Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 2 - No 6 (February 1962)
Ankara - Çayırlı Manganez Yatağı
DOI 349-356 Ö. H. Barutoğlu

 Giriş : İşin İç yüzü araştırılırsa yurdumuz Dünya maden iktisadiyatında rol oynayabilecek çapta maden yataklarını ^arında toplama bakımından Yoksun‘dur denilebilir. Bugün iǑn elimizdeki bilgilere dayanarak bunun sadece iki İstisnası bulunduğunu söyleyebiliriz.

Ateşe Mukavim Malzeme ve Sanayide Kullanma Yerleri Çimento Endüstrisi
DOI 357-360 A. Kösematoğlu

 Portland Çimento Sanayiinde ateşe mukavim malzemenin kullamllığı başlıca yerler, döner fırın, fırın ağız ve başlıkları, klinker soğutucuları, toz kamaraları, kazanlar ve baca ile kurutuculardır. Bunların içersinde en mühim tesis de hiç şüphesizki döner fı­ rındır. Bu gün memleketimizde çimento hem kuru usul ve hem de yaş usul ile imâl edilmektedir. Bu iki sistemde de kullanılan dö* ner fırınlar aynı olup, yaş sistemde döner fırın, çamurun fırın içerisindeki geçişi esnasında kurutmayı temin için 30-60 metre kadar daha uzundur. Her iki sistemdeki döner fırınlar aynı mıntıkalara bölünebilirler. Yalnız yaş sistemde bir kurutma veya zincir mıntıkası fazladan bulunmaktadır. Takriben % 30-45 nisbetinde su ihtiva eden çamur halindeki şarj bu mıntikadan geçip biİumum harici suyunu kaybettikten sonra, malzemenin akım şeması ve vukubulan reaksiyonlar her iki sistemde de aynıdır

Sevk ve İdarede Davranış
DOI 361-364 F. Karayazıcı

 Sevk ve İdarenin, teşekkül içindeki şahısların davranış psikolojisinin tahlili olarak ele alınması son yıllar zarfında büyük gelişmeler kaydetmiştir. Yazımızda Sevk ve idare bu yönden tetkik edilecektir. Şahıslar tarafından kurulmuş teşekküllerin muayyen gayeleri vardır. Bu gayeler politik, sosyal veya ekonomik mevzular gibi çok şümullü veya bir jimlâstik klübü‘nün gayeleri gibi az şümullü olabilir. Şahıslar Sevk ve îdare ederek, bir başka deyimle karar vererek, ve veya bunları icra ederek te­ şekkülün gayelerini tahakkuk ettirmeye çalışırlar. Sevk ve İdarede "karar vermenin" nerede bittiği ve "icranın" nerede başladığı­ nı tayin etmek imkânsızdır. Alman her karara, daha şümullü karar veya gayelerin icra vasıtalarından biri diyebileceğimiz gibi, her kararın "icrası" da müteakip ve müteaddit kararların alınmasını icap ettirebilir. Te­ şekkülün ana gayesi dahi, kendisinden daha şümullü gayelerin vasıtalarından biridir. Bu sebepten, muayyen bir gayeyi tahakkuk ettirmek üzere sevk-ve-idare edenler, daha şümullü gayeleri tahakkuk ettirmeyi hedef tutanlar tarafından sevk-ve idare edilirler. Meselâ, bir hükümetin iktisadî siyaseti (gayeleri) bir kaç Bakanlığın ana gayelerini (vazifelerini) teşkil edebilir. Aynı şekilde, büyük bir şirketin ana mevzuları (gayeleri) muhtelif şubelerin veya kademelerin vazifelerini teşkil eder.

Jeofizik Ölçme ve Sonrası Tashihleri
DOI 365-367 Ö. Altay

 Tarif: Madencilik anlamında jeofizik, jeolojik problemlerin halli için, katı arz kü­ resi fiziğinin incelenmesidir. En geniş anlamda: Yer elektrizitesi, jeomagmatizma, sismoloji, yer çekimi, jeodezi, hidroloji, otmesfer ve atmosfer üstü etüdleri, glasiyeoloji, oseonografi, aerografi, volkonoloji, jeotermi ve radyoaktivite, jeofiziğin konularını teşkil eder. Jeofizik problemlerin jeofizikle hallinde güdülen yol, yer altında çeşitli kütlelerin arasında fiziki özellikler bakımından ölçü­ lebilir farkların bulunmasından istifade ile olmaktadır.

Alüminyum ve Türkiyede Bu Sanayiin Kurulması
DOI 368-374 T. Ataman

 Varlığı bir milyon tonun üzerinde tahmin edilen bauxite yatakları Türkiyede şu şekilde tevezzü etmiş bulunmaktadır.

Bazı Türk Kömürlerinin Evsafı ve Bu Kömürlerde Yapılmış Olan Teknolojik Tecrübelere Dair Malumat
DOI 375-382 F. Bayrı

 Rezervleri ve İşletme imkânları bakımından ehemmiyetli olan Zonguldak, Değirmisaz, Tunçbilek, Soma, Seyitömer ve Ağaçlı, Bolu, Çan, Dodurga kömürlerinin kimyevî hassaları ile değerlendirilmeleri hususunda yapılmış olan briketleştirme, koklaştırma ve gazlandırma tecrübeleri ve alınan neticeler hakkında malûmat.

Türkiyenin Yakacak Odun Problemini Halletmek İçin Teklifler
DOI 383-387 Dr. J.A.V. Monray

 Bay Hasan Asmaz (Orman Genel Müdürlüğü İstatistik Şubesi Müdürü - Ankara) tarafından sunulan, Türkiyede yakacak odun problemi hakkındaki ikaz vesikası aşağıdaki hususları açıkça belirtmektedir: Resmi ve gayriresmi kaynaklardan anla­ şıldığına nazaran bugünkü yakacak odun istihlâki yılda 23 milyon m 3 ‘ü geçmekte olup bu miktar, nüfus artışı dolayısıyla 1970‘de 30 milyon m 3 ten fazla olacaktır.

Madencilikte Nezaretçi Yetiştirilmesi
DOI 388-391 K. Erdem

 Mühendis kademesi altında ve büyük bir kitleyi kapsamakta olan bu elemanlar (Nezaretciler) genellikle yukarı kademelerde alman kararları uygulamak ve aşağı intikal ettirmek üzere organize ve koordine edici bir fonksiyon görürler. İşlerin rasyonal ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağ­ larlar.

Yeni Kaledonyada Madencilik
DOI 392-394 K. A. Beşikoğlu

 Yeni Kaledonya, pasifik okyanosunda küçük bir adadır. Nüfusu 66000 ve mesahası 18000 km2 den ibarettir. Yeraltı servetleri bakımından zengindir. Aşağıda, bu Fransız kolonisindeki madencilik faaliyetleri hakkında bilgi verilmiştir.