Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 21 - No 2 (September 1982)
Tektonik Gerilmelerin Maden İşletme Planlanmasındaki Önemi ve Yeri - The Importance Of Tectonics Tensions İn Mine Planning
DOI 5-13 Dr. Halil Köse

ÖZET

Bu yazıda, teknonik kuvvetlerin etkisi altında kıvrıldıktan sonra örtü tabakası ile kaplanmış bir kayaçtaki gerilme durumu ile Graben, Horst ve Staffel (basamaklı kırıklar) kayaç bloklarında (solle) oluşan gerilme durumu düşey kesitler Özerinde hesaplanmıştır. Yatay kesitler üzerinde ise paralel, trapez ve kama seklindeki kayaç blokları incelenmiştir. Hesaplamalar, kayaçların elastik özelliklere sahip olduğu varsayılarak, sonlu elemanlar yöntemi yardımı ile yapılmıştır. Bu araştırma tektonik gerilmeler açısından madencilikte yapılan planlamalarda nelere dikkat edilmesi gerektiğinin saptanması amacı ile yapılmıştır.

ABSTRACT

The author in his article states what should be taken ‘into consideration in view of rock mechanics, for the examination of the tension development by the use of Finite Elements Method in the design of mining operations. It is assumed that rocks possess elastic properties. The examinations of tension developments are made for the rocks downthrown after folding under the effect of tectonic forces on vertical cross sections and for the paralel, trapezoidal and wedge type blocks on horizental cross sections blocks.

Değişik Birimlerde Havayolu Direnci ve Sürtünme Katsayıları - Airway Resistance And Coefficient Of Friction For Different Unit Sysyems
DOI 15-26 Dr. Tevfik Güyagüler

 ÖZET.

Havalandırma problemlerinin çözümünde değişik sistem ve birimler kullanılmaktadır. Özellikle hava miktarı, basınç düşmesi, galeri direnci ve buna bağlı olarak sürtünme katsayılarının değişik sistem ve birimlerde kullanılması bazı karışıklıklara ve sonuç olarak bazı hatalara neden olmaktadır. Bu yazıda, havalandırma hesaplamalarında kullanılan değişik sistem ve birimlere bağlı olarak sürtünme katsayılarının değerleri irdelenmiş ve değişik birimlerin nasıl kullanılacağı örnek problemlerle açıklanmıştır. Ayrıca konuya ilişkin olarak kullanılmakta olan birimler ile çevirme katsayıları yazıya ek olarak verilmiştir.

ABSTRACT.

İn the solution of mine ventilation problems, the calculations can be carried out by using different unit systems. Using of the different unit systems and the related coefficients of friction in solving problem is main source of error. The units of airflow, pressure drop and resistance (also coefficient of friction) have different units for different systems. In the selection of coefficient of friction which fits the conditions, one should be careful. It is always possible to use the coefficient of friction which does not prepared for, that unit system. In this paper together with the different unit systems used in mine‘ ventilation, the coefficient of friction Values used indifferent systems are investigated and their usage are illustrated with sample problems.

In the last part, the units used in mine ventilation are listed and their conversion factors

are given.

Geçici Elektromanyetik Yöntem - Pulse Electromagnetic Method
DOI 27-43 Bülent Tezkan

ÖZET

Bayemormanlarında (Güneydoğu Almanya) daha Önceden helikopter elektromanyetiği, ile saptanan anomaliler*üzerinde GEM (Geçici Elektromanyetik) yöntemi uygulanmıştır. Grafit yataklarını belirlemek İçin yapılan bu ölçmelerin temel amacı, helikopter ile saptanan anomalileri yerden de bulmak ve bölgeye diğer jeofizik yöntemleri uygulayarak bulunan derinlikleri karşılaştırmaktır. GEM yönteminin üstün yanı yalntz iletkenden kaynaklanan alanı ölçmesi ve yükselti değişiminden etkilenmemesidir. Özellikle grafit ve suffit yataklarının aranmasında GEM çok başarılı bir yöntemdir, peğerlendirmede kullanılan taslak eğrilerin geliştirilmesi ile derinliklerin daha duyarlı olarak bulunabileceği umulmaktadır.

ABSTRACT .

In order to follow up the graph it anomalies which was obtained by an airborne survey, PEM (Pulse Electromagnetic Method) was used in Southeast Germany. In the discussion of the results taken from this survey, it.is showed that PEM is a very succesfull method for the exploration of graphit and sulphide deposits. Better estimation can be done in determining the depth of the ore bodies, if the new type curves are developed.