Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 22 - No 3 (September 1983)
Hidrolik Yerkazarlar - Hydraulic Excavators
DOI 5-19 Metin Özdoğan

ÖZET

Bu yazıda hidrolik yerkazartarın gelişimi, dünü, bugünü ve yarını incelenmiştir. Hidrolik yerkazarlann düzkepce (shovel), terskepçe (backhoe), ve kavramakepçe (clamshell) gibi çeşitleri verilmiş ve bunların geleneksel yerkazarlaria karşılaştırması yapılmıştır. Ayrıca, bu kazı makinalannın çalışma Özellikleri, çalışma çlzgeteri, seçimi ve Madencilikte uygulamaları hakkında da bilgi verilmiştir. 

ABSTRACT

In this paper development presem situation and future of hydraulic excavators have been discussed. Varieties like shovel, backhoe and clamshell have also been given and compared with conventional ones. On the other hand, properties, working diagrams, selection and application of excavators have been studied.

Sürtünmeli Tavan Saplamaları - Friction Rock Stabilizers
DOI 21-25 Sina Yazıcı

 Ö Z E T

Son yıllarda artan kullanımı ile ilgi çeken sürtünmen tavan saplamaları 1973‘de tasarlanmış, geniş laboratuvar ve arazi deneyiminden sonra piyasaya «Split-Set» adı altında sürülmüştür. Sürtünmeli tavan saplamasının prensibi kayac İçinde açılmış deliğe yerleştirilen ekseni boyunca yarılmış çelik bir tüpün çapındaki büyüme sonucu etrafındaki kayacı basınç altına alarak stabilité sağlamasına dayanır. Bu yazıda saplamanın teknik‘özellikleri, tahkim prensibi, diğer tavan saplamalarına göre üstünlükleri ve arazi uygulamalanndan örnekler verilmiş, sistemin kısa bîr tartışması yapılmıştır.

ABSTRACT

Friction rock stabilizers which have been driving interest by its increasing consomption was conceived in 1973, after extensive field and laboratory testing the product introduced to the market and named as «Spilt-Set». The principle of the friction rock stabilizers depends on providing stability by compression of the nearby rock as a result of expansion of an axially spilt pipe which was inserted in a borehole. In this paper the technical specifications, supporting principle, profits gained according to the other roof bolts and examples of its field of use are given and the system is discussed briefly.

EKİ Kozlu Bölgesinde İki Kazı Panosunda Solunabilir Toz Durumunun Etüdü An Investigation `into the Respirable Dust Conditions in two Longwall Panels of the Kozlu Region, EKI
DOI 27-34 Dr. Vedat DİDARİ

ÖZET

Kozlu Bölgesinde seçilen İki kazı panosunda yaklaşık olarak üç aylık bir sure içinde yapılmış olan 100 kadar toz ölçüsüne dayalı olarak bu panolarda kazı ve tahkimat vardiyalarında toz yoğunluklarının izlenmesi İle rastlanılan düşük ve yüksek toz yoğunluklarının nedenleri araştırılmış­ tır. Ölçülen toz yoğunluklarının çalışan ayak boyu uzadıkça, çalışma ve havalandırma koşullarında düzensizlikler arttıkça artmakta olduğu, ayak arkasından kömür göçertilmesi sırasında ve kazılan kömür kürenirken tepe noktalara eriştiği, iş yerine sevkedilen hava miktarının artışıyla ve sulama İşlemlerinin titiz bir biçimde denetlenmesiyle düşüşler gösterdiği saptanmıştır. Ayrıca, örnekleme süresi uzadıkça toz yoğunluklarının düş­ meye başladığı gözlenmiştir.

ABSTRACT

The Influence of the changes in working and sampling conditions, on the measured dust concentrations are Investigated in two longwali panels of Kozlu Region. Totally 100 dust sampling (70 of them as average shift concentrations) are carried out by using MRE 113 A Gravimetric Dust Samplers. It is observed that any attempt to perfect the ventilation and water usage system will provide lower dust concentrations in working faces. Also the influence of the changes of sampling period on the measured dust concentrations is very important It is observed that when the sampling period, is long the concentrations measured Is low under the same working conditions.

Havai Hat Tesisleri ve Tasarımı - Aerial Tramways
DOI 35-45 Saim Saraç

 Ö Z E T

Özellikle engebeli arazilerde cevherlerin havai, hat aracılığıyla taşınması madenciler tarafından çok eskilerden beri kullanılan bir yöntemdir. Cevher taşınmasında en gelişkin havai hat sistemi, ikili halatlı havai hat sistemidir. Bu yazıda ikili halatlı havai hat sistemlerinin etemanlan kısaca tanıtılmış, bu sistemlerle cevher taşınmasının tasarım esasları verilmiştir.

ABSTRACT

Ore transportation via aerial tramways is a well-known technique by the miners. The most advanced system of aerial tramways Is that in which double rope is applied. In this paper, the main components and desing principles of doubleroped aerial system are described.

Potansiyel Alanların Dönüşümleri ve Genel Yüzeylerde Uzanım İşlemleri - The Transformation And Continuation Of Potential Fields İn Non-Planar Surfaces
DOI 47-52 Doç. Dr. Mustafa Ergün

ÖZET

Potansiyel alanların uzanımı teorisi doğrusal olmayan yüzeylerdeki durumu için İrdelenmiştir. Gravite ve manyetik alanların frekans gösterimleri kütlenin yapısının, fiziki parametrelerinin ve ölçülen alanın tipine bağlı faktörlerin bu alanlar için evrimlerinin sonucunu tanımlayan matematiksel ffadeleridr. Eğer alan bilinirse, İstenilen şekilde bazı faktörler çıkarılabilir ya da dönüşümler yapılabilir. Çünkü bu faktörlerle alan arasında doğrusal bağıntılar vardır. . 

ABSTRACT

The theory of potential field continuation is studied between non -planar surfaces. The spectral representation of potential fields shows that the mathematical expressions describing these fields are the result of convolution of factors which depend on the geometry of the causative body, the physical property of the body and the type of field being observed. If the field is known, it is possible to remove or alter these factors, because, these factors and the fields are linearly dependent.