Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 19 - No 3 (September 1980)
Pipeline Taşımacılığı ve Dünya Madenciliğindeki Önemi
DOI 5-25 Doç. Dr. İsmet Uzkut, Ömür Özbeyinli

GİRİŞ ve AMAÇ

Bilindiği gibi, bir hammadde türü­ nün fiyatlandınlması, öncelikle o hammadde türünün piyasasındaki arz ve talep dengesine göre ve ilgili hammadde türünün üretim maliyetinden hemen hemen bağımsız bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu nedenle, hammadde Üreticileri maliyetlerini minimum düzeye indirerek kâr ve fiyat dalgalanmalarından müm kün olduğu kadar az etkilenme olanaklarını artırma çabası içindedirler. Bu çabalar, maliyet Öğelerinde en ileri teknik ve teknolojinin uygulanması biçiminde ortaya çıkmaktadır, öte yandan bir hammadde türünün üretimindeki en önemli maliyet öğeleri madensel üretim, zenginleştirme, izabe ve rafinasyon ile taşımadır. Madensel üretim, zenginleştirme izabe ve rafinasyondaki güncel maliyet artışlarım (artan işçi ücretleri, yükselen enerji maliyetleri vs.) daha yeni ve ileri teknik ve teknoloji uygulayarak bir ölçü­ de de olsa şimdiye kadar karşılamak mümkün olabilmiştir. Ancak bu geliş­ melerin, özellikle 1973 yılından sonra hızı doruk noktasına ulaşan maliyet artışlarını giderme gücü yok denecek kadar az bir düzeye inmiştir. Bu durum, üreticilerin dikkat ve çabasının diğer önemli bir maliyet öğesi olan taşıma iş­ leminde kümelenmesine yol açmıştır.

Finite Element Yönteminin Kaya Mekaniği Dalındaki Problemlerin Çözümünde Kullanılışı
DOI 26-34 Dr. Halil Köse

ÖZET

Esneklik (elastosite) teorilerine dayanan problemlerin çözümünde kullanılan modern ve basit bir hesap yöntemi olan Finite Element yönteminin temel esasları bu yazıda kısaca izah edilerek, kayamekaniği sahasında son yıllarda basan ile uygulanmakta olduğu örnekler verilerek gösterilmeye çalışılmıştır.

ABSTRACT

This paper briefly deals with the basic principles of the finite element method which is simply based on the theories of elasticity and is being used successfully for the solution of the problems in the field of rock mechanics, in recent years. Apractlcal and simple use of this method has been shown with a few examples.

Hidrolik Kazıyla Mekanik Kazının Birlikte Uygulanması
DOI 35-40 Mustafa Sunu

ÖZET

Hidrolik kazıyla mekanik kazının birlikte uygulanması esas olarak galeri açma makinalan ve sabanlarla yapılmaktadır. Kazı işlemi galeri açma makinalan ve sabanlarda bazı değişikliklerle, bugün için sadece laboratuvarlarda ve arazi çalışmalanna pilot olarak yapılmaktadır. Bu yazıda hidrolik - mekanik kazının Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Batı Almanya‘daki uygulamalanndan söz edilecektir.

ABSTRACT

The mechanical excavation associated with hydraulic cutting is principally used on tunnel boring machines and coal ploughs. However this is a new technique which is only used on pilot scales. In this paper the use of hydraulic and mechanical cutting in U.S.A., South Africa and West Germany is discussed.