Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 18 - No 2 (June 1979)
Deniz Dibi Mineral Yatakları ve Ekonomisi
DOI 3-19 Işık Özpeker

 ÖZET

Bu yazıda, denizsel minerallerin yayıhmı ve doğasıyla ilişkin geçerli bilgiler değerlendirilmektedir. Bugün ve yakın gelecekte, bu mineraller içinde en çok umud bağlanılmış olan, derin deniz demirli manganez yumrularının, oluşum süreçlerine bileşimlerine, yerkimyasal Özelliklerine, yedeklerine (rezerv) ve bölgesel yayılımlanna özel önem verilmektedir Bu yumrularla ilgili madencilik teknolojisi ve hazırlama arıtma tekniklerindeki en son gelişmeler gözden geçirilmektedir. Ekonomik karlılıkları ve yasal sorunları tartışılmaktadır,

ABSTRACT

In this paper, the current state of knowledge related to the nature and extent of marigenous minerals is assessed. Special attention is given to the processes of formation, composition, geochemical properties, reserves and regional distribution of the deep sea ferromangenese nodulas, which represent the most promising group of minerals at present and near future. The last development in the mining technology and processing techniques concerning these nodules are reviewed. Their economic profitability and legal problems are also discussed.

Demir Cevherlerinin Zenginleştirilmesi
DOI 20-32 Dr. Turgut Yalçın, As. Gündüz Ateşok

 ÖZ£T

Demir-çelik endüstrimizin gittikçe büyüyen hammadde gereksinimi ile birlikte, ülkemizde bulunan düşük tenörlü demir cevherlerinin zenginleştirilerek değerlendirilmesi önem kazanmıştır. Düşük tenorla cevherlerin değerlendirilmesinde inceleme konusu olabilecek zenginleştirme yöntemleri bu yazıda ele alınarak ayn ayrı açıklanmış ı« değişik özellikteki demir cevherlerine ait uygulama örnekleri sunulmuştur.

ABSTRACT

With the increasing demand of our Iron-and-Steel industry for raw material, attentions are dravn to the evaluation of the low grade iron ores available in our country. In this paper, methods of [ evaluating the low grade ores are discussed, and examples are given on the industrial application of these methods to the various types of iron ores.

Elmaslı Sondajlarda Kuyu Sapmaları
DOI 33-40 Yıldırım Özbayoğlu

 ÖZET

Sondajcıhkta, Üzerinde önemle durulması gereken hususlardan biri de; kuyunun başladığı noktadan tabana kadar aynı doğrultuda açı/masının sağlanmasuiır. Ancak, gerek sondajın tabiatından gelen nedenlerle ve gerekse diğer faktörler sebebiyle sondaj kuyularında sapma herzaman karşılaşılan olağan hadiselerdendir. Bazı durumlarda başlangıç doğrultusuna nazaran 30 - 40 ‘e kadar varan —ve hatta geçen— bu sapmalar farkına varılmadığı veya gerekli önlemler alınmadığı taktirde, aramalar ve rezerv hesaplarında çok büyük hataların oluşmasına sebep olurlar. Unutulmamalıdır ki; yanhş bilgi edinmektense, hiç bilmemek çok daha iyidir. Dik olarak başladığı halde, bitiminde az çok yatay duruma gelmiş ve kuyu boyunca bükülmüş çember yayı görünümünde olan sondaj kuyuları rastlanılmış hadiselerdendir.

Bu yüzden, delinen kuyuların eğimlerinin periodik olarak ölçülmesi ve kuyu istikametlerinde gerekli düzeltmelerin yapılması elmaslı sondaj işlevinin ana esaslarındandır.

ABSTRACT

In drilling, one of the most important points to be considered is; to maintain the same direction in the hole from start point to the bottom. But, either due to the facts resulting from the nature of drilling or through the other reasons; the hole deviation in drilling is always encountered. In some cases, deviation about 30° to 40° —even more— is quite possible, and if this deflection is not determined and the necessary measures are not taken; this may lend to make big mistakes in exploration and ore reserve calculations. The holes started vertically but ended up almost flat and having a bearing swung in a semi-circular cource are not very rare.

Therefore, surveying the drill holes periodically and to make the necessary corrections must be essential in diamond drilling business.

Xııı. Uluslararası Cevher Zenginleştirme Kongresi Kurşun-Çinko Semineri
DOI 41-45 Zeki M. Doğan

XIII. Uluslararası Cevher Zenginleştirme Kongresi 4-9 Haziran 1979 tarihlerinde Polonya-Varşova‘da yapılmıştır. Türkiye‘den 7 elemanın katıldığı bu kongre 9 oturumda tamamlanmış kur şu n-ç in ko oksit-sülfld cevherleri, titanlı demir cevherleri ve kil mineralleri zenginleştirilmesi konularında olmak üzere 3 seminer yapılmıştır. Kongrenin sonunda kömür hazırlama, kurşun-çinko ve bakır konularında üç ayrı gezi düzenlenmiştir. Bu yazımızda yazarın panel üyesi olarak katıldığı ve Çinkur Waelz tesisine ah kısa bir tebliğ sunduğu siüfid ve oksitli kompleks kurşun-çinko cevherlerinin konsantrasyonunu kapsayan kurşun-çinko seminerinde verilen tebliğler eleştirilerek özetlemeğe çalışılacaktır.