocak emniyet lambası bu nedenle kullanılmaktadır. Bu yazıda ocak emniyet lambasının tanımı, lambanın testi, lambaların bakımı, kullanılması, çalış­ tırılması ve dikkat edilme» gereken diğer konulara önem verilmiştir.

ABSTRACT

The presence and the effect» of methane in the mine atmosphere is very important. Flame safety lamp» have been used for the purpose of detecting methane in gassy mine» since the DA VY lamp was put ‘into service in 1816. In the paper, considerable attention is directed to the flame safety lamp», »uch as testing of flame safety lamps, care of lamp», operation and use of lamp» and method* of detecting methane and the important precaution» to be taken.

Değişik Koşullarda Delme Performansı
DOI 11-14 Teuvo Grönfors

 GİRİŞ

Deliciler; yapıları nedeniyle büyük değişiklikler gösteren çeşitli yapımcılara ait olmalarına karşın, delik boyu, delik çapı, hava basıncı ve besleme kuvveti gibi çalışma koşulları değişikliklerinde aynı tepkiyi gösterirler. Değişik koşullarda sonucun ne olacağını kestirebİlmek için kaya delmenin ana kuralları bilinmelidir. Yazara göre umulmadık sonuç nedeni, her zaman yakınıldığı gibi kaya değildir. Operasyon parametrelerindeki değişiklikler kaya delme performansını etkilemektedir. Aşağı­ daki yazıda bu soruna en önemli delme özellikleri ve koşulların değişmesiyle bu özelliklerin etkilenmesini açıklayarak yanıt vermeye çalışılmaktadır.

Yatırımlar ve Yatırımları Gerçekleştirmek İçin Kredi veren Kuruluşlar
DOI 15-24 M. İzzet Özerdem

GİRİŞ

Yatırımlar, milletlerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatında önemli derecede değişiklikler oluşturan olgulardır. Bu nedenle yatırımlar sadece iktisadi değil, sosyal, kültürel ve siyasi hayatın da değişkenidir. Artan nüfusa iş olanağı sağlamak, her geçen gün artan gereksinimlerini karşılamak, bireylerin milli gelirden alacağı payın miktarını artırmak için daha çok ve verimli yatın mi ar yapmak İktisadi hayatı yükseltmekle kalmaz, sosyal, kültürel ve siyasi hayatın gelişmesine ve ilerlemesine de neden olur. Yatırımların, ulusların ve bireylerin yaşamına etkisi çok yönlüdür. Yalnızca iktisadi yaşamın değil, sosyal ve kültürel yaşamın da gelişmesini sağlayan harcamalar da yatırım sayılır.

Ani Metal ve Kömür Püskürmeleri
DOI 25-34 J. Sorbie

GİRİŞ

Metan ve kömür püskürmeleri, eldeki bilgilere göre, 1835 yıllarında karşılaşılan bu tür olaylar ile birlikte tanınmaya başlanmıştır. Belçika‘da kaydedilen püskürmeler, pek çok olay ve bunların sonraki etkileri hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir. 1879 Nisan‘ının 17 sinde L‘Agrappe Ocağının 2 No.lu panosunda meydana gelen böyle bir püskürmenin kayıtlannda 4000 m 3 kömür yer değiştirmiş ve tahminen 3.4x105 m 3 metan ocak içine boşalmış­ tı. Boşalan bu gaz kuyudan yukarıya çıkarak burada açık alevle tutuş muş,meydana gelen yangın ve patlamalar pek çok karo binasını ve kuyu vincini tahrip ederek, 121 işçinin ölümüne ve 11 işçinin ise ciddi şekilde yanmalarına neden oldu.