Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 24 - No 3 (September 1985)
Uzunayak Madenciliğinde İki Pano Arasında Bırakılan Dar Topuğun Taban Yolu Stabilizasyonuna Etkisi The Role of Rib Pillars Left Betwen the Roadway and Adjacent Workings in the Stability of Gate Roadw
DOI 5-18 Tuğyan AHISKA

ÖZET

Daha çok kömür işletmelerinde uygulanan uzunayak panolarında çalışılmakta olan iki komşu pano arasında emniyet topukları bırakılması büyük rezerv kayıplarına yol açmaktadır. Oysa, taban yolu tahkimatının güçlendirilmesi sureti ile dar topuk uygulaması da bazı durumlarda panonun stabilizasyonu açısından istenilen sonuçları verebilir. Bu konunun etüdü amacı ile İngiltere - Güney Nottinghamshire Bölgesi - Cotgrave Kömür Ocağı‘nda, kalınlığı 2 - 7 m olan çok dar bir topuğun bitişiğinde ilerletilmiş olan bir taban yolunda bir dizi araştırma çalışması yapılmış ve elde edilen sonuçlar bu yazıda sunulmuştur. Sonuçlar, bir takım tahk.mat özelliklerine dikkat edilmesi durumunda, dar topuk sisteminin uzunayak panolarında büyük çapta uygulanabilirliği görüşünü getirmiştir.

ABSTRACT

As rib pillars play a great part in the stability of gate roadways it is often customary to leave o solid pillar of a sufficient width between the roadway and adjacent workings in longwall layouts. This system, however, results in sterilising large coal reserves and consequently achieving a lower percentage extraction. One alternative to gain the otherwise left behind reserves is to leave a very narrow rib pillar against old adjoining workings and to provide a strong ribside to support the roadway. From this consideration an investigation was carried out at Cotgravc Colliery, South Nottinghamshire in England where a maingate of a face was separated from an old working by a 2-7 m wide rib pillar. To study the effects of such a pillar on the stability of the roadway several instrumentations were applied and the results obtained from this investigation are presented and discussed in detail in this paper. Theoretical consideration is also included regarding pack loading.

Kromit Toz Konsantresinin Briketleme Yöntemiyle Aglomerasyonu - Agglomeration Of Chromite Concentrates By Briquetting
DOI 19-25 Gülhan Özbayoğlu, Haluk Kanık, M. Zeki Doğan, Ümit Atalay, Cahit Hiçyılmaz

 ÖZET

Bu araştırmanın amacı, briketleme yoluyla krom konsantrelerinin aglomerasyonu olanaklarının saptanmasıdır. Briketlemede basıncın etkisi, bağlayıcı cinsi ve miktarı, tane boyutu gibi etkenler incelenmiştir. Sonuçlar kırılma dayanımı, aşınma testi ve suya dayanıklılık yönünden değerlendirilmiştir.

ABSTRACT

The aim of this study was to determine the possibility of agglomeration of chromite concentrates by briquetting. In the briquetting tests, the effects of pressure, type and amount of binder, the fineness of the concentrate were determined. The results were checked in terms of the crushing load, tumbling test and resistance to weathering.

Kaya Saplamalarının İçinde ve Civarında Çekme Deneyleri Sırasında Oluşan Gerilme, Birim Deformasyon ve Yer Değiştirmelerle İlgili Yeni Bir Analitik Çözüm A Nev Analitic Solution For Stresses, Strains
DOI 27-36 Ömer AYDAN , Toshikazu KAWAMOTO , Yasuaki ICHIKAWA , Alpaslan ERSEN

ÖZET

Bu yazıda kaya saplamalarının içinde ve civarında çekme deneyleri sırasında oluşan eksenel ve kesme gerilmeleri ile birim deformasyon ve yer değiştirme miktarlarıyla ilgili olarak kayanın deforme olabilme özelliği ve saplama-harç ya da harç-kaya ara yüzeylerinin elastik-gevrek-plastik davranışını göz önüne alan yeni bir analitik çözüm önerilmiştir.

ABSTRACT

In this paper a new analitical solution has been proposed for stresses, strains and displacements in/along rockbolts by taking ‘into consideration the deformabilitiy of rock and clastic-brittle-plastic behaviour of the bolt-grout or grout-rock interfaces.

Briketlemede Yeni Boyutlar - New Dimensions İn Briquetting
DOI 37-43 Orhan Kural, Arer Tangör

 ÖZET

Petrol kökenli yakıtların kullanımı yerine, Türk hammadde ve linyitlerini yakıt olarak kullanan teknolojiler geliştirilmelidir. Türkiye‘de kömür, TKİ ve bazı özel kuruluşlar tarafından üretilmekte ve başlıca üç önemli sektörde tüketilmektedir:

— Yakıt olarak (sobada ve merkezi ısıtmalarda)

— Enerji üretiminde,

— Kömür teknolojisinde hammadde olarak.

Yakıt olarak tüketilen linyitler genellikle zenginleştirilmeden kullanılmaktadır. Taşıma sırasında değişik etkenlerle karşılaşarak bozunmaya uğramakta ve ufalanmaktadır. Yanma sırasında, bu ince parçacıklar hava çıkışı ile sürüklenmekte ve yanmamış partiküller hava kirliliğine neden olmaktadır. Linyit briketleri bu sorunu kısmen çözmektedir. Türk linyitlerinin briketlemeye uygun olmadığı ya da briketlemenin çok zor olduğu bilinmekteyse de, son araştırmalar, özel işlemler ve çeşitli kömür tipleri için değişik bağlayıcılar kullanılmasıyla kabul edilebilir briketlerin eldesinin olanaklı olduğunu göstermiştir. Amaca ulaşmak için sistematik ve çok sayıda testlerin yapılması gereklidir.

Avrupa‘nın yüksek kaliteli briket standartları sınırlarına ulaşmak pek olanaklı olmamaktadır. Biz yakıt olarak kullanılan briketler için yeni standartlar belirlenmesi ve uygun koşulların geliştirilmesi için yerel kömürlerin araştırılmasını öneririz. 

ABSTRACT

Instead of using petroleum based heating fuels, a technology using Turkish raw materials and lignites as a "fuel" should be developed. In Turkey coal is mined by Turkish Coal Enterprises and some private concessions. It is consumed mainly in three important sectors.

— As a domestic fuel (stoves and central heaters)

— At power generators

— As a raw material for coal technology

The lignites which are consumed as a domestic fuel are mainly used without any preperation work. It weathers and pulverises by different manupulations during the transportation. By the process of burning these fine particles will be drafted away by air-circulation and the unburned particules cause air pollution. Lignite briquets can partly solve the existing problem.

Although Turkish Lignites known as not suitable or very difficult for briquetting recent researches have shown that it is possible to obtain reasonable briquets by using special procedures and different binders for various coal types. To reach the goal, it is necessary to make systematic and multiple tests. It will hardly be possible to reach the limits of European high grade briquet standards. We recommend to evaluate local coals to develop suitable conditions and new standards of briquets for domestic purposes.