Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 19 - No 2 (June 1980)
Arama`dan Metale Bakır
DOI 5-14 T.M.M.O.B. Maden Mühendisleri Odası

GİRİŞ

29 atom numaralı ve 63,52 atom ağırlığı* na sahip bakır insanlığın Hık tanıdığı elementlerden biri olduğu (kadar yerkabuğunun da en nadir elementlerinden biridir. Yerkabugundaki 60 ppm‘lik derişimiyle bakır, yerkabuğunda nadir olarak bilinen, nikel, seryum, vanadyum, zirkonyum, rubidyum, itriyum, (Stronsiyum gibi elementlerden daha. nadirdir.

Etibank ve Bakır Madenciliği
DOI 15-19 Etibank

BAKIR MADENCİLİĞİNİN TARİHÇESİ

Ülkemizde Bakır Madenciliği denilince bu gün akla gelen İki kuruluş vardır. Etibank ve KBt Endüstriyel çapta Maden İşletmeoiMğıi, cevher zenginleştirme ve izabe İşlemlerinin tamamı bu übi kuruluş tarafından yapılmaktadır.

Karadeniz Bakır İşletmeleri A. Ş.
DOI 20-30 Kbi Genel Müdürlüğü

GİRİŞ

1960 yılından sonra yapılan jeolojik etûd ve arama çalışmaları Murgul-Çakmakkaya‘da büyük bir bakır rezerv‘inin yarlığı­ nı ortaya çıkartmış, ayrıca Küre ve Espiye‘de yapılan etüd ve aramalar yeni bakır yataklarının varlığım ortaya çtartmış- tır. Ekonomik kalkınma için gerekli olan yeni kaynakların yaratılması zorunluluğu, yeraltı maden kaynaklarının değerlendirilmesini ve bu arada Karadeniz bölgesi bakır yataklarının daha geniş çapta işletilmesini gündeme getirmiştir.

Karadeniz Bakır İşletmeleri A. Ş. Samsun İşletmesi
DOI 31-38 Kbi Samsun İşletme Müdürlüğü

GİRİŞ

Karadeniz Bakır işletmeleri A.Ş. Karadeniz Bölgesindeki bakır cevherlerinin değerlendirilmesi amacı ile 28 Mayıs 1968 tarihinde kurulmuştur, ilik adımda Murgul, Çakmakkaya cevherlerinin de­ ğerlendirilmesi için ÇakmaJkkaya Bakır ve Pirit konsantre tesisleri, Kastamonu Küre bölgesinin yüksek tenörlü bakır cevherlerinin işletilmesi çalışmaları baş­ latılmıştır. Bu konsantre ve cevherlerin, daha sonra Karadenizin diğer (bölgelerinden üretilecek konsantre ve cevherleri işletmek üzere Samsun .bakır izabe, sülfürik asit ve izabe cürufu konsantre tesisleri kurulmuştur. İşletmemiz Samsun ilinin 16 km. doğusuna, 31 km2 lik bir alan içine yerleştirilmiştir.

M.T.A. Enstitüsünde Yapılan Bakır Arama ve Değerlendirme Çalışmaları
DOI 39-46 M.T.A. Enstitüsü

GİRİŞ

1970 yıllarından itibaren ülkemizin içine itildiği ekonomik darboğazlar açıkça ortaya ikoymuştur ki ‘bu katı çemberi kırmanın tek yolu ülkemizin doğal kaynaklarını en uygun şekilde ve ülke çıkarları doğrultusunda değerlendirmektir. Bunun için de değerlendirme çalışmalarının ger­ çekçi ve uygulanabilir olması gereği yanında çalışmaların her aşamasında Türk teknik personelinin beyin gücüne gereksinim vardır.

Özel Sektör İçin Bakırın Yeri, Önemi ve Sorunları
DOI 47-50 RABAK

GİRİŞ 

Memleketimizde »bugün varlık gösterebilen diter sanayi dalları gibi özel sektöre ait Bakır Sanayii de, 1960 yıllarında ve daha sonraki yıllarda kurulup, gelişmiş bulunmaktadır. Yurdumuzda ham bakırın (blister fbakır) üretimi; Cumhuriyet devrinde Etibank‘m kuruluşunu takip eden yıllarda, önce Kuvarshanda (1935/36) yıllarında ve daha sonra Engani Maden‘de (1938) yılından yapılmaya başlanmıştır. Bu tesislerin ü- rettiği blister «bakır, elektrik sanayiine gerekli saflıkta olmaması ve memleketimizde elektrik sanayinin o yıllarda kurulmamış olmaması sonucu, çoğunlukla ihraç edilip, az bir kısmı askerî maksatlar ve kap kaçak imalâtında kullanılmış­ tır.