Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 22 - No 1 (March 1983)
Yükleyiciler ve Madencilikte Kullanımları - Loaders And Their Utilizations In Mining
DOI 9-26 Metin Özdoğan

ÖZET

Yanda, hidrolik kumanda alrtanüarlnln geUflmlna paralat olarak yaJdayteffarlfl evrimitncotenmla vô bu évrira sofiueu kapasitelerinin büyüme»! H* à** madaki «tfttmai». rhtde kullanılışı anlatılmıştır. Ayrıta, lastik tofcerieldl V* paletli yutdoyfclïerto birbirine göre feaHtMeH varflmlştlr. Yükleyicilerin hldrolfc w «atanakèèl halath aftaVat etokawto*. lora «ört donanları tartışılmış ira GÜ Tunçbflek BMgasltodafcl uyptuanauH-dan oraakkw variliaiatlr*

AÉQTftACT

la thtè arttaki tvofutfen of ioadéni aé a rassit sf devatepownt *f ftydrautfa ôorrtr*! systems, «ni their utilization In »urf*ce mining ha» bean studied. On #a otfter fctnfl, proportlet of «rswW and Wheel toaéara also ham be» tfvan. Tha »resent situation «f loader* to oampartaon to hydraulic «Ad Èonvwtttond rope atamla has teen dftaaesed earf application of toader* in QU ttmçbifek turfaca Coal Mines haa been gh/en.

Toz Durumlarının Kitlesel (Gravimetrik) Toz Ölçme Yöntemiyle Belirlenmesi - The Gravimetrical Assessment Of Dust Conditions
DOI 27-33 Dr. Vedat Didari

ÖZET

Kitlesel toz olcma yöntemi genel hatlanyla fanrtthnıatfr. Yontambı üfkemtedekl uygulamalarında ortaya çıkan tartışmalı Amanla» açıklık kazandırabilmek amacıyla yanlı* va eksik rfegerlendfrmsterln kaynağı olan ban önemli &zell&İert anlatılmış va kWe*eï olarak saptanıma toz yogunfukfanrıa dayalı olarak If yari ortamlarının‘ tu dunsnfivfmn naaıl da* ğerlentflrilmesl gerektiği, en gâvenlllr pnömokonyoz arasttnnalaruna aon bulguları çerçevesinde, açıklanmıştır.

ABSTRACT

The gravlmetrical measuremerrt of resplrable dust la generally Introduced. Soma Important aspects of the method which causes discussions to Interprète the dust conditions of the workings in Turkish coal mines are deflnetely determined due the recent findings of most trustabfe pneumoconiosis researches.

Fosfat Cevherlerinin Zenginleştirilmesinde Yeni Gelişmeler - Latest Developments İn The Beneficiation Of Phosphate Ores
DOI 33-42 Prof. Dr. M. Zeki Doğan

ÖZET

Bu yanda dÖn>a fosfat cevheri OrafiiRİM tosa» defllnflaıra, ayrıca entier hazırlamve Jeolojik yönden fosfatların aifuftandmlmastaa calıştlımstır. Sedfananfear kökenli karbonatlı fosfat cevherlerinin fîotaıyon yöntemfvte zeng!nleştJrttmeol aresürmalannda yani gelişmeler ayrtntth olarak gözden geçirilmiş ve özellikle Ülkemizin fosfatlan yanandan Önemi olanlar vurgtıtanmıstır.

ABSTRACT

Phosphate ore production In the world Is discussed bristly In addition to their classification from the points of ore-genesis and mineral processing. Flotation beneficiation of sedimentary phosphate ores with carbonate gangue si reviewed and the emphasis Is put on the latest devebpments with respect to low-grade phosphate ores of Turkey having carbonate gangue.

İlmenitin Rutile Dönüştürülmesi Yöntemleri Methods of Conversion of llmenite `into Rutile
DOI 43-56 Dr. İsmail GİRGİN

ÖZET

Dünyada titan dioksft pigment tüketiminin giderek artmasına karsın doğal rutfl üretiminin azalmast Üreticileri yapay rutil eldesi İçin yani prosesler geliştirmeye zorlamaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalarda başlangıç maddesi olarak hemen her zaman fhnenft kullanılmıştır. Bu derlemenin amacı llmenttln titan diokslda (rutile) dönüştürülmesi yöntemlerini özetlemektir.

ABSTRACT

The Increase In world consumption of titanium dioxide pigment and shortage in natural rutile production have led the producers to find out new processes for making rutile substitutes. In the studies that have been carried out In this field, always limonite has been used as an original material. This paper aims at summarising the methods of converting llmenite ‘into titan dioxide (rutile).