Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 24 - No 4 (December 1985)
Yeni Maden Yasasının Hukuk Açısından Değerlendirilmesi - The Discussion Of The New Mining Law At A Legal Plane
DOI 5-11 Faruk Küreli

ÖZET

Bu yazıda, 6309 sayılı Maden Yasası yerine 15.6.1985 tarihinde yürürlüğe giren 3213 sayılı yeni Maden Yasası‘nın hukuksal açıdan bir değerlendirilmesi yapılmaktadır. Yasanın, Anayasaya aykırı olan maddeleri, boşlukları, uygulamada sorun yaratacak hükümleri belirtilmekte ve sonuçta öneriler sunulmaktadır. 

ABSTRACT

Within the framework of this paper, the new Mining Law no 3213, which came into effect on June 15th, 1985, is discussed at a legal plane. Accordingly, the articles of the Law, that fall contrary to the Constitution; its voids; and the inadequate ordinances that will probably create problems in practice are laid down. Finally, some proposals are presented.

Zonguldak Kömür Havzasında Tasman Yapı Hasarları ve Bunların Değerlendirilmesi - Structural Damages Due To Subsidence İn Zonguldak Basin And Assessment Of Damages
DOI 13-22 Ergin Arıoğlu, Ali Yüksel

ÖZET

Bu çalışmada, tasman yapı hasarını kontrol eden genel parametreler ele alınarak incelenmiş ve bunların etkime dereceleri analitik şekilde ifade edilmiştir. Verilen bağıntılar yardımıyla belli tasman şartları ve kabul edilen hasar risk derecesi için yapı geometrik boyutları belirlenebilir. Havza koşullarında uygulanabilecek hasar ölçütüne veri toplama amacıyla toplam 18 konutta ayrıntılı hasar incelemeleri yapılmıştır. Gözlenen yapı hasarlarının değerlendirilmesi sonucunda değişik parametreleri (çatlak açıklığı, çatlak yaygınlığı, çatlak sayısı ve yapı fonksiyonlarında azalma) içeren ön bir hasar ölçütü geliştirilmiştir. Bu ölçüt, Kurum ile konut sahibi arasında çıkan anlaşmazlıkların daha çabuk ve doğru kararlarla çözümüne ve yeraltı üretiminin tasman mühendisliği yönünden tasarımına, keza büyük ölçüde yardımcı olacaktır. 

ABSTRACT

Damage due to mining is generally the result of combined effects of curvature and horizontal movement produced by ground strains. The relationship between the amplitude of strain caused by the curvature, the ground strains and several subsidence factors are expressed by equation. 6 and 7 Dimensions of buildings can be designed to offset, the effects of curvature and horizontal movements to a certain extent in a subsiding area with aid of these equations. In this study, based on observations performed on damaged buildings a quantative damage index (class of damage) is established to assist in working out problems of mining subsidence engineering. Criteria of damage under consideration consists of data obtainable easily such as width and density of fractures, decrease in building performance, from in-situ observation.

Kömür Tozu Patlaması - Coal Dust Explosions
DOI 23-29 Vedat Didari

 ÖZET

Bu yazıda, kömür tozu patlamasının oluşması ve gelişmesi ile İlgili kısa bilgi verilmektedir. Tozun patlayabil iri iğin i etkileyen bazı önemli faktörler tartışılmakta ve özellikle patlayıcı tozla savaşım çalışmalarının yönlendirilmesinde yardımcı olabilecek bazı güvenilir kriterler açıklanmaktadır. Ayrıca, patlayıcı tozla savaşımda alınacak önlemler ana çizgileriyle tanıtılmaktadır.

ABSTRACT

A brief information about the mechanism of coal dust explosions is given. Some of the important factors affecting the explosibility of the dust are discussed and some reliable criteria which can be helpful in coping with the explosive dust are explained. Also the main aspects of the preventive measures against the coal dust explosions are introduced.

Otomatik Tavuklayıcılar ve Cevher Hazırlamadaki Rolleri - Ore Sorters And Their Roles İn Mineral Processing
DOI 31-38 H. Nadir Erbil

 ÖZET

Bu derlemede, otomatik tavuklayıcılar, kullanım amaçları ve cevher hazırlamadaki rolleri belirtilmektedir. Genel çalışma ilkeleri sunulurken elektronikteki hızlı gelişmenin tavuklayıcıların verimi ve uygulama esnekliği üzerindeki etkisi vurgulanmaktadır. Değerli minerallerin paşadan ayrılmasında kullanılan yansıma, gama ışınlarının yayılması, x - ışınları ya da mor ötesi ışınlar altında floresans veya kırmızı ötesi ışın yayma ve iletkenlik gibi özellikler tartışılmaktadır. Çeşitli tavuklayıcıların değişik cevherlere, özellikle uranyum cevherine uygulanmasına şekillerle değinilmektedir. Sonuç olarak radyometrik tavuklayıcıların gelecekte uranyum üretimindeki rolleri vurgulanmaktadır.

ABSTRACT

In this review, the purpose and the main role of ore sorting in mineral processing were outlined. General principles of operation were presented and the effect of development in electronics on the efficiency and flexibility of sorters was emphasised. Separation of valuable rocks from the waste using different properties such as reflectivity, emmission of gamma ray, fluorescense or infra red emmission under x-rays or UV light and conductivity was discussed. Applications of different sorters on various ores and especially on uranium ores were outlined together with the illustrations of specific separators. Finally, the future roles of radiometric ore sorters in uranium‘ processing were emphasised.

Tünel Açma İşlerinde Paralel Delik Düzeni ile İlgili Parametreler - Parameters Related With Parallel Hole Cut Arrangement İn Tunneling
DOI 39-47 Tayfun Evergen

 ÖZET

Paralel delik düzeninde, tünel arını orta kısmına geniş çapta bir ya da iki delik delinerek, şarj edilmeden boş bırakılmaktadır. Diğer delikler arına dik ve kendi aralarında paralel delinerek ateşlenmektedir. Bu yazıda, 37 m2 kazı kesitinde bir tünel örneğinde hesap biçimi tanıtılarak, sayısal çözüm verilmiştir.

ABSTRACT

In parallel hole cut arrangement one or two large diameter holes are drilled in the middle of the tunnel face and left empty without charge. Other holes which are drilled perpendicular to the face and in parallel to each other are blasted. In this paper calculation method for a 37 m2 section tunnel is introduced and a numerical exemple is given.