Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 25 - No 1 (March 1986)
Kömür Tozu Patlamalarına Karşı Önlemler - The Preventive Measures Against The Coal Dust Explosions
DOI 9-16 Vedat Didari

 ÖZET

Toz patlamalarının gelişmesini ve yayılmasını durdurmak amacıyla yapılması gereken çalışmalar tanıtılmaktadır. Özellikle koruyucu taş tozuyla tozlama ve barajlar konusunda uygulamaya yönelik ayrıntılı bilgi verilmektedir.

ABSTRACT

The measures to prevent the development and propagation of the coal dust explosions are introduced. The stone dusting and barriers are critically reviewed with a special attention concerning the practical applications.

Madencilikte Şev Duraylık Analizi Yaklaşımları - Approaches For Slope Stability Analysis İn Mining
DOI 17-27 Abdurrahim Özgenoğlu

ÖZET

Şev duraylığına ilişkin çalışmalar genellikle iki tür ortam için yoğunluk kazanmıştır. Bunlar, ayrışmamış ve sağlam kayaç içeren kaya kütlesi ile zeminler (ayrık kayaç) dir. Kömür içeren formasyonlar davranış özellikleri bakımından bu iki ortam arasında yer alırlar ve çoğunlukla daha karmaşık bir yenilme mekanizması gösterirler. Bu yazıda, önce kaya şevleri için yapılan duraylık analizlerine ilişkin genel bilgi verilmiş, daha sonra açık kömür ocaklarında yapılacak şev duraylık çalışmaları için ilk yaklaşımlar tartışılmıştır.

ABSTRACT

Slope stability investigations have been concentrated upon two types of medium generally. These are rock mass which is made up of strong and fresh rock material, and soils (disintegrated rock). Coal bearing formations, from the mode of behaviour standpoint, take place between these two medium, and in general, they show more complex failure mechanisms. In this paper, first a general information about slope stability analysis for rocks is given, and then possible approaches for slope stability studies to be carried out in open pit coal mines are discussed.

Tesis Yeri Seçiminde Taşıma Maliyeti Optimizasyonu ve Kuyu Yeri Seçimi Uygulaması - The Optimization Of Transportation Cost And An Application For Shaft Site
DOI 29-39 Adnan Konuk, Saim Saraç

 ÖZET

Madencilikte tesis yeri seçimini ve yerleşmiş tesislere ek olarak yerleştirilecek yeni tesisler için yer seçimini etkileyen pek çok faktör vardır. Bunların en önemlilerinden biri de, maden yatağından tesise ya da bir tesisten diğerine yapılacak taşımanın maliyetidir. Bazı faktörlerin değerlendirilmesi sonucu çok sayıda yer, tesis yerleşimi için alternatif yer özelliğini kazanabilir. Bu alternatif yerlerin değerlendirilmesi ise, taşıma maliyeti optimizasyonu ile yapılabilir.

Bu çalışmada, taşıma maliyeti optimizasyonu için bir matematiksel model geliştirilmiş, modelin bilgisayar programı yapılmıştır. Model, kuyu yeri seçiminde alternatif noktaların değerlendirilmesi için uygulanmıştır.

ABSTRACT

In mining industry, there are a number of factors which affect the selection of sites for new plants and/or for additional plants to the established ones. The most important factor is the cost of transportation from one plant to another. From the assessment of some factors, many sites may be found to be appropriate for establishing plant. The evaluation of the alternative sites depend on the optimization of transportation cost.

In this study, for the optimization of transportation cost, a mathematical model was developed and a computer programme of the model was prepared. The model was used for assessment of alternative places in selection of shaft of shaft site.

Hidrometalurji - Hydrometallurgy
DOI 39-52 Fathi Habashi, Çeviren: Mehmet Canbazoğlu

 ÖZET

Metal üretiminde kısmen düşük sıcaklıklarda etkin olan hidrometalurjik yöntemx 1er yüksek sıcaklık gerektiren pirometalurjik yöntemlere üstünlük kazanmaktadır. 

ABSTRACT

Recovering metals by use of aqueous solutions at relatively low temperatures increasiigly is competing with dry, high-temperature pyrometallurgical methods.