Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 19 - No 4 (December 1980)
Salihli - Sart Plaserlerinde Ağır Mineral Dağılımı ve Değerlendirilmesi
DOI 5-25 Doç. Dr. İsmet Uzkut, Orhan Semerkan

ÖZET

Belli bir oranda M.ö. 6. yy daki Lidya Kralı Krezüs‘ün meşhur hazinelerinin temelini oluşturmuş Salihli Şart plaserlerinde son yıllarda yapılan araştırmalar altın dağılımının düzensiz olduğunu ve mevcut tenörlerin ekonomik bir değerlendirme için yeterli almadığını ortaya koymuştur. Bu çalışmada adı geçen plaserlerdeki ağır mineraller ve bunların kütle içindeki dağılımları belirlenmeye çalışılmıştır. Güdülen ana anaaç düşük tenörde olduğu bilinen altının değerlendirilmesini ağır mineral yan ürünleri ile ekonomiklik kapsamı içine sokabilmek olmuştur. Daha önce yapılan araştırmalar altının 1 mm nin altındaki fraksiyonda serbest halde bulunduğunu, bu tane iriliğinin üstündeki fraksiyonlardaM altının elde edilimi için pahalı kırma - öğütme iş­ lemlerine gerek bulunduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmada da plaser kü­ mesinin X mm nin altındaki bölümü temel kabul edilmiş ve bu kütle içindeki ağır mineral ve altın dağılımı incelenmiştir.

Yeni Avusturya Yöntemi ile Tünel Açımında Tahkimat Sisteminin Boyutlandırma Esasları
DOI 26-37 Prof. Dr. L.V. Rabcewıcz, Y. Müh. J. Golser, Çeviri : Meran Pakel

GİRİŞ

Son on sene içinde Avusturya ve diğer yö­ relerde kazanılan tünel açma deneyimi özellikle çürük taş ve zeminlerde «Yeni Avusturya Yönteminin» diğer yöntemlere oranla yararlı olduğunu kanıtlamıştır.

Sclumberger Görünür Özdirenç Eğrilerinin Dipol Eğrilerine Dönüştürülmesi ve iki Nokta Elektrod - Schlumberger, iki nokta Elektrod - Dipol Dönüşümleri için «Sinc Yanıt Fonksiyonu
DOI 38-39 Ahmet Tuğrul BAŞOKUR

ÖZET

Bir elektrod diziliminde verilen görü­ nür özdirenç değerlerinden, diğer bir elektrod dizilimindeki görünür özdirenç değerlerinin hesaplanabiimesi yorumun güçlendirilmesi ve diğer elektrod dizilimleri için hazırlanmış abaklarm kullanılabilmesi açısnıdan büyük yararlar sağlar. Bu çalışma içersinde, düşey elektrik sondajı Schlumberger görünür özdirenç eğrilerinden dipol, iki nokta elektrod gö­ rünür özdirenç eğrilerinden Schlumberger ve dipol eğrilerinin eldesi söz konusu edilecektir. Elektrod dizilimleri arasındaki bu geçişleri sağlamak için en etkin yollardan birisi lineer süzgeç teoremidir. Sin© yanıtı saptamak için, teorik giriş ve çıkış fonksiyonlarının sayısal Fourier dönü­ şümlerinin oranlarının, sayısal ters Fourier dönüşümü şeklindeki geleneksel yol yerine, sine yanıtı bir fonksiyon olarak saptamaya çalıştık ve bu fonksiyonu ‘sine yanıt fonksiyonu‘ olarak adlandırdık. Bu belirleme bilgisayar kullanımını ve süzgecin yapımı için ayrıntılı teorik bilgi gereğini ortadan kaldırır. Böylece istenen duyarlılık çerçevesinde hesap makinasıyla yeni süzgeçler türetilebilir

ABSTRACT

The technique of linear digital filtering is used for the transformation of dipole to Schlumberger vertical electrical sounding curves and the vice versa. The usual way to obtain the values of filter coefficients is to take the discrete Fourier transform of input-output function and to compute filter characteristic by dividing the spectrum of the output function to the input function. The filter spectrum is determined by multiplication of the filter characteristic with the spectrum of sine function. The discrete inverse Fourier transform of the filter spectrum yields sine response. In this paper, sine response is determined as a function called ‘sine response function‘, instead of usual discrete Fourier transform. Sine response functions for transforming Schlumberger to dipole, two - electrode to Schlumberger and twoelectrode to dipole are given.  

Düşey Elektrik Sondajı Wenner Görünür Özdirenç Eğrilerinin İki Nokta Elektrod, Schlumberger, Dipor Eğrilerine ve Bu Elektrod Dizilimindeki Eğrilerin Wenner Görünür Özdirenç Eğrilerine Dönüştürülmesi
DOI 50-57 Ahmet Tuğrul BAŞOKUR

ÖZET

Daha Önceki çalışmamızda Başokur (1980) düşey elektrik sondajı Schlumberger gö­ rünür özdirenç eğrilerinden dipol, iki nokta elektrod görünür özdirenç eğrilerinden Schlumberger ve dipol eğrilerinin lineer süzgeç yardımıyla elde edilmesi için sine yanıt, elementer fonksiyonlar cinsinden tanımlanmıştı. Yukarıda anılan elektrod dizilimleri arasında geçişi sağlayan süzgeç spektrumlan da belirlendiğinden, ters yönde dönüşümü sağlayan süzgeç spektrumlan ve spektrumlann ters Fourier dönüşümüyle sine yanıt saptanabilir. Bu yazı içerisinde ise, düşey elektrik sondajı "Wenner görünür özdirenç eğrilerinden, iki nokta elektrod, Schlumberger, dipol eğrilerini ve bu elektrod dizilimlerindeki eğrilerden, "Wenner eğrilerini saptayan süzgeçlerin spektrumlan fonksiyon olarak belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaç için, Wenner İle Schlumberger ve Wenner ile dipol görünür Özdirençleri arasında birer bağıntı türetilmiştir. Böylece, daha önceki çalışmamızla birlikte, iki nokta elektrod, Wenner, Schlumberger ve dipol elektrod dizilimlerinin herhangibirine ait görünür özdirenç eğ­ risini, diğer bir dizilimde elde etmeye yarayan süzgeç spektrumlan tümüyle tanımlanmış olur. Bu dört elektrod diziliminin dışındaki elektrod dizilimleri için, burada verilen bağıntılardan yeni süzgeç spektrumlan bulunabilir. Ayrıca, elektrod dizilimlerinin herhangi biri için görünür özdirenci, dönüşük Özdirence (resistivity transform) çeviren süzgeç spektrumu belli ise diğer elektrod dizilimleri için dönüşük özdirenci veren süzgeç spektrumlan ve giriş - çıkış fonksiyonları arasındaki yatay kaymalar yazıda verilen bağıntılar kullanılarak kolayca saptanabilir.

ABSTRACT

In my earlier work Başokur (1980), I have defined the filter spectra by means of function for transforming the apparent resistivity in one configuration ‘into that in another configuration between the two-electrode, Schlumberger and dipole electrode configurations. * Also given are sine response functions for converting the Schlumberger apparent resistivity curves to dipole apparent resistivity curves, from the two - point elecrode apparent resistivity to the Schlumberger and the two - point to the dipole. ‘ In this paper, I obtained the filter spectra as a function for converting the Wenner apparent resistivity to the other elecrode configurations (the two - point, the Schlumberger and the dipole) and vice versa. For this purpose, suitable relatioships between the Wenner and Schlumberger configurations and between the Wenner and dipole configurations are found. In connection with my previous article, I defined the filter spectra for converting the apparent resistivity in one configuration ‘into that in another configuration between the two - point electrode, Wenner, Schlumberger and dipole configurations. For the electrode configurations other than these four configurations the new filter spectra may be obtained starting from the given relationships. There is no need to use discrete Fourier transforms of the input and the output functions in order to evaluate the filter spectrum for this kind of filter. In addition to these, if the filter spectrum for converting the apparent resistivity to the resistivity transform for one configurations is determined, then filter spectrum for transforming the apparent resistivity to the resistivity transform in any electrode configuration and the horizontal shift between the input and output samples can be calculated using these results with no other additional effort.