Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 21 - No 1 (March 1982)
Yeraltı Maden İşletmelerinde Kazı Yöntemlerinin Seçimi - The Selection Of Stoping Method İn Under Ground Mining
DOI 5-19 Dr. Ahmet Demirci

ÖZET

Kazı yöntemlerinin seçimi, yeraltı maden işletmeciliğinin önde gelen bir sorunudur. Bu yazıda söz konusu sorunun çözümü için "kâr-verim-değeri" yöntemi önerilmekte ve genel prensipleriyle anlatılmaktadır. Adı geçen yöntem, en uygun kazı yönteminin seçilmesi bakımından optimal-rasyonel kararların verilmesinde yardımcı olabilir. 

ABSTRACT

The selection öf stoping methods is an important question in underground mining. This essay deals with the general principles of the method "Profit-Benefit-AnaJysis" and proposes this method to the solution of the problem mentioned above. The profit-benefit-analysis can help to make optimum-rational decisions on selection of stoping methods.

Bantlı Konveyör Nakliyat Sistemlerinin Ekonomik ve Teknik Olarak Karşılaştırılması - The Economical And Technical Comparision Of The Belt Conveyor Transportation Systems
DOI 20-27 Adnan Konuk

 ÖZET_

Yeraltı ve açık işletme madenciliğinde cevher, kömür ve pasaj nakli giderleri, toplam işletme dönemi giderlerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu nedenle, seçııeceK olan sistem verimli, ucuz, güvenilebilir ve işletme (işçilik, enerji ve bakım-onarım) giderleri düşük olmalıdır. Uzun mesafelere büyük kapasitelerle kesiksiz olarak malzeme nakledebilen bantlı konveyör nakliyat sistemlerinin, bu özellikleri taşıdığı saptanmıştır. Bu yazıda, ana nakliye hatlarında kullanılan klâsik bantlı, çelik kord bandlı ve halatlı bantlı konveyörler kısaca tanıtılmakta; ilk yatırım, malzeme tüketimi ve bakım-onarım, işçilik enerji giderleri gibi ekonomik karşılaştırmalarla birlikte ekleme, gürültü ve toz. oluşumu, bantların tekneleşebilme yetenekleri ve uzama oranları gibi teknik faktörler analiz edilerek karşılaştırılmaktadır.

ABSTRACT :

The transportation costs of ore, coal and waste, both in underground and open pit mining, takes an important part of operating costs. Therefore, the transportation system that is going to be selected should have a low operating cost (i.e. cost of labour, energy and maintenance), as well as efficiency and reliability. It had been proven that, the belt conveyors, which can have big capacities and able to transport material continuously to long distances, have these features. In this article, the conventional belt, steel cort belt and rope belt conveyors are briefly described; some technical and economical features of them, such as. initial investment costs operating costs, labor requirements, abilities to extend, noise and dust production, are anal i zed and compared.

Schlumberger Derin Elektrik Özdirenç Değerlendirmelerinde Tagg-Ebert Yaklaşımı - Tagg-Ebert Algorithm In Interpretations Of The Schlumberger Depth Soundıngs
DOI 28-36 Ahmet Ercan

ÖZET

Tagg-Ebert yaklaşımı iki katmanlı ortamlar için Tagg‘ın geliştirmiş olduğu yönetimin çok katmanlı ortamlara uygulanışıdır. Uygulamanın her adımında üstte değerlendirilen katmanlar. Ebert bağıntıları uyarınca birlikte yuğrularajc, elektrik akımına karşı aynı tepkiyi veren tek, eşdeğer katmana dönüştürülür. Böylelikle, çok katmanlı her ortam ardışık Ebert ve Tagg ilkelerinin kullanımı ile iki katman kavramı uyarınca değerlendirilebilir. Katma kalınlıklar tarttıkça eğri kanatları üzerindeki çekme-itme etkisi azalacağından, sonuç duyarlığı artar.

ABSTRACT

The Tagg-Ebert algorithm is an application of the empirical technique, developed by Tagg (1932), to the solution of the layered earth problems. At each steps of the process, interpreted layers, are mixed ‘into single equivalent layer in accordance with the Ebert . relationship developed for the three-layered case. In this sense, a multi-layered strata may be interpreted by sequential use of the Tagg and Ebert methods. Resolution is as same as the one obtained by the partial curve matching and the algorithm applicable to high speed computers.