Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 2 - No 5 (November 1961)
Maden İşlerinde risk ve gelir haddi
DOI 287-289 Ö. H. Barutoğlu

 Yurdumuzda yerli sermaye nedense "Maden İşi" nden kaçınır. Bugün bir kaç maden işletmesine bakıp özel teşebbüsün büyük yatırımlara girişerek maden işlettiği kanısı­ na varmamalıdır. Konu önemine uygun dikkatle incelendiğinde Özel Teşebbüs elindeki madenlerin, gelir sağlandıkça, azar azar yatırılan sermaye ile gelişmiş oldukları görü­ lür. Bizde özel teşebbüsün yürüttüğü maden işletmelerinden hiç biri önceden bir mütehassısa yaptırılan bir etüd sonunda - işin çapı belirtilerek - maden yatağının değerine uygun sermaye yatırımı ile düzenlenip kurulmamıştır. Kaldı ki memleketimizde bu gibi işlere girişenler çoğunlukla, az para ile büyük kazanç sağlama hırsında olan, ufak ya da orta çapta sermaye sahipleridir; bunlar konuyu incelemeden, ne kaybettiklerini düşünmeden işe başlarlar. Son zamanlarda bir iki yerli Bankamızın maden işine yatırdığı paradan umduğu geliri sağlayamaması, hatta yatırdığı ana sermayeyi kurtaramaması "Maden Kredisi" ni büsbütün dondurmuş­ tur.

Ortadoğu Petrol Sahaları ile Güneydoğu Anadolu Arasında Jeolojik Mukayese
DOI 290-304 E. İlhan

Güneydoğu Anadolu, Kuzeydoğu İrak, Güney ve Güneybatı İran dağ silsileleri ile çölle kaplı olan Arap yükselimi, yani Alp orojen sahası ile Arabistan - Afrika kratojen sahası arasında, geniş ve uzun bîr çukurluk sahası uzanmaktadır. Fırat-Dicle Ovası, Basra Körfezi ve Umman Körfezini İçine alan bu depresyon, dünyanın en Önemli petrol sahalarından biridir. Güneydoğudan Kuzeybatıya doğru, bu saha içinde Qatar, Bahrein, Kuvaît, Suudî Arabistan, Basra, Güney İran, Nefthane, Kerkük, Gayyare, ve Musul p*etroI havzaları bulunmaktadırlar.   

Türkiye`de Krom Madenciliği
DOI 305-315 Kıraç Ali Beşikoğlu

 Bu derlemede, Türkiye Krom Madenciliğinin tarihçesi, bugünkü hali ve gelecekteki gelişme imkânları inceleimiştir. Bu etüdden elde edilen neticelere göre önümüzdeki senelerde neler yapılması gerektiği hususu da objektif kıstaslara dayanılarak belirtilmiş ve bu konuda memlekete sağlanacak faidelerin tesbitine çalışılmıştır

Radyo Aktif İzotoplar ve Madencilikte Kullanılmaları
DOI 316-323 H. Erkan

 Radyoaktif şuaların, tatbikatı ve bunlardan istifade hemen her sahada gün geçtikçe ehemmiyetini arttırmakta ve hissettirmektedir. Bu yazıda radyoaktivitenin maden ve daha ziyade kömür ocakları için ne gibi imkânlar gösterdiği, bunların bu sahadaki tatbikatına ait istihfamı cevaplandırabilmek için bir arada derlenmiştir.

Açık İşletme
DOI 324-345 S. V. Aytaman

 Bu bahiste,- sadece yükleme makinaları mütalâa edilmiştir. Bahis konusu yükleme makinaları steril veya cevher yüklemesinde kullanılan makinalardır. Her iki cins maddede çalışan makinalar kepçeli ekskavatör olduğundan ayrıca bir tefrika lüzum görülmemiştir. Hem yükleyen hem de nakleden makinalar bu gruptan ayrı olarak (Ç) bölümünde tetkik edilecektir.