Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 24 - No 1 (March 1985)
Maden Yataklarının Değerlendirilmesinde Pratik Yaklaşımlar - Quick Guides To The Evaluation Of Orebodies
DOI 5-24 T. Alan O`hara, Çeviren : Neval Aydın

 ÖZET

Madencilikte yıllık gelir; metal fiyatları, izabe tesislerinin cevher/konsantre alım şartnameleri ve konsantre tenörii ile randımanını, bilinen cevher tenörii ile ilişkilendiren formüllerle ve karot örneklerinin bir değerlendirilmesiyle hesaplanabilir. Farklı günlük üretim miktarlarındaki işletme giderleri, cevher yatağının şekline, işletme yöntemine, zenginleştirme işlemine ve genel yardımcı hizmetlere bağlıdır. Yatırım harcamaları ise maden makinalarının büyüklüğüne, maden hazırlık işlerine, tesis sahasının topografyasına, iklim ve ulaşım olanaklarına, yardımcı işletmelere ve çalışanlara sağlanacak konut durumuna bağlıdır.

ABSTRACT

Annual mining revenue can be computed by formulae relating metal prices, smelting schedules, concentrate grade and recovery to known ore grade and an assessment of core samples. Operating costs at different daily tonnages are related to orebody shape, mining method, milling process and general plant services. Capital costs are related to sizing of mining equipment, mine development, plant-site topography, climate and accessibility, plant services and personnel housing.

Zonguldak - Kozlu Bölgesi Kömürlerinin Radyal Geçirgenlik ve Gaz Emisyon Özellikleri
DOI 25-38 İ. Göktay EDİZ, Şevket DURUCAN

ÖZET

Bu araştırma başlıca Zonguldak havzası — Kozlu bölgesinden alınan kömür numunelerinin radyal geçirgenliklerinin belirlenmesi ile ilgilidir. Kömür numunelerinin radyal geçirgenlikleri; akış ölçümleri ve basınç yükselme testlerinin laboratuvar koşullarında modellenmesiyle belirlenmiştir. Geçirgenlik ölçmelerinde akış tabakalanma düzlemlerine dik olarak, radyal yönde oluşturulmuştur. Bu, karotların tabakalanma düzlemlerine paralel olarak alınmasıyla elde edilmiştir. Denenen kömür numuneleri için, gaz basıncı - geçirgenlik ilişkileri de incelenmiş­ tir. Bu çalışmalarda metan basıncı 4 MN/m2 ‘ye kadar artırılmış ve deneylerden elde edilen sonuçlar tartışılmıştır. Bunun yanısıra, sözü edilen kömür damarları­ nın emisyon özellikleri deneysel ve Airey‘nin Emisyon Teorisi kullanılarak teorik olarak incelenmiş, ikisi arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. Kömürlerin radyal geçirgenliğine gerilme ve yenilmenin etkileri, gaz basıncı-geçmişinin etkileri ile birlikte araştırılmıştır.

ABSTRACT

This research was primarily concerned with determining the radial permeabilities of coal samples taken from Kozlu district, Zonguldak coalfield. Radial permeabilities of these coal samples were determined both by flow measurements and simulating the pressure build-up tests in laboratory conditions. During the permeability measurements, flow was created in radial direction, perpendicular the bedding planes. This was achieved by preparing the cores parallel to the bedding planes. Gas pressure-permeability relationships for the coals tested were also studied. In these measurements, methane pressures were increased up to 4 MN/m2 and the results obtained from these tests were discussed. Together with these, the emission properties of the mentioned coal seams were investigated both experimentally and theoretically using Airey‘s Emission Theory and comparisons between these two were made. The effect of stress and failure on the radial permeability of coal together with the effect of gas pressure-history were also considered.

Çanahhale-Kaytşlar Demir Yatağının Jeofizih ( Yerelehtrih ) Yöntemle Aranması ve Yatahlanma Türü
DOI 39-50 Ahmet ERCAN

ÖZET

Serpantin kuvars dokunağında karşılaşılan demir oksit magnetittir (Fe 3 04 ). 5 ile 10 Ohm-metrelik düşük görünür özdirenciyle magnetit gerek 1 75 ± 25 Ohmmetrelik serpantin ve gerekse 350-3500 Ohm-metrelik skarndan ayrılabilmektedir. Yataklaşma biçimi ve varlığını belirlemek üzere doğru akım yerelektrik özdirenç yöntemi 100 x 210 metrelik dar bir alan içinde 10 metre aralarla 3 doğ­ rultu boyunca uygulanmıştır. 25 ve 55 metreler için çıkarılan görünür özdirenç kaydırma eğrilerinden cevher yerleşiminin, serpantin, dokunak ve skam içi incedirençli alt sokulumların kenarlarında en çok 5-10 metrelik kalınlıklarda ve 10 ile 50 metre arasında değişen derinliklerde yeraldığı bulunmuştur. Getirici kayaç 350-3500 Ohm-metrelik özdirenç kıyısındaki iletken cevherli kuşaktan kolayca ayrılmaktadır. Süreksizler genellikle K50°B uzanımlı olup cevher yerleşiminin 10 ile 40 metre arası genişliklerde uzanan iletken kuşaklar içinde yataklandığı sanılmaktadır. Jeofizik yaklaşımla belirlenen yataklaşma biçimi, cevherin minerolojisi ve yeryapısal özelliklere bakarak oluşumun kontak pnömatolik türeme olduğu yargısına varılmıştır. Jeofizik belirtilerin cevhere bağlanması sonucu dar alandan beklenen cevher tutarının 33700 ton olabileceği beklenmektedir.

ABSTRACT

Magnetite (Fe 3 04 ) is the iron oxide deposit which has prospected around quarsite contact with ultrabasic rock. Because of high resistivity contrast it became possible to discriminate magnetite, with 5-10 Ohm-m apparent resistivity from the host rock serpantinite with 175 ±2 5 sistivities. Direct current geoelectrical resistivity method has been applied to determine deposition type and existance in the prospect area which has dimension of 100 by 210 meters and along the three profiles with intervals of 10 meters. Resistivity profilings for 25 and 55 meters of expansions reveal that deposition underlies serpantinite and skarn and also takes place in contact zone. Resistive and thin intrusions are thougt to be responsible to carry up mineralizations at its flanks with the thickness of at most 5 to 10 meters and with the depth of 10 to 50 meters. Such transporters are recognized with higher resistivity ranged between 350-3500 Ohmmeters and easly identified from the conductive mineral zones which show relatively low resistivities. It is assumed that deposition furnished in conductive zones in approximately N50W direction and with a varying width of 10 to 40 meters. Depositional type defined by the geophysical approach, minerological properties and characteristic geology of the invorcnment indicate that mineral occurence in the area is contact pynomatolytic type. Expected apparent ore reserve, from this limited area, is approximately 33700 tons which was estimated from the geophysical anomalies correlated by magnetite exposures on themsclf.