Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 20 - No 1 (March 1981)
Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi`nde Linyit Üretim Faliyetleri - Lignite Productions İn Eli
DOI 5-21 Sebahattin Gazanfer

ÖZET

Ülkemizin içinde bulunduğu enerji darbo­ ğazının giderilmesi açısından Ege Bölgesi sınırları içerisinde bulunan rezervlerin ülke yararına değerlendirilmesi amacıyla Ağustos 1978 de Türkiye Kömür İstetmeleri Genel Müdürlüğü‘ne bağlı olarak kurulan Ege Linyitleri İsletmesi‘nîn iş hacmi, özellikle 2172 sayılı yasa ile devletleştirilen sahalarla birlikte önemli ölçüde artmış bulunmaktadır. Halen Müesseseye bağlı olarak Soma, Yatağan ve Aydın olmak üzere üç üretim bölgesi bulunmaktadır. Bu bötgeterden Soma ve Yatağan‘daki üretim faaliyetleri daha çok kurulmakta olan termik santral [arın beslenmesine yöneliktir. Soma Bölgesi‘nde 2172 sayılı yasa ile devralınan şanolarla rezerv 350 milyon ton‘a ulaşmıştır. Halen 2.000.000 ton/yıl civarında olan tüvenan üretimin Bölgede kurulmakta olan termik santrallarının, kurulması öngörülen gübre fabrikası ile halk yakıtı ve diğer sınai kuruluşların kömür gereksi nimi hesaplandığında yıllık üretimin en az 6.000.000 ton olmasının gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu düzeydeki kömür üretiminin kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilmesi İçin şimdiden yoğun bir çalışma içine girilmesinin gerektiği anlaşılmıştır. Yatağan Bölgesi‘ndeki rezervin kesin miktarı henüz hesaplanmamış olmakla birlikte 400.000.000 ton civarında olduğu tahmin edilmektedir. Kuşkusuz bu rezervin tamamı üretilebilir nitelikte değildir. Yatağan‘da ve Milas yakınındaki Yeniköy‘de kurulmakta olan termik santraitaria diğer sınat kuruluşların ve halk yakıtı olarak piyasanın gereksinimi olan yıllık toplamının 8.5 milyon ton‘a ulaşmasının gerektiği saptanmıştır. Halen 500.000 ton civarında olan Bölge üretiminin 8.5 milyon ton‘luk düzeye çıkar H ması plânlama, yatırım ve üretim faaliyetlerinin sonderece uyumlu bir biçimde yürütümünü zorunlu kılmaktadır. Aydın Bölgesi, Şahinali ve Söke Bölümlerinin toplam rezervi 16 milyon ton civarındadır. Ancak söz konusu rezervin önemli bir bölümü yeraltı yöntemleriyle üretimi gerektirmekte, dolayısıyla yalnız halk yakıtı ve sınai kuruluşların gereksinimini karşılama amacıyla yıllık üretimin 300-000 ton civarında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Yazıda Ege Linyitleri İşletmesi Mü es şasesi" ne bağlı bölgelerdeki linyit üretim faaliyetleri açıklanmaktadır.

Sodyum Oleat`ın Kuvarsın Çok İnce Öğütülmesi Üzerindeki Etkileri - The Effects Of Sodium Oleate Upon Ultra - Fine Grinding Of Quartz
DOI 23-35 Dr. Muammer Öner

ÖZET

Yüzey aktif maddelerin öğütmeye etkileri konusundaki yayınlardan yararlanılarak, ilgili kuramsal bilgiler derlenmiştir. Ayrıca Sodyum Oleat‘ın kuvarsın biiyalı ve titre­ şimli değirmenlerde ince öğütülmesi üzerindeki etkileri deneysel olarak çalışılmış­ tır. Çalışmada dikkatler. Sodyum Oleat kullanılması koşullarında öğütme İnceliğinin değişimi ve birim öğütmede harcanan enerji konularına yöneltilmiştir. Farklı zamanlarda öğütülen örneklerin Coulter Counter yöntemi ile tane boyu dağılımları ve Quantasorb ile B.E.T. yüzesoğurum özgül yüzey alanları saptanmış, bunların net enerji girdisi değerleri ile ilişkileri belirlenmiştir. Sodyum Oleat eklemesinin, hem öğütme enerjisi hem de öğütme inceliği açısından yararlı etkileri ortaya konmuş­ tur.

ABSTRACT

The literature on the effects of surfactants upon grinding was reviewed. Experimental work was done to investigate the effects of Sodium Oleate on ultra - fine dry grinding of quartz in laboratory bafl and vibratory mills. Particular attention was directed towards the extra fineness achieved and the energy saved upon the use of the additive. Determinations of particle nize distribution and B.E.T, specific sur face area on characteristic samples taken after predetermined grinding times were made by using Coulter Conter and Quantasorb equipment respectively. The accumulated data, in conjuction with the net energy inputs to the mill, showed a positive effect of Sodium Oleate both in particle fineness and energy consumption respects.

Kısa Ayak Madenciliği - Short - Wall Mining
DOI 37-44 Adnan Konuk, Sina Yazıcı

GİRİŞ

Endüstriyel gelişime bağlı olarak enerji talebinin hızlı artısını karşılayabilmek amacı İle dünya genelinde bilimsel ve teknolojik araştırmalara son yıllarda hız verilmiştir. Özellikle 1973 petrol kriziyle birlikte birçok ülke enerji gereksinmeleri petrol dışı kaynaklardan elde etme yolunu benimsemiş­ tir. Bu amaçla kömür, su, doğal gaz, nükleer ve güneş enerjileri alanında yapılan araştırmaların sonucu, bu kaynakların içersinde en kullanışlı olanın kömür ve nükleer enerji olduğu görülmüştür. Ancak nükleer enerji üretiminin ilk yatırım maliyetinin oldukça fazla oluşu ve bir cok sakıncalarının gfderilmemiş olması kömürün enerji üretimindeki önemini artırmıştır.

Madencilik Yöntemleri İle Ham Petrol Üretiminin Teknik ve Ekonomik Yapılabilir İncelenmesi Oil Mining a Technical and Economic Feasibility Study of Oil Production by Mining Methods
DOI 45-51 Prof. Dr. Tacettin ATAMAN

ÖZET

Dünyada ve bu arada A.B.D.‘de yakın bir gelecekte bir enerji, darlığı başlıyacaktır. Bu dar boağzı karşılayacak bir sürü önlemler İleri sürülmüştür. Her ne kadar A. B.D.‘de ve dünyanın diğer petrol üreten ülkelerinde, bulunmuş ya da bulunabilecek çok büyük petrol rezervleri var ise de, bu yatakların ancak çok az bir kısmı yer yü­ zünden acılan sondai kuyularından üretilebilmektedir. Petrolün geriye kalan kısmı ise yer yüzüne çıkanlamamaktadır. İş­ te bu çıkarılamayan petrol kısmını Madencilik yöntemleri ile çıkaran düşünceyi gü­ nümüzün en önemli konularından birisidir. Madencilik yöntemleri ile petrol üretimi birçok ülkelerde asırlarca önce başlamış­ tır. 1930‘larda Avrupa‘da bu yönden başarılı olmuş ve bu konu Bureaof MInes‘in 351 sayılı bülteninde İncelenmiş ve yayımlanmıştır. Bu incelemeye göre uygun koşullarda, bazı petrol yataklarından, arta kalmış petrolün bir kısmı ekonomik olarak üretilebilir. Bu, yazının amacı da 1930‘i ardan bu yana gelişmiş olan teknoloji ve değiş­ miş olan ekonomik koşullar altında, madencilik yöntemi ile petrol üretiminin kârlı olup olmadığının araştırılmasıdır. Önce, var olan petrol yataklarından madencilik yöntemine uygun olanlarının tesbiti yapılmıştır. Ondan sonra, uygun görü­ len bu petrol bölgelerinde, en uygun olacağı düşünülen madencilik yöntemleri saptanmıştır. Bunun üzerine, her petrol yatağı (uygun görülen) için, düşünülen madencilik yöntemine göre bir ocak planı hazırlanmış ve bu projeye göre de bu işletmenin yapılabilirlik etüdü hazırlanmıştır. Bu incelemeyi Golder Associates teknik kurulu yapmıştır. Bu kurulu oluşturan elemanlar klasik madencilerdir. Proje, normal madencilik standard la rina göre hazırlanmıştır. Dışarıdan bazı petrol jeologlarının ve mühendislerin yardımlarıda sağlanmıştır.