Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 22 - No 2 (June 1983)
Öğütme Enerjisi Kuramları ve Bazı Deneysel Bulguların Bu Kuramlara Uygunluğu - Grinding Energy Laws And Applicability Of These To Some Experimental Findings
DOI 5-18 Muammer Öner, Mehmet Can, Ökkeş Çamdalı

ÖZET

Öğütme enerjisi konusuna ilişkin yazınım derlenerek, en çok uygulama bulmuş Rittinger, Kick, Bond ve Charles enerji yasalarına alt kuramsal bilgiler verilmiştir. Kuvarsın, laboratuvar çaplı bifyalı değirmende ince öğütülmesine İlişkin deneysel bulgular ve endüstriyel çaplı bilyah değirmende fosfat kayasının ince öğütümesine İlişkin sonuçların adt geçen yasalara uygunluğu araştırılmıştır. Değerlendirmeler Charles ve Rittinger yasalarının İnce öğütmeden daha geçerli olduklarını göstermiştir.

ABSTRACT

A survey has been made of the jiterature on energy requirements in comminution and four theories, namely, Rittinger, Kick, Bond and Charles have been reviewed. Applicability of the above mentioned laws to the laboratory findings on quartz grinding in a bail mid, and to grinding of phosphate in an industrial scale ball mill indicated that Charles and Rittinger laws have more validity in fine grinding. 

Katı Yakıtların Tepkime Yeteneğinin Tutuşma Sıcaklığı Yardımıyla Belirlenmesi - Determination Of Reaction Ability Of Solid Fuels By The Aid Of The Lgnition Temperaure
DOI 19-23 maden.org

 Ö Z E T

Dünyadaki sıvı ve gaz yakıt rezervlerinin gittikçe azalması, kömürün gazlaştırılması ve yakılarak enerji üretimi konusuna özel bir önem verilmesini zorunlu kılmıştır. Ülkemizde önemli miktarda petrol ve doğal gaz olmamasına karşın, birçoğu düşük kaliteli de olsa önemli linyit rezervleri vardır. Türkiye‘nin 56 Hine dağılmış halde olan toplam linyit rezervimiz 6,5 milyar ton dolayındadır. Düşük kaliteli linyitlerimizin gazlaştırılarak şehir ısrtımı, endüstrinin gereksinimi olan havagazı etdesl ve termik santrallarda yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülmesi ülkemiz için hayati öneme sahiptir. Bunu sağlamak İçin ülkemiz linyitlerinin çeşitli gazlaştırma olaylarındaki tepkime yeteneklerini araştırmak, bu tepkimeler arasındaki ilişkileri saptamak ve kömürün ya da kok‘un kimyasal yapısının bu tepkimelere etkisini belirlemek gerekir. Bu yazıda bazı yakıtların tutuşma sıcaklıkları belirlenmiş ve katının içerdiği uçucu madde miktarının etkisi tartışılmıştır.

ZUSAMMENFASSUNG

Jnfolge der weJtweiten Verknappung flüssiger und gasförmiger Kohlenwasserstoffe haben die Verbrennung und Vergasung von Kohlen und Koksen besondere Bedeutung. in der Türkeİ befinden sich keine bedeutande Vorkommen and Erdöl und Erdgas, wohl aber gibt es grosse Reserven an Braunkohle von zum Teil minderer Qualiât. Das Gasamvorrat der Türkei an Braunkohle ist ca. 6,5 Milliarden Tonnen. Da die türkischa Braunkohle zum Teil von schlechter Qualltat ist, kommt ihrer Vergasung und Verbrennung für die Stromerzeugung besondere Bedeutung zu. Um die VerwendungsmOglichkeit der türkischen Kohlen beurteilen zu können, solite die Reaktionsfahfgkeit der Koksen bel der Vergasung und das Zusammenghang zwischen der Kohlestruktur und Reaktionsfâhîgkeit untersucht werden. In dieser Arbeit wurden die Zündtemperaturen von festen Brennstoffen ermittelt und der Einfluss von Flüchtigenbestandtelle auf die Reaktivitat diskutlert 

Işık Enerjisi ile Linyitlerin Gazlaştırılması - Lignite Gasification Under Ultraviolet Light
DOI 25-32 Mustafa Tefek

ÖZET

Bu çalışmada, mor ötesi ışık altında su buharının, platinize TIO* (rutll) yüzeyindeki fotokotalltik reaksiyonuna linyitin etkisi incelendi. Oda sıcaklığında yapılan deneylerde, platinize TiOi‘tin su buhannm fotokotalltik reaksiyonu için etkili bir katalizör olduğu saptanmıştır. Fotokotalltik reaksiyon sonucunda elde edilen gaz fazının H* ve CO/ten oluşması, linyitin gazlaştığım göstermiştir. Gaz fazındakl H* ve CO/tin miktarları, zamana bağlı olarak artmıştır. Fotokotalltik reaksiyon sonucu linyitin gazlaşması, güneş enerjisinin doğrudan olarak kimyasal enerjiye dönüştürülmesi açısından önemlidir. Bu yöntem İle, güneş enerjisinden yararlanarak, geniş rezervli linyit yataklarının gaziaştırılması olası görülmektedir.

ABSTRACT

In this work, the effect of lignite on the photocatalytic reaction of the water vapor on the surface of the platinized Ti02 (rutile) has been investigated under the ultra-violet light. Based on the experiments at the room temperature, the platinized TIO2 was found to be an effective catalyzor for the photocatalytic reaction of the water vapor. The gas phase obtained as a result of the photocatalytic reaction consists of H2 and C03 which indicates the gasification of lignits. The quantities of Hi and COa increased depanding on time. The gasification of lignite as a result of photocatalytic reaction is of importance in view of the direct converting the soiar energy ‘into the chemical energy. By this method, the gasification of large lignite rezerveş seems to be possible using the solar energy.

Yeraltı Suyunu Dondurma Yöntemi ve Bir Uygulaması - A Grond - Water Freezing Method And İts Application
DOI 33-44 Ömer Aydan, Alpaslan Ersen

 Ö Z E T

Bu yazıda» çok sulu formasyonları gecen maden kuyularının açımında kazının stabllltesinl sağlamak üzere son yıllarda kullanımı artan yeraltı suyunu dondurma yöntemi tanıtılmaktadır. Selby kömür havzasında açılmakta olan kuyulardaki uygulanmasıda örnek olarak verilmiştir.

ABSTRACT

In this paper, ground - water freezing method which is recently used vwidespread fn order to secure the stability of shafts during excavation is introduced. And its application to the ten shafts at the Seiby coal field which are currently being sunk is given as example.

Doğru Akım Özdirenç Yöntemlerinde Küçük Yönbağımlılık Düzeltmesi - Microanizotropy Correction For The D.C. Resistivity Soundings
DOI 45-56 Doç. Dr. Ahmet Ercan, İsmail Işıkgül

 ÖZET

Düşey yönde yapısal geçişleri, özdirenç değişimine duyarlı olarak saptıyan doğru akım yöntemleri loin değerlendirme yolları çoğunlukla katmanları yönbağımstz varsayarak geliştirilmiştir. Oysa, genellikle kireçtaşı, marn, şist gibi metamorfik ve çökel kayaçların yapı içinde ardak yer alışı, katman kalınlıklarının olduğundan X yönbağımlı ölçüde daha kaim bulunmasına neden olur. Böylelikle kimi durumlarda elektrik çalışmalarla, diğer jeofizik ve ieololik bulgular arasında "gizli bir uyumsuzluk belirebi- Hr. Bu tür bir uyumsuzluğun kökeni yönbağımlı yapı ise, yönbağımlılık düzeltmesi yapılarak giderilebilir.

ABSTRACT

Most interpretation algoritims for D. C. resistivity schlumberger soundings, in determining horizontal formation boundaries with respect to rezistivity contrast at interfaces, are developed for an anisotropic stratified media model. However, occurrence of some methamorphics and sedimantary rocks, such as limestone, marble and shist, which usually have large anisotrapy, in sequence causes an inavideble misinterpretation in layer thickness by the factor of antsotropy coefficient As a result of this, it is possible to confront with lacks in correlations between • geoelectric and other geophysical and geologic data. If, microanisotropic stratification Is the only sourse of the insufficient correlation, it is possible to correct this by applying correction factor analysis providing that the anisotropy distribution is known, before hand-