Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 18 - No 3 (September 1979)
Volfram Madeni Yeraltı Cevher Üretiminde Uygulanmakta Olan Kazı Yöntemi
DOI 3-11 Dr. Halil Köse, Dr. Ahmet Demirci

 ÖZET

Bu yazıda, arakath kazı yöntemi, önce genel prensipleri ile, daha sonra Uludağ Volfram Madeninde uygulandığı şekli ile incelenmiştir.

Uludağ Volfram Maden yatağının büyük boyutlara ve sağlam bir yapıya sahip oluşu ve aynt zamanda proseslerin kolay mekanize edilebilmesi bu kazı yönteminin yeraltı cevher üretiminde başarı ile uygulanmasını sağlamıştır.

ABSTRACT

This essay deals with the general principles of the sublevel »toping and its application at Uludağ tungsten mine. The massive characteristics of the mine and the possibilty of mechanisation in stoping processes enable the use of this method successfully in ore production.

Rutilin Flotasyon Özellikleri
DOI 12-17 Mustafa Tefek

ÖZET

Zeta potansiyel kontak açısı, adsorbsiyon ve yüzebilirUk ölçmeleri yardımıyla rutil mineralinin yüzey ve flotasyon özellikleri incelendi. Rutil yüzeyindeki elektriki yükün pH 6,7 değerinde sıfır olduğu bulundu. Elektrokinetik ve adsorbsiyon ölçmelerinin kıyaslanması neticesi rutil-solüsyon içyüzeyi açıklığa kavuşturultu. Bu neticeler HaÜimond tüpüyle yapılan yüzebilirUk testleriyle bağdaştırıldı.

Genellikle rutilin flotasyon özellikleri, hematitle kıyaslanabilir. Bu iki mineralin yüzey ve flotasyon özellikleri birbirine çok yakındır. Bu nedenle bu minerallerin etkili bir şekilde flotasyonla ayrılmaları zordur. Fakat sodyum ortofosfatın, anyonik flotasyonda hematiti bastırdığı bu çalışmada bulundu.

ABSTRACT

The basic studies on the surface properties and flotation characteristics of rutile were made by zeta potential, adsorption, contact-angle and fhatabitity measurements. The zero point of charge of rutile was found to be at pH 6,7. The combining the results of electrokinetic studies and adsoption measurements, a clearer picture of the rutilesolution interface was observed. These findings were correlated with the floatabitity of rutile obtained by Hallimond tube tests.

The general flotation characteristics of rutile are compared with those obtained for hematite. It is indicated that the above two minerals have very similar surface properties and flotation characteristics.

Therefore, it is difficult to make an effective separation of these minerals by flotation. However, it was found that sodium orthophosphate acts as a selective depressant for hematite.

Kayaçların Yenilmeden Sonraki Davranışları ve Bunun Yeraltı Kayaç Yapılarının Tasarımındaki Önemi
DOI 18-22 Dr. Erkin Nasuf

ÖZET

Bu makalede yeraltmdaki kayaç yapılarının tasarımında yenilme sonrası kayaçlarm davranışının önemi ayrmtüı bir şekilde incelenmiştir. Sonuç olarak bu tip yapıların yenilmelerinin kontrol edilebilmesi için göz önünde tutulması gerekli birkaç Öneri yapılmıştır.

ABSTRACT

In this article the importance of pest-failure characteristics of rocks in designing underground structures discussed in detail. To control the failure of these kind of structures few considerations suggested as conclusions.

Lağım Deliklerinin Delinmesinde Isıl Sondaj
DOI 23-26 Çağaday Odabaşı

Yüksek ısıl enerji ile kaya ve madenlerin delinmesi suretiyle lağım delikleri hazırlayabilmek için uzun süredir süregelen çalışmalar günümüzde belli bir aşamaya ulaşmış ve açık maden işletmeciliğinde sınırlı da olsa yerini almıştır. Bu yazımızda "ISIL SONDAJ" diye isimlendin lebi leceğimiz bu metod hakkında, aslında bir görgü ve tecrübeye dayanmayan, fakat bu konudaki yayınlardan ve metod bakkında görgü ve bilgisi bulunanlardan derlenen genel mahiyetteki bilgiler aktarılmaya çalışılacaktır.

Carol Lake İnce Demir Cevherlerinin Başarılı Olarak Gravimetrik Yöntemlerle Zenginleştirilmesi
DOI 27-31 Çeviren : Dr. İbrahim Çakır

 ÖZET

Carol Lake (Kanada) demir cevherleri zenginleştirme tesislerinin kapasitesinin artmiman (40 milyon ton/yıl‘m üzerine) fazla miktarda ince demir cevherinin üretilmesine neden olmuş ve ince cevher zenginleştirme ünitesinde Fe randımanı % 18‘e kadar düşmüştür.

Bu makalade ince demir cevherlerini kazanmak için uygulanan değişik gravimetrik zenginleştirme yöntemleri piht tesis çalışmalarmdan elde edilen sonuçlarla karşılattırılarak tesis için Reichert Konlaruım seçiliş nedenleri verilmiştir.