Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 18 - No 1 (March 1979)
Silo, Bunker ve Ambarlarda ve Tumbalarında Akış Sağlayıcı Sistemler
DOI 5-21 Metin Özdoğan

GİRİŞ 

Maden İşletmelerinde karşılaşılan en büyük sorunlardan biri de silo ve ambarlarda ve tumbalarda meydana gelen tıkanmalardır. Tesis kapasitesi ne kadar büyük olursa olsun üretim miktarını etkileyen, bu tıkanıklıklar ve malzemenin tumbadan ge­ çiş hızıdır. Öyle anlar olur ki maden mühendisi çaresiz kalır. Bu sorun Özellikle kömür işletmelerinde daha da yaygındır. Kömür ıslak veya nemli olduğu zaman, bu tıkanıklıklar kaçınılmazdır. GLİ Tunç- bilek Bölgesi ele me-ay ıklama tesisi silolarında, lavvar ve termik santral bunkerlerinde de bu tür güç­ lüklerle karşılaşılmakta ve önemli ölçüde iş ve zaman kayıplarına neden olmaktadır. Aynı sorunlardan ötürü, GLİ ve ETİBANK açık işletmelerinde lağımlama işlerinde kullanılmak üzere satın alınan ANFO kamyonlar da kullanılamamıştır. Öfkemizde üretilen teknik amonyum nitrat tanklar da köprüleme oluşturmuş ve serbest akış sağlanamamış­ tır.

Şlam Kaplama Mekanizması
DOI 22-27 Mustafa Tefek

ÖZET

Birçok dikkate değer çalışmalara rağmen, flotasyonda şlam kaplamasının nedeni tam olarak anlaşılmamışta: Bununla birlikte, kolloidal sistemlerdeki flokiüasyon ve dağüma olayları elektriki çift tabaka yoluyla açıklanmıştır. Bu yazıda, flotasyonda mineral yüzeylerinin şlamla kaplanmasının aynı yolla açıklanması önerilmiştir. Bu nedenle hematit ve kalsit şlamlarınm gibsit yüzeyini kaplama yoğunluğu incelendi ve şlam kaplama yoğunluğunun elektriki çift tabaka ile olan ilişkisi ortaya kondu.

ABSTRACT

In spite of considerable study the nature of slime coatings in flotation is still not completely understood. However, the phenomena that control flocculation and dispersion of colloidal systems are now interpreted in terns of electrical double layers. In this paper, analogous phenomena, has been suggested to be responsible for slime coating on minerals in flotation systems. The formation of hematite and calcite slimes on gibsite has been investigated and related to properties of the electrical double layer at mineral surfaces.

Kaya Şevlerinde Devrilme Türündeki Bozulmaların Mekaniği ve Deneysel İrdelenmesi
DOI 28-39 Dr. Caner Zanbak

 ÖZET

Kaya şevlerinin duraylûığı çalışmalarında üzerinde en fazla durulan bozulma türleri, süreksizlik yüzeyleri, ya da malzemenin kesilmesi ile oluşan eğrisel yüzeyler boyunca ortaya çıkan kaymalardır. Süreksizlikler içeren kaya ortamlar içinde ortaya çıkabilecek kaymalar, kaya bloklarının kinematik koşullarına bağu olarak oluşur. Süreksizlikleri şev içine eğimli olan kaya şevlerinde,kinematik koşullardan ötürü, kayma beklenemez. Ancak, bu tür şevlerde, süreksizliklerle stntrlandmlmtş kaya kolonlarının devrilmeleri ile ortaya çıkan şev bozulmaları, durayUhk açısından önem kazanmaktadır.

Yazıda, son on yû öncesine kadar üzerinde yeterince çalışılmış bir bozulma türü olan "Devrilme" terin uygulamada gözlenen bazı örnekleri, şev içinde oluş mekanizmaları, sayısay analizleri için yapılan yaklaşımlar ve devrilmeye etkiyen çeşitli yapısal parametrelerin incelendiği model çalışmalardan elde edilen gözlemlere dayak yorumlar verilmektedir.

ABSTRACT

In rock slope stability practice, the mostly stuied failure modes are sliding along preexisting discontinuities and curved failure planes through the rock or sou material coused by the excess shear stresses. Slides in discontinuous rock masses are controlled by kinematical conditions of the rock blocks besides the mechanical parameters of the rock media. Due to kinematic restrictions, no sliding can be expected in rock slopes with undercutting discontinuities. However, for such slopes, toppling failure of the rock columns bounded by the discontinuités have importance in terms of stability.

In this article, a general review of toppling process and approaches for their numerical analysis, along with some field examples, are given. Observations and interpretations of toppling processes under several structural parameters on a two - dimensional model study are presented.

Doğru Akım Düşey Özdirenç Uygulamalarında İki Katmanlı Ortam Sorununun Tekil Çözümü
DOI 40-57 Dr. Ahmet Ercan

 ÖZET

tki katmanlı ortamın katman birimlerinin Regula-Falsi ve ikinci derece en küçük kareler tekniklerinin uygulanması üe bulunabileceği gösterilmiştir. Böyle bir sayısal yaklaşım, deneysel Tagg yönteminin her dizilim türüne bilgisayarlar aracılığı üe kolayca uygulanmasın* sağlar. Değerlendirmede insan girişimini gerektirmeyen bu yöntem sonuç duyarlığım da artırır.

ABSTRACT

77te Regula-Falsi optimization technique and a second degree Least-Squares analysis are shown to be applicable to determine layer parameters for the two-layered earth model. Such a numerical approch assists to make the Tagg‘s emperical method easily useable for any electrode configuration by means of fast digital computers. Reduced human interaction improves the accuracy as well.

Etibank Keçiborlu Kükürtleri İşletmeleri Cevher Yataklarında Uygulanan Yeraltı Üretim Metodu
DOI 58-63 Hüseyin Yeğenoğlu, Ergin Gürcan

GİRİŞ

Keçiborlu Kükürtleri İşletmesi‘nde cevher üretimi, halen çalışılan Değirmenden ve Kumludere maden ocaklanndan yapılmaktadır. Oeğirmendere maden ocağı 1950 yılından, Kumludere maden ocağın da 1977 yılından beri kapalı işletme olarak faaliyettedir.