Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 23 - No 4 (December 1984)
Metalurjik Kok Üretiminde, Optimal Kömür Karışımı Eldesi İçin Kullanılan Yöntemler - Methods To Obtain Optimum Coal Mixture, İn The Production Of Metallurgical Coke
DOI 13-21 Doç. Dr. Mevlüt Kemal

 ÖZET

Bu yazıda, kömür karışımlarının hangi sağlamlıkta kok vereceğinin hesaplanmasını olanaklı kılan ve en çok kullanılan 3 yöntem, kısaca özetlenmektedir: — Kok parçalanma sağlamlığı M40‘ın hesaplanmasına yönelik, Simonis ve arkadaşlarının yöntemi, — Kok stabilitesinin hesaplanmasına yönelik, Schapiro ve Gray‘ın yöntemi, — Optimal kömür karışımının saptanmasına yönelik Miyazu ve arkadaşlarının yöntemi.

ABSTRACT

In this study, most frequently used three methods, to predict the degree of coke stability of coal mixtures, are briefly summarized: — The method of Simonis and et. al., for the determination of mechanical strength M40 of coke, — The method of Gray and Schapiro for the determination of stability of coke, — The method of Miyazu and et. al., for the determination of optimum coal mixture.

Krom Konsantratörü Artıklarının Hidrolik Dolgu Malzemesi Olarak Değerlendirilmesi - Utilization Of Chromite Tailings As Hydroilic Filling Material
DOI 23-31 Y. Doç. Dr. Güner Önce

ÖZET

Bu yazıda Eskişehir-Kavak Krom Madeni‘nin konsantratör artıklarından yeraltı açıklıklarında dolgu malzemesi olarak yararlanılması incelemektedir. Dolgulu yöntemle çalışılan ocakta üretim katlarındaki en büyük sorun, güvenlik ve verimliliğin yetersiz oluşudur. Boşluk hacmi yüksek kaya-dolgu, zamanla sıkış­ makta ve üzerindeki katlarda işyerlerinin duraylılığinı bozmaktadır. Yeraltı açıklıklarının üzerinde tavan olarak bulunan kırılmış ağır cevher kütlesine bağlı olarak işyerleri üzerinde büyük basınçlar oluşmaktadır. Bu durum, altında ağaç tahkimatın bakımının zor olduğu duraysız bir tavan oluşmasına neden olur. Aşağıdan yukarı doğru çalışmanın yetersizliği nedeniyle işletmeye yukarıdan aşa­ ğı doğru çalışma önerilmektedir. Bu yöntemde, tavan ve yan duvarların konverjansını önlemek ve daha güvenlikli bir tavanla aşağı doğru çalışmak amacıyla bir çeşit konsolide dolgu -çimentolu dolgu- kullanılması gerekir. Uygun dolgu özelliklerinin araştırıldığı bu çalışmada, yeryüzünde hidrosiklonlarla hazırlandıktan sonra, bir boru şebekesiyle hidrolik olarak yeraltı açıklıklarına yerleştirilen çimento ve konsantratör artığı karışımının -Kavak Madeni koşulları­ na bağlı olarak- en uygun dolgu olduğu gösterilmektedir.

ABSTRACT

This paper is concerned with the study of the tailings öf the mineraldressing plant of Eskişehir Kavak Chromite Mine as filling material in the underground openings. The main problem in the production levels of the mine, which employs the "cut-and-fill" method, is the deficiency of mine safety and productivity. The incoherent rock fill is compressed with time and deteriorates the stability of the workings on the upper levels. There are high pressures developing on the workings due to the heavy broken ore mass which constitutes the roof of the workings. This stituation gives rise to an instable roof under which the maintenance of wooden supports is difficult. Hence, due to the failure of the overhand method, the "undercut-and fill" method or, in other words, underhand cut-and-fill method is proposed. This method employs a type of consolidated fill-cemented fill-to prevent the convergence of the roof and walls and to provide a downward-moving stope with a safer roof. Proper fill properties for the mine have been investigated in this research and it has been observed that the most suitable fill material, under the conditions prevailing at Kavak Mine would be, the mixture of cement, 16 per cent in weight and the tailings of the ore-dressing plant which would be placed ‘into the openings by hydraulic means through a system of pipelines after being prepared by hydrocyclones at the surface.  

Madencilikte Mikrobilgisayar - Microcomputers İn The Mineral Industry
DOI 33-38 Neş`e Çelebi

 ÖZET

Bu yazıda, bilgisayarlarla ilgili temel kavramlar açıklanmakta ve mikrobilgisayarlar ağırlıkta olmak üzere madencilik sektöründeki bilgisayar kullanımı geçmişten geleceğe belli bir perspektif içinde irdelenmektedir.

ABSTRACT

In this paper, basic concepts related with computers are explained and the historical usage of computers in the mining industry and the future perspectives are discussed with the special emphasis being on the microcomputers.

Filon Haritaları Yöntem ve Sunumu - vein Maps, Methods And Presentation
DOI 39-49 Y. Doç. Dr. Servet Yaman, Y. Doç. Dr. Mesut Anıl

ÖZET

Filon şeklinde yataklarıma gösteren maden yataklarının haritalanması işletme sırasında pek çok pratik ve teknik yararlar sağlar. Harîtalama işlemi sırasında jeolojik, mineralojik, metalojenik özellikler ve rezerv durumu göz önüne alınır. Filon haritaları uygun ölçekte hazırlanarak tenör-rezerv ilişkilerini gösteren istatistik rakamlar, üzerine işlenir. Madenin parajenezi ve mineralleşme fazlarının, filon geometrisiyle ilişkilerini tenör-yön-eğim diyagramları yardımıyla açıklamak olanaklı olmaktadır.

ABSTRACT

Mapping of deposits, exhibiting vein type bedding is of practical and technical value during production. Sn the process of mapping geological, mineralogical and metallogenical properties and the condition of reserves are taken ‘into consideration. The vein maps are prepared in a suitable scale and statistical numbers showing grade-reserve relationships are marked on them. It is possible to explain the relationship between the paragenesis and mineralization phases and vein geometry with the help of grade-direction-slope diagrams.